Vissen vallen uit de lucht tijdens regenbuien in Oost-Texas (screenshot)
Fish fall from the sky during rainstorms in eastern Texas (screenshot)

Nederlands + English

Zeldzaam fenomeen zorgt ervoor dat in Texas vissen uit de lucht vallen: slaat het op de profetie van Zefanja?

Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uitroeien van de aardbodem, spreekt de HEERE. (HSV Zefanja 1:3)

Bron: Israel365 News

Op woensdagmiddag werd de stad Texarkana, Texas, getroffen door een zware regenbui waarbij enkele bewoners iets heel ongebruikelijks zagen: er vielen kleine vissen vanuit de regen op de grond.

Het fenomeen werd waargenomen door James Audirsch, die werkt bij de Orr Maxx-dealer voor gebruikte auto’s aan Summerhill Road in Texarkana.

“Er was een luide donderslag en toen we de hangardeur openden, keek ik naar buiten. Het regende heel hard en een vis raakte de grond, en toen zei ik: ‘Het regent vis!’ Brad had zoiets van: ‘Nee, dat kan niet’, en ik zei: ‘Ja, het is echt zo!'” en er vielen overal vissen”, vertelde Audrisch aan het lokale nieuws .

Verschillende nabijgelegen bedrijven werden ook bekogeld met vis, geïdentificeerd als jonge baars van ongeveer 4-5 inch 910-13 cm) lang.

Hoe bizar het ook klinkt dat vissen bij een regenbui uit de lucht vallen, het is wel eerder gebeurd. Plattelandsbewoners in Yoro, Honduras beweren dat een ‘vissennregen’ daar de afgelopen honderd jaar elke zomer plaatsvindt als een fenomeen dat ze Lluvia de Peces noemen en dat ze toeschrijven aan een ‘wonder’. De bewoners verzamelen de vis voor eigen gebruik, maar de verkoop ervan is verboden omdat het wordt beschouwd als een ‘geschenk van God’ dat bedoeld is om de armen te voeden. Ondanks verschillende pogingen om de bron van het vreemde fenomeen te ontdekken, blijven wetenschappers verbijsterd.

Dergelijke „vissenregens” zijn door de geschiedenis heen opgetekend. In de eerste eeuw na Christus documenteerde de Romeinse natuuronderzoeker Plinius de Oudere stormen van kikkers en vissen. In 1794 zagen Franse soldaten padden uit de lucht vallen tijdens hevige regen in Lalain, vlakbij de Franse stad Lille. In Kansas City , Mo., regende het kikkers in 1873.

Er zijn ook meer recente gevallen geregistreerd. In Japan regende het kikkervisjes in 2009. In Australië regende het in 2010 baars. In 2017 viel er vis uit de lucht boven een basisschool in Californië.

Volgens National Geographic komen dierenregens voor wanneer kleine dieren worden meegesleurd in waterhozen, die zich vormen wanneer onweerswolken gaan wervelen boven een watermassa om een ​​tornado-achtige kolom van bewegende, met wolken gevulde wind te vormen. De waterhozen kunnen zich boven alles vormen, van vijvers tot meren tot oceanen. Zodra de kleine dieren zijn meegezogen, bewegen de waterhozen en opwaartse stromingen zich over het land. Naarmate hun energie afneemt, moeten de onweerswolken eerst hun zwaarste objecten loslaten, wat de dieren zouden zijn. Hierdoor vallen de dieren terug op de aarde. Zodra de zwaardere dieren zijn gevallen, volgen meestal lichtere voorwerpen of regendruppels.

Dit aspect van het fenomeen is echter nooit waargenomen door wetenschappers.

PROFETIE over VISSEN

De profeet Zefanja begint zijn profetie met een scenario van uitstervende dieren in het wild, waarbij specifiek melding wordt gemaakt van vissen.

Ik zal mens en dier wegvagen, Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en de struikelblokken, samen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uitroeien van de aardbodem, spreekt de HEERE. (HSV Zefanja 1:3)

Source: Israel365 News

Rabbi Yosef Dayan, een voormalig lid van een beginnend Sanhedrin, zei dat dergelijke gebeurtenissen tekenen zijn dat de natuur door God wordt geleid.

