Russische marineschepen in de Zwarte Zee. Credit: Vectorkel/Shutterstock.
Russian Navy ships in the Black Sea. Credit: Vectorkel/Shutterstock.

Moskou hield onlangs een grote militaire oefening in het Middellandse Zeegebied; de situatie van Jeruzalem is een “zeer moeilijke uitdaging,” zegt de voormalige Israëlische ambassadeur in Rusland en Oekraïne Zvi Magen.

Door JNS – Yaakov Lappin

Rusland zou een operatie kunnen voorbereiden om het Westen en de NAVO uit te dagen in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten als een middel om een nieuwe wereldwijde brandhaard te creëren, heeft de voormalige Israëlische ambassadeur in Rusland en Oekraïne Zvi Magen aan JNS verteld.

Magen wees op een grootschalige zee- en luchtoefening die het Russische leger de afgelopen dagen hield in de oostelijke Middellandse Zee, waarbij lange afstand bommenwerpers met nucleaire capaciteiten en straaljagers met hypersonische raketten Rusland’s Hmeimim luchtmachtbasis in Syrië aandeden voor massale marine-oefeningen in de regio te midden van de stijgende spanningen met het Westen, volgens een verslag van vorige week door Military Times.

“Ze zijn in de Middellandse Zee aan het trainen en dit zou een uitdaging kunnen vormen voor de achterban van de NAVO. Dit creëert allerlei problemen en een nieuw front tegen het Westen in het Midden-Oosten,” zei Magen, die ook diende in de Israël Defense Forces Military Intelligence, en een senior research fellow is aan het Institute for National Security Studies in Tel Aviv. “Rusland zou een optie kunnen voorbereiden voor regionale activiteiten buiten Oost-Europa.”

Wat Israëls manoeuvreeropties betreft tegenover de Russische invasie in Oekraïne, beschreef Magen de situatie van Jeruzalem als een “zeer moeilijke uitdaging.”

“Aan de ene kant is Israël een partner van het Westen en de Verenigde Staten, en het identificeert zich met de Westerse bezwaren tegen wat er in Oekraïne gebeurt. Aan de andere kant is Israël het enige land in de wereld dat een Russische uitdaging heeft in de vorm van direct contact met het Russische leger aan zijn grens met Syrië,” verklaarde hij.

In de loop der jaren hebben Israël en Rusland in het Syrische luchtruim een “gemeenschappelijke aanpak” gevonden, die een neutrale wederzijdse activiteit mogelijk maakt, en een wederzijds afzien van inmenging in elkaars activiteiten. Rusland “bemoeide zich niet met onze gebieden en wij bemoeiden ons niet met zijn operaties in Syrië en tussen Rusland en zijn buurlanden,” herinnerde Magen zich.

Maar in de nieuwe realiteit die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne, is Rusland begonnen met het uiten van kritiek op Israël als reactie op de verklaring van Israël tegen de oorlog in Oekraïne.

De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Dmitry Polansiy, legde woensdag een verklaring af waarin hij zei: “Wij zijn bezorgd over de aangekondigde plannen van Tel Aviv om de nederzettingenactiviteit in de bezette Golanhoogten uit te breiden, wat in strijd is met de bepalingen van het Verdrag van Genève van 1949. Rusland erkent Israëls soevereiniteit over de Golan Hoogvlakte, niet die deel uitmaakt van Syrië.”

Magen beschreef die verklaring als ” afwijkend ” van vroegere Russische kritiek.

“Israël heeft wel zijn bezwaren tegen de oorlog in Oekraïne kenbaar gemaakt, en het deed dat voorzichtig, terwijl het niet verder ging. Als Rusland echter doorgaat in zijn nieuwe kritische retorische positie ten opzichte van Israël, zal Israël meer vrij zijn om Russische belangen op retorisch niveau te bekritiseren,” zei Magen. “Maar Israël staat voortdurend in contact met het Russische leger, dus de strategische berekeningen zijn complex.”

Danny Ayalon, voormalig Israëlisch ambassadeur in de VS en een senior research fellow aan het Miryam Instituut, vertelde JNS dat diplomatie, van de oudheid tot het moderne tijdperk, altijd heeft moeten navigeren tussen de spanningen tussen “waarden en belangen.” Hij voegde eraan toe dat uiteindelijk “belangen altijd winnen. Ook hier, vanwege het belang van Rusland met betrekking tot onze activiteiten tegen Iran en Shi’itische milities, is het in ons belang om de betrekkingen met Rusland aan hun goede kant te houden.”

Anderzijds, voegde Ayalon eraan toe, is Israël “geen supermacht en hoeft het niet over alles zijn standpunt kenbaar te maken. Zelfs als we zouden spreken, zou dat niet helpen. Er zijn grotere staten in de wereld die niet hebben gesproken. Israël kan een kleine, proportionele verklaring afleggen waarin staat dat we hopen op een snel staakt-het-vuren, en dat we ons inzetten voor de veiligheid van burgers, voornamelijk Joden en Israëli’s in Oekraïne.”

Ayalon zei dat de verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken van woensdag in dat opzicht proportioneel was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had gezegd: “Israël deelt de bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de stappen die in Oost-Oekraïne zijn ondernomen en de ernstige escalatie van de situatie. Israël hoopt op een diplomatieke oplossing die tot kalmte zal leiden, en is bereid te helpen als daarom wordt gevraagd. Israël steunt de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne”.

