Zicht op de Homesh-buitenpost in Samaria op 17 november 2022.

View of the Homesh outpost in Samaria on November 17, 2022.
(Nasser Ishtayeh/Flash90)

Nederlands + English

De nederzetting ‘Homesh’ werd ontruimd door Ariel Sharon in 2005, vervolgens geherhuisvest door activisten, en zal nu volledige wettelijke status krijgen, vertellen ministers aan Hooggerechtshof.

Door World Israel News

Een Israëlische stad in Samaria die werd ontmanteld als onderdeel van het plan van de toenmalige premier Ariel Sharon voor de terugtrekking uit Gaza in 2005, zal binnenkort overheidssteun krijgen voor de wederopbouw ervan, zeiden twee ministers maandag.


Homesh, een van de vier Israëlische Joodse gemeenschappen in het noorden van Samaria die in augustus 2005 werden ontmanteld – samen met alle Israëlische steden in de Gazastrook – zal door de staat worden erkend, zeiden minister van Defensie Yoav Galant en minister van Financiën Bezalel Smotrich maandagochtend tegen het Hooggerechtshof.

De twee ministers dienden maandag namens de regering een gezamenlijke brief in bij het Hof, als onderdeel van het antwoord van de staat op een links verzoekschrift waarin het Hooggerechtshof wordt opgeroepen om activisten die opnieuw een Joodse nederzetting hebben opgericht op de ruïnes van de verwoeste stad Homesh te evacueren.

De afgelopen jaren hebben activisten herhaaldelijk geprobeerd Homesh te herhuisvesten.

Het civiele bestuur van het ministerie van Defensie heeft meerdere ontruimingsoperaties uitgevoerd, ook tijdens vorige regeringen van Netanyahu, om de activisten te verwijderen.

Nu heeft de regering zich echter verbonden tot wijziging of intrekking van de wet op de terugtrekking uit Gaza van 2005, die Israëli’s ook verbiedt terug te keren naar de vier ontmantelde steden in Noord-Samaria.

In hun gezamenlijke brief vroegen Galant en Smotrich, die ook als minister in het ministerie van Defensie werkt en belast is met nederzettingszaken, dat het Hooggerechtshof de zaak met drie maanden zou uitstellen om de nieuwe regering de tijd te geven om de Gaza terugtrekkingswet te wijzigen en de status van de jonge stad die is gebouwd op de plaats van de voormalige stad Homesh te normaliseren.

De linkse indieners hebben de bestaande terugtrekkingswet aangehaald in hun verzoek aan het Hooggerechtshof om de buitenpost Homesh te ontruimen.

In reactie op de brief van Galant en Smotrich beschuldigde de extreem-linkse organisatie Yesh Din de nieuwe regering ervan het internationale recht te schenden.

“De erkenning van de buitenpostgemeenschap is een schending van het internationaal recht en zal de onderdrukking en onteigening van de Arabische bewoners die daar land bezitten, intensiveren,” zei hij.

Homesh kwam vorig jaar opvallend in het nieuws toen een student op de yeshiva werd vermoord door een terrorist. Yehuda Dimentman, 25 jaar, werd in december 2021 door terroristen van de Islamitische Jihad gedood en twee anderen gewond bij een drive-by schietpartij in de buurt van zijn huis in Shavei Shomron.

Zes maanden later, tijdens het premierschap van Naftali Bennett, heeft de civiele administratie van de IDF een monument ter nagedachtenis van het slachtoffer afgebroken, dat slechts een dag eerder was onthuld op de plaats van de moord.

 

***********************************

ENGLISH

Samaria town ‘Homesh’ evacuated by Ariel Sharon in 2005, then resettled by activists, will be given full legal status, ministers tell Supreme Court.

By World Israel News

An Israeli town in Samaria that was demolished as part of then-Prime Minister Ariel Sharon’s 2005 Gaza Disengagement plan will soon receive government support for its reconstruction, two government ministers said Monday.

Homesh, one of four Israeli Jewish communities in northern Samaria that were dismantled in August 2005 – along with all Israeli towns in the Gaza Strip – will receive state recognition, Defense Minister Yoav Galant and Finance Minister Bezalel Smotrich told the Supreme Court Monday morning.

The two ministers filed a joint brief with the Court Monday on behalf of the government, as part of the State’s response to a left-wing petition calling on the Supreme Court to evacuate activists who have reestablished a Jewish presence on the ruins of the demolished town of Homesh.

In recent years, activists have repeatedly attempted to resettle Homesh.

The Defense Ministry’s Civil Administration has carried out multiple evacuation operations, including during previous Netanyahu governments, to remove the activists.

Now, however, the government has committed to amending or repealing the 2005 Gaza Disengagement Law, which bars Israelis from returning to the four demolished towns in northern Samaria.
‘Severe violence, torture’ — Israeli prisoner sues Shin Bet for 5 million shekels

In their joint brief, Galant and Smotrich, who also serves as a minister in the Defense Ministry and is charged with settlement affairs, requested that the Supreme Court delay the case by three months to give the new government time to amend the Gaza Disengagement Law and to normalize the status of the fledgling town built on the site of the former town of Homesh.

The left-wing petitioners cited the existing Disengagement Law in their appeal to the Supreme Court to have the Homesh outpost evacuated.

In response to the brief filed by Galant and Smotrich, the far-left Yesh Din organization accused the new government of breaking international law.

“Recognizing the outpost community is a violation of international law and will deepen the oppression and dispossession of the Arab residents who own land there,” he said.

Homesh gained prominence in the news last year when a student of its yeshiva was murdered by a terrorist. Yehuda Dimentman, 25, was killed and two others injured by Islamic Jihad terrorists in a drive-by shooting near his home in Shavei Shomron in December 2021.

Six months later, during the premiership of Naftali Bennett, the IDF’s Civil Administration demolished a monument in the victim’s memory that was inaugurated just a day before at the site of his murder.