International Committee of the Red Cross (Shutterstock)

Nederlands + English

Pro-zionistische NGO bewijst dat de principes van neutraliteit en vertrouwelijkheid van de hulporganisatie nergens te bekennen zijn in het Midden-Oosten conflict.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) schendt zijn eigen principes van neutraliteit en vertrouwelijkheid wanneer het aankomt op het Israëlisch-Palestijnse conflict, beschuldigde een veteraan van een vredes-voor-vrede NGO zondag.

Volgens de verklaarde filosofie van de hulporganisatie werkt zij “ter bescherming en ondersteuning van mensen die getroffen zijn door gewapende conflicten en andere situaties van geweld” door te trachten de partijen ertoe te bewegen “humanitaire problemen aan te pakken door middel van een vertrouwelijke en bilaterale dialoog”. Het merkt op dat indien de partijen of het ICRC de privé-informatie bekendmaken, dit “een belangrijke ontmoediging zou zijn voor de samenwerking van de partijen met het ICRC”.

Ook wordt het van groot belang geacht om “op te treden als neutrale bemiddelaar tussen partijen bij gewapende conflicten”.

Mattot Arim wendde zich tot het door de V.N. erkende orgaan met verschillende recente gevallen waarin de neutraliteit en vertrouwelijkheid overduidelijk niet werden gehandhaafd. Dit omvatte een ICRC-nieuwsbericht op 12 oktober waarin het opriep tot een “veilige” toegang van Palestijnse boeren tot hun olijfgaarden, terwijl het beschuldigde dat Israëli’s hen tijdens het oogstseizoen trachtten te schaden.

“Jarenlang heeft het ICRC een seizoenspiek waargenomen van geweld door Israëlische kolonisten die in bepaalde nederzettingen en buitenposten op de Westelijke Jordaanoever wonen tegen Palestijnse boeren en hun eigendommen” in deze tijd van het jaar, zei Els Debuf, hoofd van de ICRC-missie in Jeruzalem.

Ze voegde ook beschuldigingen van “de vernieling van landbouwuitrusting” en “het ontwortelen en verbranden van olijfbomen” toe aan haar lijst van openbare klachten die “we blijven delen met de verantwoordelijke autoriteiten”.

Toen de woordvoerder van het ICRC, Christoph Hanger, werd gevraagd of het bericht een veroordeling inhield, hield hij vol dat “we onze werkmodaliteiten volgen,” aangezien er “geen publieke veroordeling noch een verwijzing naar de staat Israël” in het artikel stond. In antwoord daarop wees Mattot Arim erop dat “de verantwoordelijke autoriteiten” in Judea en Samaria alleen een verwijzing naar Israël kunnen zijn.

De NGO vroeg ook of het principe van neutraliteit van het ICRC het ICRC zou moeten motiveren om gelijke bezorgdheid te tonen over alle slachtoffers van geweld, met inbegrip van de honderden incidenten gericht door Palestijnen tegen Israëlische burgers. Hanger had hier geen antwoord op en benadrukte slechts dat “onze focus en modus operandi gericht blijven op onze vertrouwde dialoog met de autoriteiten”.

“Het Internationale Rode Kruis heeft het voordeel van de veronderstelling, in het Westen, dat de organisatie neutraal is,” legde de NGO uit aan WIN. “Daarom, als medewerkers van het Internationale Rode Kruis valse beschuldigingen uiten en ze presenteren als ‘feiten’, zullen mensen ze geloven. Dit kan veel naïeve jonge mensen voor de gek houden en zeer gevaarlijk zijn.”

Het probleem is er een van lange duur, zei de groep.

“ICRC-functionarissen hebben Israël beschuldigd van het overtreden van de wet en van het mishandelen van Palestijnen, keer op keer, gedurende jaren. Helaas, zolang het Internationale Rode Kruis dit volhoudt, kan het antisemitisme blijven toenemen.”

In 2017 hield ICRC-voorzitter Peter Maurer een persconferentie in Jeruzalem waar hij Israël openlijk beschuldigde van het schenden van “de bepalingen en de geest van het internationaal recht, de wet van de bezetting, zoals wij het noemen,” als gevolg van “de nederzettingenonderneming.” Naast andere aantijgingen verklaarde hij dat dit “de mogelijkheden voor onderwijs en werkgelegenheid heeft beperkt” en “de watervoorziening voor Palestijnse gemeenschappen bemoeilijkt”.

