Duizenden marcheren en zwaaien met de Israëlische vlag als ze Jeruzalemdag vieren in het centrum van Jeruzalem, 29 mei 2022.
(Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

JERUZALEM-De stad was overspoeld met wit en blauw, toen naar schatting 70.000 mensen, zwaaiend met Israëlische vlaggen, samenkwamen voor de Vlaggenparade door de Damascuspoort naar de Westelijke Muur, onder luidruchtige vieringen – maar ook verhoogde spanningen, een overgrote aanwezigheid van politie en dreigementen van Hamas om raketten te lanceren als Israël een “rode lijn” overschreed.

Bron: All Israel News

Hoewel Jeruzalemdag zonder ernstige incidenten verliep, werd het ontsierd door gewelddadige woordenwisselingen tussen Joden en Arabieren tijdens de beladen mars door de Oude Stad, waarbij door beide partijen racistische uitlatingen werden gedaan.

Op Salahadin Street in Oost-Jeruzalem gooiden relschoppers – die teruggehouden werden uit de Oude Stad achter politiebarrières – stenen en staken vuilniscontainers in brand terwijl ze met Palestijnse vlaggen zwaaiden.

Duizenden demonstranten trokken de Damascuspoort binnen, waar ze met hun vlaggen zwaaiden, dansten en zongen. Op een bepaald moment gooiden demonstranten waterflessen en andere voorwerpen naar journalisten die in de nabijheid van de poort bovenaan de trappen stonden opgesteld.

Eerder op de dag bezochten 2.600 joden de Tempelberg, bij moslims bekend als Al-Haram al-Sharif. Sommigen knielden op de keien.. Ondertussen sloten moslims zich op in de Al-Aqsa Moskee en hielden ook een mede-Arabier vast, die ervan werd beschuldigd een spion te zijn, volgens een interview met de man op Channel 12 news.

Een van de Joodse Israëli’s die de Tempelberg beklommen was Knesset-lid Itamar Ben Gvir. De extreem-rechtse wetgever en hoofd van de Jewish Power partij schreeuwde, “Am Yisrael chai” (het volk van Israël leeft) terwijl Palestijnen “Allah akbar” (Allah is groot) scandeerden.


Arabieren zwaaien met Palestijnse vlaggen als de Jeruzalem Vlaggenmars passeert, 29 mei 2022
(Foto: ALL ISRAEL NEWS)

Zowel de Palestijnse als Jordaanse Autoriteit veroordeelden Israël voor het toelaten van de opruiende politieke figuur tot de site.

De Israëlische minister van Openbare Veiligheid Omer Barlev keurde de marsroute via de Damascuspoort van de Oude Stad en het Moslimkwartier naar de Westelijke Muur goed – wat de vorige regering vorig jaar had vermeden omdat Jeruzalemdag samen viel met de islamitische vastenmaand Ramadan, na weken van botsingen tussen moslims en de Israëlische politie.

Dit jaar hadden premier Naftali Bennett en zijn regering erop aangedrongen om de locatie open te houden voor Joden en de parade route naar het oorspronkelijke plan, ondanks dreigingen van geweld door Palestijnen. Het was een gevaarlijke afweging voor zijn coalitie, die bestaat uit linkse en moslimpartijen aan de ene kant en rechtse partijen, waaronder Bennetts eigen partij Yamina, aan de andere kant.

“Vijfenvijftig jaar geleden bevrijdden soldaten van de IDF (Israel Defense Forces) de Oude Stad en verenigden Jeruzalem. Dit was een gebeurtenis die ook de hele natie verenigde,” zei Bennett. “Het wapperen van de Israëlische vlag in de hoofdstad van Israël is vanzelfsprekend; daarom zijn we vanaf het begin glashelder geweest over het onderwerp.”

De feestdag heeft zowel een politieke als religieuze betekenis voor de Israëli’s, omdat het de dag herdenkt waarop Israël in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog de controle over heel Jeruzalem verwierf en Joden voor het eerst sinds 1948 toegang kregen tot de Westelijke Muur.

De laatste jaren wordt deze dag echter gekenmerkt door spanningen en provocaties van beide kanten. De dag is misbruikt door randgroeperingen aan Israëlische zijde, zoals de Hilltop Youth, elementen van de Religious Zionism-beweging en aanhangers van wijlen Rabbi Meir Kahane, wiens politieke partij, Kach, in Israël werd verboden omdat zij “aanzette tot racisme”. Dezelfde partij werd door de Verenigde Staten tot terroristische organisatie verklaard.

Veel van de demonstranten droegen stickers met de tekst “Kahane had gelijk”, terwijl sommigen met hun middelvinger zwaaiden naar Arabieren in de buurt en “dood aan de Arabieren” scandeerden. Een andere jonge Israëli die een vlag droeg die opriep tot de bouw van de derde tempel, danste voor een groep Arabische jongeren in de Oude Stad terwijl de politie voorzichtig toekeek.

Bennett vertelde de politie om “nul tolerantie te tonen voor geweld of provocaties door extremistische elementen,” waarbij hij specifiek La Familia noemde – een ultra-nationalistische fanclub van een Israëlisch voetbalteam.