“Meer en meer zien we gebeurtenissen in de natuur die niet natuurlijk zijn zoals we de natuur kennen”, vertelde Rabbi Dayan aan Israel365 News. “Toen ik jonger was, hoorden we nooit van tsunami’s en aardbevingen , maar nu zijn ze aan de orde van de dag. In plaats van een of twee, zijn er op sommige plaatsen in de wereld honderden aardbevingen tegelijk.”

“Natuurlijk wordt alles door God geleid”, vervolgde Rabbi Dayan. “Maar al deze vreemde gebeurtenissen in de natuur komen steeds vaker voor om ons te laten weten dat er iets uitzonderlijks op komst is. Iemand zou wel volledig van de wereld moeten zijn om vissen uit de lucht te zien vallen en zich niet af te vragen wat er gebeurt.”

***************************************

****************************************

 ENGLISH

Rare phenomenon causes fish to fall from sky in texas: is it zephaniah’s prophesy?

I will sweep away man and beast; I will sweep away the birds of the sky And the fish of the sea. I will make the wicked stumble, And I will destroy mankind From the face of the earth —declares Hashem. Zephaniah Zephaniah 1:3 (The Israel BibleTM)

On Wednesday afternoon, the city of Texarkana, Texas was hit with a heavy rainstorm when some of the residents noticed the rain was highly unusual, dumping small fish onto dry land.

The phenomenon was witnessed by James Audirsch, who works at the Orr Maxx used car dealership on Summerhill Road in Texarkana.

“There was a loud crack of thunder and when we opened up the bay door, I looked outside and it was raining real hard and a fish hit the ground, and then I said, ‘It’s raining fish!’ Brad was like, ‘No it’s not,’ and I’m like, “No, it really is!’” and fish were droppin’ here and everywhere,” Audrisch told local news.

Several nearby businesses were also pelted with fish, identified as young bass about 4-5 inches long.

A bizarre as fish raining from the sky sounds, it is not entirely unheard of. Rural inhabitants in Yoro, Honduras claim ‘fish rain’ happens there every summer for the past hundred years in a phenomenon they call Lluvia de Peces they attribute to a “miracle”. The residents collect the fish for their kitchen tables, but selling it is prohibited as it is considered a “gift from God” intended to feed the poor. Despite several attempts to discover the source of the strange phenomenon, scientists remain baffled.

Such “fish rains” having been recorded throughout history. In the first century CE, Roman naturalist Pliny the Elder documented storms of frogs and fish. In 1794, French soldiers saw toads fall from the sky during heavy rain at Lalain, near the French city of Lille. In Kansas City, Mo., it rained frogs in 1873.

More recent cases have also been recorded, In Japan, tadpoles rained down in 2009. In Australia, it rained spangled perch in 2010. In 2017, fish fell from the sky over an elementary school in California.

According to National Geographic, animal rain occurs when small animals get swept up in waterspouts, which form when storm clouds swirl to create a tornado-like column of moving, cloud-filled wind over a body of water. The waterspouts can form over everything from ponds to lakes to oceans. Once the small animals are swept up, the waterspouts and updrafts move over land. As their energy diminishes, the storm clouds have to let go of their heaviest objects first, which would be the animals. This causes the animals to fall back down to Earth. Once the heavier animals have fallen, lighter objects or raindrops usually follow.

However, this aspect of the phenomenon has never been witnessed by scientists.

PROPHECY OF FISHES

The prophet Zephaniah begins his prophecy with a scenario of dying wildlife, specifically mentioning fish.

I will sweep away man and beast; I will sweep away the birds of the sky And the fish of the sea. I will make the wicked stumble, And I will destroy mankind From the face of the earth —declares Hashem. Zephaniah 1:3

Rabbi Yosef Dayan, a former member of the nascent Sanhedrin, said that such occurrences are signs of nature being directed by God.

“More and more, we are seeing natural occurrences that aren’t natural as we know it,” Rabbi Dayan told Israel365 News. “When I was younger, we heard of tsunamis and earthquakes, but now they are commonplace. Instead of one or two, there are some places in the world that are experiencing hundreds of earthquakes at a time.”

“Of course, everything is directed by God,” Rabbi Dayan continued. “But all these strange natural events are coming faster and faster to tell us that something exceptional is on the way. A person would have to be totally asleep to see fish falling from the sky and not wonder what is happening.”