Maar een verklaring van minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid op donderdag droeg een aanzienlijk hardere toon, door op een persconferentie te zeggen dat de aanval van Rusland “een ernstige schending van de internationale rechtsorde” is.

“Israël veroordeelt die aanval en is klaar en bereid om humanitaire hulp te bieden aan Oekraïense burgers,” zei Lapid.

Ayalon merkte echter op dat niet veel ministers van Buitenlandse Zaken direct commentaar leverden op de crisis tijdens persconferenties over de hele wereld.

Op vrijdag sprak de Israëlische premier Naftali Bennett met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, waar ze de aanhoudende situatie bespraken en Israël humanitaire hulp aan Oekraïne aanbood.

De Russische kritiek op Israëls aanwezigheid in de Golan, zei Ayalon, is “meer dan een hint” voor Israël, en zal waarschijnlijk een einde maken aan de diplomatieke “voor wat hoort wat” tussen de twee landen.

 

ENGLISH

Moscow recently held a major Mediterranean military exercise; Jerusalem’s situation is a “very difficult challenge,” says former Israeli Ambassador to Russia and Ukraine Zvi Magen.

By JNS – Yaakov Lappin

Russia could be preparing an option to challenge the West and NATO in the Mediterranean and Middle East as a means of opening a new global hotspot, former Israeli Ambassador to Russia and Ukraine Zvi Magen has told JNS.

Magen noted a large-scale naval and air exercise held by the Russian military in the eastern Mediterranean in recent days, which saw long-range nuclear-capable bombers and fighter jets carrying hypersonic missiles Russia’s Hmeimim airbase in Syria for massive naval drills in the region amid soaring tensions with the West, according to a report last week by Military Times.

“They are in the Mediterranean training and this could form a challenge for NATO’s underbelly. This creates all kinds of problems and a new front against the West in the Middle East,” said Magen, who also served in Israel Defense Forces Military Intelligence, and is a senior research fellow at the Institute for National Security Studies in Tel Aviv. “Russia could be preparing an option for regional activity beyond eastern Europe.”

Regarding Israel’s maneuvering options in the face of the Russian invasion of Ukraine, Magen described Jerusalem’s situation as a “very difficult challenge.”

“On the one side, Israel is a partner of the West and the United States, and it identifies with Western objections to what is happening in Ukraine. On the other hand, Israel is the only country in the world that has a Russian challenge in the form of direct contact with the Russian military on its border with Syria,” he stated.

Over the years, Israel and Russia found a “common language” in Syria’s skies, enabling neutral mutual activity towards one another, and a mutual refraining for interfering in one another’s activities. Russia “did not intervene in our areas and we did not intervene in its operations in Syria and between Russia and its neighbors,” Magen recalled.

But in the new reality created by the war in Ukraine, Russia has begun sounding its criticisms of Israel in retaliation to Israel’s statement against the war in Ukraine.

Russia’s Ambassador to the United Nations Dmitry Polansiy on Wednesday released a statement saying, “We’re concerned over Tel Aviv’s announced plans for expanding settlement activity in the occupied Golan Heights, which contradicts the provisions of the 1949 Geneva Convention. Russia doesn’t recognize Israel’s sovereignty over Golan Heights that are part of Syria.”

Magen described that statement as “different” from past Russian criticism.

“Israel did state its objections to the Ukraine war, and it did so cautiously, while not going further. If, however, Russia continues in its new critical rhetorical position to Israel, Israel will be more free to criticize Russian interests at the rhetorical level,” said Magen. “But Israel is in constant contact with the Russian military, so the strategic calculations are complex.”

Danny Ayalon, former Israeli Ambassador to the U.S. and a senior research fellow at the Miryam Institute, told JNS that diplomacy has, since ancient times to the modern era, always had to navigate the tensions between “values and interests.” He added that ultimately, “interests always win. Here too, due to the importance of Russia regarding our activity against Iran and Shi’ite militias, our interest is to safeguard keeping relations with Russia on their good side.”

On the other hand, Ayalon added, Israel is “not a superpower and it does not have to express its stance on everything. Even if we speak, it would not help. There are bigger states in the world that have not spoken. Israel can issue a minor, proportional statement that says we hope for a rapid ceasefire, and that we are working for the safety of civilians, principally Jews and Israelis in Ukraine.”

Ayalon said that the statement by Israel’s Foreign Ministry on Wednesday was proportional in that regard. The Foreign Ministry had said, “Israel shares the concern of the international community regarding the steps taken in eastern Ukraine and the serious escalation in the situation. Israel hopes for a diplomatic solution which will lead to calm, and is willing to help if asked. Israel supports the territorial integrity and the sovereignty of Ukraine.”

Yet a statement made by Foreign Minister Yair Lapid on Thursday carried a significantly harsher tone, saying at a press conference that Russia’s attack is “a serious violation of the international order.”

“Israel condemns that attack and is ready and prepared to offer humanitarian assistance to Ukrainian citizens,” said Lapid.

Ayalon noted however that not many foreign ministers directly commented on the crisis at press conferences around the world.

On Friday, Israeli Prime Minister Naftali Bennett spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, where they discussed the ongoing situation and Israel offered humanitarian assistance to Ukraine.

The Russian criticism of Israel’s presence in the Golan, Ayalon said, is “more than a hint” for Israel, and is likely to end the diplomatic tit for tat between the two countries.