Nederlands + English

Kati Frank uit Hongarije en haar man Robert hebben sterke banden met Israël en een nog sterker geloof in de God van Israël.

Door: Allisrael News – Tuvia Pollak

Tijdens hun 25-jarig huwelijk hebben Kati en Robert vijftien kinderen grootgebracht in de leeftijd van 9 tot 25 jaar.

Robert Frank is zelf het vijfde kind van de 16, en hij ziet zijn ouders als een voorbeeld van vertrouwen in God – niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk.

“Ik was al vroeg onder de indruk van het praktische geloof van mijn ouders. Ze voedden 16 kinderen op en vertrouwden alle aspecten van hun leven aan God toe.”

Omgekeerd werd Kati zelf opgevoed als enig kind.

“Op 26-jarige leeftijd werd ik in mijn omgeving al als een oude vrijster beschouwd, omdat ik, in tegenstelling tot de tijdgeest, geen vriendje had en ook niet met iemand uitging, maar ik geloofde dat Gods perfecte plan voor mijn leven zou worden vervuld. Ik was aan het wachten om te zien wie degene zou zijn met wie ons leven naar God zou wijzen.” aldus Kati.

Ze waren het erover eens dat ze niet zelf zouden beslissen hoeveel kinderen ze krijgen, maar legden deze vraag in de hand van God en zeiden: “Voor ons is het belangrijk dat ons leven draait om de kracht van de Schepper aan wie we ons leven overgeven.”

“God heeft ons een buitengewoon groot gezin gegeven. Dat hebben we gaandeweg gerealiseerd. Maar het is goed geweest om altijd in zijn wil te rusten te midden van de strijd en die met vreugde te accepteren’, zegt Kati. “Het opvoeden van kinderen heeft veel moeite, zorg en slapeloze nachten gekost, maar de vele vreugden en zegeningen door de jaren heen wogen ruimschoots op tegen de moeilijkheden. Het belangrijkste bij het opvoeden van onze kinderen is geweest om hen te helpen een persoonlijke relatie met Jezus Christus te krijgen. We hebben geprobeerd hen liefde voor muziek bij te brengen, en ze gebruiken hun muzikale talenten in onze bredere familie en in onze kerk. Thuis maken we vaak samen muziek.”

Hun volwassen kinderen werken of studeren informatica, economie, taalonderwijs, geneeskunde en theologie. Onlangs is hun eerste kleinzoon, Ruben, geboren.

Gedurende hun 25 jaar als getrouwd stel is het onvoorwaardelijke vertrouwen van Robert en Kati in God vele malen op de proef gesteld.

In die 16 jaar hadden zij zeker angstige momenten, toen er bijna elke 12 maanden een nieuw kind werd geboren.

“Als er iets met haar zou gebeuren en mijn kinderen hun moeder zouden verliezen, hoe zou ik ze dan onder ogen kunnen zien dat ze hun moeder verloren hebben? Mensen hebben me ervan beschuldigd wreed te zijn, mijn vrouw dit te laten doorstaan. Er waren veel innerlijke dilemma’s.” zei Robert. “Maar we zijn enorm bemoedigd door de Bijbelse belofte dat de barende vrouw goed door de bevalling heen zal komen als ze in geloof, liefde en de zelfbeheersing van een heilig leven blijven. We willen dat ons verbazingwekkende en unieke verhaal iedereen de boodschap geeft dat er een God is die het vertrouwen waard is.”

Kati is lerares Engels op een basisschool en Robert is imker. Hij leerde de geheimen van het vak van zijn grootvader, erfde zijn bijenkorven en zette het familiebedrijf voor honingproductie voort, dat inmiddels is uitgebreid tot zo’n 300 bijenkorven.

Door de decennia heen is hun bijenteelt- en honingbedrijf de belangrijkste bron van inkomsten voor het gezin geweest.

Tot voor kort, toen iemand de bijenkorven vernielde en alle bijen doodde, wat resulteerde in een schade van ongeveer $ 80.000 moesten Robert en zijn gezin vanaf nul beginnen om de honinghandel weer op te bouwen.

