Rook stijgt op tijdens gevechten tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever, maandag 19 juni 2023
Smoke rises during fighting between Israeli forces and Palestinian militants in the West Bank city of Jenin, Monday, June 19, 2023 | Photo: AP/Majdi Mohammed

Nederlands + English

Een aan terroristen gelieerde Telegram-groep zond beelden uit van wat zij beweerden dat de lancering was en zei dat deze gericht was op een Joodse gemeenschap net ten zuiden van Afula in het noorden van Israël. De gangbare opvatting veronderstelt dat een dergelijke escalatie Israëlische beleidsmakers tot de conclusie zou kunnen brengen dat een operatie de enige manier is om te voorkomen dat Judea en Samaria het pad van Gaza volgt.

Door: Israel Hayom

Het Israëlische leger zei dat er maandag een raket werd gelanceerd vanuit de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever, waarbij geen gewonden vielen. De raket landde in Palestijns gebied.

“De raket vormde geen bedreiging voor de gemeenschappen in het gebied,” aldus een verklaring van het leger.

Eerder op maandag zond een Telegram-groep beelden uit van wat het beweerde de lancering te zijn, en zei dat deze gericht was op een Joodse gemeenschap net ten zuiden van Afula in het noorden van Israël. Een teken dat verscheen in de video zei dat dit een “Qassam 1” raket was en dat het volgende projectiel een zwaardere lading zal hebben.

De groep noemde zichzelf de Ayash Brigades en is verbonden aan Hamas. De IDF zei het incident te onderzoeken. In de loop der jaren, hebben ondanks meerdere uitbarstingen in Gaza waarbij Palestijnse terreurgroepen massaal raketten afvuurden op Israël, dergelijke activiteiten niet plaatsgevonden in Judea en Samaria, grotendeels vanwege succesvolle inspanningen op het gebied van terrorismebestrijding.

Volgens een voorlopig onderzoek slaagde de raket erin om een afstand van ongeveer 300 voet (90 meter) te bereiken. Functionarissen van het defensie-apparaat zeggen dat terroristen in Judea en Samaria al enige tijd proberen om raketten in handen te krijgen om het effect dat Gaza- en Libanon-groepen hebben op Israëli’s te evenaren, door hen in schuilkelders te dwingen wanneer ze een salvo raketten afvuren. Maar de Israëlische veiligheidscontrole van Judea en Samaria en het inlichtingenbereik van de veiligheidsdienst Shin Bet met betrekking tot terroristische elementen hebben dit tot nu toe voorkomen.

De gangbare opvatting is dat de poging tot lancering en de voortdurende pogingen om Israëlische gemeenschappen in het noorden en midden van Israël binnen het bereik van terroristen te brengen, Israël steeds dichter bij een militair offensief tegen terreurgroepen in Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever zal brengen. Dit is de tweede poging om vanuit Jenin te vuren. De eerste leidde enkele weken geleden tot een verklaring van Shin Bet-chef Ronen Bar, die zei dat Israël niet zal toestaan dat terroristen steden in het noorden, zoals Afula, tot doelwit maken van raketprojectielen.

Ondertussen zei de in Libanon gevestigde terreurgroep Hezbollah dat zijn strijders maandag een Israëlische drone neerschoten die in de buurt van de grens en boven Zuid-Libanon vloog.

De groep gaf geen verdere details over het type drone dat volgens hen werd neergehaald in de buurt van het dorp Zibqine net ten noorden van de grens met Israël. Israël gaf niet direct commentaar.

**********************************

 

Video: Een video met zogenaamde de raketlancering vanuit Jenin 

Video: A video showing so-called the rocket launch from Jenin 


*********************************
 

ENGLISH

A terrorist-affiliated Telegram group aired footage of what it claimed to be the launch, saying it was aimed at a Jewish community just south of Afula in northern Israel. Conventional wisdom suggests such an escalation could draw Israeli decision-makers to conclude an operation is the only way to prevent Judea and Samaria from following the path of Gaza.

By: Israel Hayom

The Israeli military said a rocket was launched from the West Bank city of Jenin on Monday, causing no reported injuries. It said it landed in Palestinian territory.

“The rocket did not pose a threat to communities in the area,” a statement from the military said.

Earlier on Monday, a Telegram group aired footage of what it claimed to be the launch, saying it was aimed at a Jewish community just south of Afula in northern Israel. A sign that appeared in the video said that this was a “Qassam 1” rocket and that the next projectile will have a heavier payload.

The group called itself the Ayash Brigades, and is linked to Hamas. . The IDF said it was investigating the incident. Over the years, despite multiple flare-ups in Gaza that involved massive rocket fire from Palestinian terrorist groups on Israel, such activity has not taken place in Judea and Samaria largely because of successful counterterrorism efforts.

According to a preliminary investigation, the rocket managed to reach a distance of about 300 feet. Officials in the defense establishment say that terrorists in Judea and Samaria have tried to lay their hands on rockets for some time in order to emulate the effect Gaza and Lebanon groups have on Israelis, forcing them into shelters when they fire volleys. However, the Israeli security control of Judea and Samaria and the intelligence reach of the the Shin Bet security agency on terrorist elements have so far prevented this from materializing.

The conventional wisdom is that the attempted launch and continued efforts to put Israeli communities in northern and central Israel part of the range of terrorists will draw Israel closer to a military offensive against terrorist groups in Palestinian cities in the West Bank. This is the second such attempt to fire from Jenin. The first one several weeks ago prompted a statement from Shin Bet chief Ronen Bar, who said Israel will not allow terrorists to turn cities in the north such as Afula to become targets for rocket projectiles.

Meanwhile, the Lebanon-based Hezbollah terrorist group said its fighters shot down on Monday an Israeli drone that was flying near the border and over southern Lebanon.

The group gave no further details about the type of drone that it claimed was downed near the village of Zibqine just north of the border with Israel. There was no immediate comment from Israel.