De Palestijnse alfabetiseringscijfers behoren tot de top van de Arabische wereld, en de 15 Palestijnse universiteiten en hogescholen die voor Judea en Samaria worden vermeld, werden allemaal pas opgericht nadat Israël de regio in 1967 had bevrijd.

Wat water betreft, zei Mattot Arim: “Wat het Internationale Rode Kruis niet zegt, is dat tot Israël de controle herwon in de Zesdaagse Oorlog, slechts 10% van de Palestijnse huishoudens aangesloten was op de waterinfrastructuur. Vandaag heeft 95% water.”

“Het is zeer triest dat het befaamde Internationale Rode Kruis zich bezighoudt met wat neerkomt op het zwartmaken van Israël. Dit laat op zijn beurt anti-Israël sentiment en zijn tweelingbroer, antisemitisme, toe zich te vermommen als objectiviteit,” concludeerde de groep.

 

*******************************
ENGLISH:

Pro-Zionist NGO proves that the aid organization’s principles of neutrality and confidentiality are nowhere to be seen in the Middle East conflict.

By Batya Jerenberg, World Israel News

The International Committee of the Red Cross (ICRC) violates its own principles of neutrality and confidentiality when it comes to the Israel-Palestinian conflict, a veteran peace-for-peace NGO charged Sunday.

According to the aid organization’s stated philosophy, it works “to protect and assist people affected by armed conflict and other situations of violence” by trying to persuade the parties to “address humanitarian concerns through a confidential and bilateral dialogue.” It notes that if the parties or the ICRC discloses the private information, this would “serve as a major disincentive for parties’ cooperation with the ICRC.”

It is also considered very important to “act as a neutral intermediary between parties to armed conflicts.”

Mattot Arim turned to the U.N.-sanctioned body with several recent cases where neutrality and confidentiality were blatantly not maintained. This included an ICRC news release on October 12 where it called for Palestinian farmers to have “safe” access to their olive groves while charging that Israelis try to harm them during harvest season.

“For years, the ICRC has observed a seasonal peak in violence by Israeli settlers residing in certain settlements and outposts in the West Bank towards Palestinian farmers and their property” at this time of year, ICRC Jerusalem mission head Els Debuf said.

She also added charges of “the destruction of farming equipment,” and “the uprooting and burning of olive trees” to her list of public complaints that “we continue to share with the authorities in charge.”

When challenged regarding the condemnatory nature of the release, ICRC spokesman Christoph Hanger insisted that “we are following our working modalities,” as there was “no public condemnation nor a reference to the state of Israel” in the article. In reply, Mattot Arim pointed out that “the authorities in charge” in Judea and Samaria can only be a reference to Israel.

The NGO also asked if the ICRC’s principle of neutrality should be motivating it to demonstrate equal concern about all victims of violence, including the hundreds of incidents directed by Palestinians against Israeli civilians. Hanger had no answer to this, simply insisting that “our focus and modus operandi remains on our trusted dialogue with authorities.”

“The International Red Cross has the advantage of the assumption, in the West, that the organization is neutral,” the NGO explained to WIN. “Therefore, if International Red Cross employees make false accusations and present them as ‘facts,’ people will believe them. This can fool many naïve young people and be very dangerous.”

The problem is one of long standing, the group said.

“ICRC officials have accused Israel of breaking the law and of mistreating Palestinians, over and over again, for years. Unfortunately, for as long as the International Red Cross keeps this up, antisemitism may continue to rise.”

In 2017, ICRC President Peter Maurer held a press conference in Jerusalem where he openly charged Israel with violating “the provisions and the spirit of international law, the law of occupation, as we call it,” due to “the settlement enterprise.” Among other allegations, he stated as fact that this has “curtailed educational and employment opportunity” and makes “water supply systems difficult for Palestinian communities.”

Palestinian literacy rates are at the top of the Arab world, and the 15 Palestinian universities and colleges that are listed for Judea and Samaria were all established only after Israel liberated the region in 1967.

As for water, Mattot Arim said, “What the International Red Cross don’t say is that until Israel regained control in the Six Day War, only 10% of Palestinian households were connected to water infrastructure. Today 95% have water.”

“It is very sad that the famed International Red Cross should engage in what amounts to Israel-bashing. This in turn allows anti-Israel sentiment and its twin brother, antisemitism, to masquerade as objectivity,” the group concluded.