“God heeft altijd voor ons gezorgd. Hij is de Vredevorst,’ zei Robert. “Hij heeft ons geholpen om zelfs in deze situatie vrede te vinden. We zijn niet wanhopig of depressief. We weten dat we geleid worden door dezelfde voorzienigheid van God, dus we hoeven ons geen zorgen te maken over de toekomst of hoe we in de behoeften van onze kinderen zullen voorzien. Het is momenteel moeilijk voor ons, maar we zijn nog nooit teleurgesteld in Gods voorzienigheid en liefde. Voor zover we Hem tot nu toe hebben leren kennen, zullen we dat nooit zijn.’

Terwijl Robert en Kati hun toekomst aan de Heer toevertrouwen, werkt Hij vaak door mensen heen. Als een van onze lezers de familie wil helpen de financiële stabiliteit terug te krijgen in deze moeilijke tijd, wordt u uitgenodigd om bij te dragen aan hun  inzamelingsactie (Met een Video).

Het geld zal worden gebruikt om de bijenkorven te reconstrueren, waardoor Robert en Kati niet alleen weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, maar ook een actieve rol kunnen spelen bij het laten groeien van de bijenpopulatie, wat belangrijk is voor het milieu en voor de mensheid.

********************************************

[Klik op de CC-knop om te kijken met Engelse ondertiteling]
[Click on the CC button to watch with English subtitles]

********************************************

ENGLISH

Kati Frank from Hungary and her husband Robert have strong ties to Israel, and an even stronger faith in the God of Israel.

By: Allisrael News – Tuvia Pollak

During their 25 years of marriage, Kati and Robert have raised fifteen children, ages ranging from 9 to 25.

Robert Frank is, himself, the fifth-born child out of 16, and he looks to his parents as an example of trust in God – not just in words, but in practice.

“I was impressed early on by the practical piety of my parents. They raised 16 children, and they entrusted all aspects of their lives to God.”

Conversely, Kati was raised as an only child.

“At the age of 26, I was already considered a spinster in my environment, because contrary to the spirit of the time, I neither had a boyfriend nor dated anyone, but I believed that God’s perfect plan for my life would be fulfilled. I was waiting to see who would be the one with whom our lives would point to God.”

They agreed that they won’t decide by themselves how many children to have, but put this question into the hand of God, saying: “For us, it is important that our life would be about the power of the creator to whom we surrender our lives.”

“God has given us an extraordinarily large family. We have realized this along the way. But it has been good to always rest in His will amid the struggles and to accept it with joy,” Kati says. “Raising children has taken a lot of effort, care and sleepless nights, but the many joys and blessings over the years have far outweighed the difficulties. The most important thing in raising our children has been to help them have a personal relationship with Jesus Christ. We have tried to instill in them a love of music, and they use their musical talents in our wider family and in our church. We often make music together at home.”

Their grown children work or study in computer science, economics, language teaching, medicine and theology. Their first grandson, Ruben, was born recently.

Throughout their 25 years as a married couple, Robert and Kati’s unconditional trust in God has been tested many times.

They had fears that arose during those 16 years, when a new child was born almost every 12 months.

“If something happened to her, and my children lost their mother – How could I face them knowing they lost their mother? People have accused me of being cruel, putting my wife through this. There were a lot of inner dilemmas.” Robert said. “But we have been greatly encouraged by the biblical promise that the woman giving birth will be saved through childbirth if they remain in faith, love, and the temperance of a holy life. We want our amazing and unique story to give everyone the message that there is a God worth trusting.”

Kati is an English teacher at an elementary school, and Robert is a beekeeper. He learned the secrets of the trade from his grandfather, inherited his beehives and continued the family honey-production business, which has since expanded to some 300 beehives.

Over the decades, their beekeeping and honey business has been the primary source of income for the family.

Until recently, when someone vandalized the beehives and killed all the bees, resulting in damages amounting to about $80,000. Robert and his family had to start over from zero to rebuild the honey business.

“God has always cared for us. He is the Prince of Peace,” Robert said. “He has helped us to find peace even in this situation. We aren’t desperate or depressed. We know that we’re guided by the same providence of God, so we don’t have to worry about the future or how we’ll meet the needs of our children. It is a challenge for us at the moment, but we have never been disappointed by God’s providence and love. As far as we have come to know Him so far, we never will.”

While Robert and Kati are trusting their future to the Lord, He often works through people. If any of our readers wish to help the family regain financial stability during this challenging time, you are invited to contribute to their fundraiser. (Including a video)

The funds will be used to reconstruct the beehives, which will not only enable Robert and Kati to make a living again, but will also result in taking an active role in growing the bee population, which is important to the environment and to mankind.