Oekraïense militairen lopen met M141 Bunker Defeat Munition wapens geleverd door de VS tijdens oefeningen in het International Peacekeeping Security Centre in Oekraïne, 4 feb. 2022. Foto: Reuters/Roman Baluk
Ukrainian service members walk with M141 Bunker Defeat Munition weapons supplied by the US during drills at the International Peacekeeping Security Centre in Ukraine, Feb. 4, 2022. Photo: Reuters/Roman Baluk

Nederlands + English

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft zondag Israëlische burgers in Oekraïne opgeroepen om risico’s te vermijden en onmiddellijk naar huis te komen, nu de spanningen over een mogelijke Russische invasie toenemen.

“Ik roep Israëli’s in Oekraïne op: Keer terug naar huis. Neem geen onnodige risico’s. Wacht niet op een situatie waarin jullie heel graag willen terugkeren maar dat niet meer kunnen,” zei Bennett tijdens een wekelijkse kabinetsvergadering. “Wees verantwoordelijk voor jullie leven en verlaat Oekraïne zo snel mogelijk en kom naar huis.”

“We weten niet wat de ontwikkelingen zullen zijn tussen Rusland en Oekraïne,” voegde Bennett eraan toe. “Net als de rest van de wereld hopen we dat de spanning zal eindigen zonder escalatie; onze primaire verplichting is echter om voor onze Israëlische burgers te zorgen.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei in het weekend dat hoewel een “diplomatieke weg open blijft” om een escalatie met Moskou af te wenden, het risico van militaire actie groot genoeg was om het vertrek van Amerikaans ambassadepersoneel uit Kiev te rechtvaardigen.

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid heeft zondag in Jeruzalem een ontmoeting gehad met de Oekraïense vice-minister van Buitenlandse Zaken Emine Dzhaparova om zijn bezorgdheid over de escalerende crisis te delen, terwijl hij de hoop uitsprak dat de door VS geleide diplomatieke gesprekken zullen helpen om de situatie op te lossen. Hij waarschuwde ook dat er “een bijzonder klein ogenblik” is om Israëli’s uit Oekraïne te evacueren.

Yonatan Markovitch, de opperrabbijn van Kiev, vertelde The Algemeiner dat hij geen plannen heeft om Oekraïne te verlaten en dat, hoewel de situatie is verhevigd, hij optimistisch is dat een diplomatieke weg zal worden gevonden. Tegelijkertijd is de lokale Joodse gemeenschap begonnen met voorbereidingen op de dreiging van een escalatie, zei hij, onder meer door voorraden basisgoederen in te slaan.

“De afgelopen weken is de spanning opgelopen en we denken niet dat het zin heeft om nu in paniek te raken,” zei Markovitch. “Uit gesprekken met veiligheidsfunctionarissen, ambassadeurs en topambtenaren in het kabinet van de president blijkt dat Rusland niet zal ingrijpen met een militaire actie.”

Zaterdagavond gaf het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken een reiswaarschuwing uit waarin het zijn burgers in Oekraïne opriep om het land zo snel mogelijk te verlaten wegens “aanhoudende spanningen en de vrees voor escalatie.” Volgens schattingen van de regering zijn er 10.000 tot 15.000 Israëli’s in Oekraïne. Degenen die van plan waren naar israel te reizen, wordt geadviseerd hun plannen voorlopig te annuleren.

“Veel Israëli’s zijn de afgelopen weken al vertrokken, zoals high-tech werknemers, hetzij om in andere landen te werken, hetzij om terug te gaan naar Israël,” zei Markovitch, die een afgezant is van de Chabad-Lubavitch beweging. “Israëli’s kunnen een evacuatie regelen, terwijl Joden die in Oekraïne wonen een langer proces nodig hebben om Aliyah naar Israël te maken.”

Bennett kondigde aan dat de regering in het weekend heeft gewerkt om het tempo van de vluchten van Oekraïne naar Israël sterk op te voeren. Sindsdien zijn ongeveer 10 vluchten uit Oekraïne vertrokken en voor de komende week zijn nog eens 32 vluchten gepland om Israëli’s terug te brengen.

Bovendien zijn de families van Israëlische diplomaten in Oekraïne, meer dan 150 mensen, hun weg naar huis aan het treffen.

“We zijn de ambassade in Kiev aan het versterken om een betere respons te kunnen geven,” zei Lapid.

Lapid voegde eraan toe dat het ministerie van Buitenlandse Zaken “elke dag twee situatiebeoordelingen zal houden, ’s ochtends en ’s avonds, en zal blijven werken in noodsituaties.”

Vertegenwoordigers van de ministeries van transport en onderwijs, de Israel Airports Authority, en het Joods Agentschap namen deel aan de evaluatievergaderingen in het weekend.

 

ENGLISH

Israeli Prime Minister Naftali Bennett urged Israeli citizens in Ukraine on Sunday to avoid risks and come home immediately as tensions over a potential Russian invasion intensified.

“I call on Israelis in Ukraine: Return home. Do not take unnecessary risks. Do not wait for a situation in which you will very much want to return but will be unable to do so,” Bennett said at a weekly cabinet meeting. “Be responsible for your lives and leave Ukraine as quickly as possible and come home.”

“We do not know what the developments will be between Russia and Ukraine,” added Bennett. “Like the rest of the world, we hope that the tension will end without escalation; however, our primary obligation is to look after our Israeli citizens.”

US Secretary of State Antony Blinken said over the weekend that while a “diplomatic path remains open” to avert an escalation with Moscow, the risk of military action was high enough to warrant the departure of American embassy staff from Kiev.

Foreign Minister Yair Lapid on Sunday met with Ukrainian Deputy Foreign Minister Emine Dzhaparova in Jerusalem to share his concern over the escalating crisis, while expressing hope that US-led diplomatic talks will help resolve the situation. He also cautioned that there is “an especially small window” to evacuate Israelis from Ukraine.

Yonatan Markovitch, the chief rabbi of Kiev, told The Algemeiner that he has no plans to leave Ukraine and that while the situation has intensified, he is optimistic that a diplomatic path will be found. At the same time, the local Jewish community has begun preparations for the threat of an escalation, he said, including by stocking up on basic goods.

“Tension has been building up over the past weeks and we don’t feel there is any use in getting into a panic now,” Markovitch said. “There is a sense here from talking to security officials, ambassadors, and top officials in the president’s office that Russia will not enter with a military action.”

On Saturday night, Israel’s Foreign Ministry issued a travel warning calling on its citizens in Ukraine to leave the country as soon as possible amid “continued tensions and the fear of escalation.” According to government estimates, there are 10,000 to 15,000 Israelis in Ukraine. Those planning on traveling to the country are advised to cancel their plans for the time being.

“Many Israelis already left over the past few weeks, like high-tech workers, either to work in other countries or to go back to Israel,” said Markovitch, who is an emissary of the Chabad-Lubavitch movement. “Israelis can arrange to be evacuated, whereas Jews living in Ukraine need a lengthier process to make Aliyah to Israel.”

Bennett announced that the government worked over the weekend to greatly increase the pace of flights from Ukraine to Israel. Since then, about 10 flights left Ukraine and in the coming week, another 32 flights are scheduled to bring Israelis back.

In addition, the families of Israeli diplomats in Ukraine, more than 150 people, are making their way home.

“We are reinforcing the embassy in Kiev in order to give a better response,” Lapid said.

Lapid added that the Foreign Ministry “will hold two situation assessments each day, morning and evening, and will continue to work in an emergency format.”

Representatives of the transport and education ministries, the Israel Airports Authority, and the Jewish Agency participated in the assessment meetings over the weekend.