“De overgrote meerderheid van de deelnemers kwam om te vieren, maar helaas is er een minderheid die is gekomen om het gebied te laten escaleren, met gebruikmaking van het sterke standpunt van de regering tegen de dreigingen van Hamas, en te proberen een escalatie te forceren,” zei het kantoor van Bennett. “Daarom zal elk geval van geweld in alle strengheid worden aangepakt, inclusief vervolging.”

Het geweld ging in Oost-Jeruzalem door tot ver na het einde van de parade. Palestijnen gooiden stenen naar Israëlische bussen met als resultaat gewonden.

De vijandelijkheden in het land lopen nu al enkele weken hoog op. Sinds maart hebben terroristen in Israël 20 mensen vermoord in een recente golf van terreur.

Niettemin namen veel Israëli’s uit alle geledingen deel aan de festiviteiten ter ere van de Joodse staat, waarbij zij zichzelf en hun steun aan Israël, distantieerden van degenen die racistische uitlatingen deden.

 

*******************************************************

 


Thousands march and wave the Israeli flag as they celebrate Jerusalem Day in downtown Jerusalem, May 29, 2022.
(Photo: Yonatan Sindel/Flash90)

ENGLISH

JERUSALEM—The city was awash in white and blue as an estimated 70,000 marchers waving Israeli flags converged for the Flag Parade through Damascus Gate to the Western Wall amid raucous celebrations – but also heightened tensions, a heavy police presence and threats from Hamas to launch rockets if Israel crossed a “red line.”

Source: All Israel News

Though Jerusalem Day passed without any serious incidents, it was marred by violent altercations between Jews and Arabs during the charged march through the Old City with racial slurs shouted by both sides.

On Salahadin Street in East Jerusalem, rioters – held back from the Old City behind police barriers – threw rocks and set fire to dumpsters while waving Palestinian flags.

As thousands of marchers funneled into Damascus Gate, they gathered to wave their flags, dance and sing. At some point, marchers tossed water bottles and other objects at journalists who were lined up at the top of the steps near the gate.

Earlier in the day, 2,600 Jews ascended to the Temple Mount – known to Muslims as Al-Haram al-Sharif. Some prostrated themselves on the stones. Meanwhile, Muslims locked themselves into al-Aqsa Mosque and also detained a fellow Arab who they accused of being a spy, according to an interview with the man on Channel 12 news.

One of the Jewish Israelis who ascended to the Temple Mount was Knesset Member Itamar Ben Gvir. The far-right lawmaker and head of the Jewish Power party shouted, “Am Yisrael chai” (the people of Israel live) while Palestinian chanted “Allah akbar” (Allah is great).


Arabs waving Palestinian flags as the Jerusalem Flag March passes, May 29, 2022

(Photo: ALL ISRAEL NEWS)

Both the Palestinian Authority and Jordan condemned Israel for allowing the incendiary political figure up to the site.

Israeli Public Security Minister Omer Barlev approved the march route through the Old City’s Damascus Gate and Muslim Quarter to the Western Wall – something that the previous government avoided last year as Jerusalem Day fell during the Muslim fasting month of Ramadan, following weeks of clashes between

Muslims and Israeli police.

This year, Prime Minister Naftali Bennett and his government had insisted on keeping the site open to Jews and the parade route to its original plan despite threats of violence by Palestinians. It was a dangerous balancing act for his coalition, comprised of left-wing and Muslim parties on one side and right-wing parties including Bennett’s own, Yamina, on the other.

“Fifty-five years ago IDF (Israel Defense Forces) soldiers liberated the Old City and unified Jerusalem. This was an event that also united the entire nation,” Bennett said. “Flying the Israeli flag in the capital of Israel is self-evident; therefore, we have been crystal clear on the subject from the outset.”

The holiday carries both a political and religious significance for Israelis as it commemorates the day in 1967 that Israel gained control over all of Jerusalem during the Six-Day War giving Jews access for the first time since 1948 to the Western Wall.

However, in recent years the day has been marked by tensions and provocations from both sides. The day has been co-opted by fringe groups on the Israeli side such as the Hilltop Youth, elements of the Religious Zionism movement and followers of the late Rabbi Meir Kahane, whose political party, Kach, was banned in Israel because it “incited racism.” The same party was declared a terrorist organization by the United States.

Indeed, many of the marchers were wearing stickers that declared “Kahane was right,” while some waved their middle fingers at nearby Arabs and chanted “death to Arabs.”’ Another young Israeli wearing a flag calling for the building of the third temple danced in front of a group of Arab youth in the Old City while police stood cautiously by.

Bennett told police to “show zero toleranceå for violence or provocations by extremist elements,” specifically naming La Familia – an ultra-nationalist fan club of an Israeli soccer team.

“The vast majority of participants came to celebrate, but, unfortunately, there is a minority who have come to ignite the area, take advantage of the government’s strong position against Hamas threats, and try to force a fire,” Bennett’s office said. “Therefore, any case of violence will be dealt with in full severity, including prosecution.”

Violence continued in East Jerusalem well after the parade ended. Palestinians threw rocks at Israeli buses resulting in injuries.

Hostilities have been running high for several weeks now in the country. Since March, terrorists have killed 20 people in Israel in a recent wave of terror.

Nevertheless, many Israelis from all spectrums joined in the festivities as a celebration of the Jewish state, distancing themselves and their support of Israel from those shouting racial slurs.