Ruslands marinebasis in Tartous, Syrië, 23 oktober 2021. – Foto Credit: YouTube screenshot

Russia’s naval base in Tartous, Syria, October 23, 2021. – Photo Credit: YouTube screenshot

Nederlands + English

Rusland heeft de Israëlische luchtaanvallen op doelen in Syrië op 2 juli sterk veroordeeld en eist dat Israël stopt met het uitvoeren van aanvallen in Syrië, zei de Russische woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova op maandag, volgens TASS.

Door: Jewish Press

“Nogmaals benadrukken wij dat de voortdurende Israëlische aanvallen op het Syrische grondgebied categorisch onaanvaardbaar zijn. We veroordelen dergelijke onverantwoordelijke acties, die de soevereiniteit van Syrië en de basisnormen van het internationaal recht schenden, sterk en eisen dat ze onvoorwaardelijk worden stopgezet,” zei Zakharova.

De ambassadeur van Israël in Moskou werd ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en werd berispt voor de aanval.

TASS merkte op dat Israëlische gevechtsvliegtuigen op 2 juli verschillende raketten afvuurden op doelen in de Syrische provincie Tartus, waarbij twee burgers gewond raakten en civiele infrastructuur werd beschadigd.

Tartus, in de buurt waarvan de aanval plaatsvond, is na Latakia de grootste havenstad in Syrië. De stad ligt ongeveer 15 mijl van de grens met Libanon (ten noorden van Tripoli), en de haven doet ook dienst als Russische marinebasis. De vestiging van de Russische marinebasis in Tartus heeft de Russen geholpen om de stabiliteit van het Assad-regime te ondersteunen. Het is toevallig ook de enige marinebasis van Moskou in het Middellandse-Zeegebied, dus het vermeende besluit van Israël om in de buurt te bombarderen is een beetje een schot in de roos.

Rami Abdel Rahman, directeur van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, zei dat de Israëlische bombardementen gericht waren op gebieden die “voormalige dierenhokken in het gebied waren die door de Libanese Hezbollah werden gebruikt om wapens te vervoeren.” Het observatorium voegde eraan toe dat “de stemmen van de luchtverdedigingstroepen van het regime niet werden gehoord omdat het plotseling was.”

Uren na de aanval van 2 juli landde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hussein Amir Abdullahian in Damascus en werd hij ontvangen door zijn Syrische ambtgenoot Faisal Makdad. Dit wijst er waarschijnlijk op dat Israël iets van vitaal belang heeft geraakt.

Israël zou de afgelopen jaren honderden aanvallen hebben uitgevoerd in Syrië, in een poging om te voorkomen dat Iran precisieraketten en apparatuur voor de productie van precisieraketten zou smokkelen voor Hezbollah in Libanon en Irans proxy-milities die opereren ten noorden van de grens van Syrië met Israël. De Iraniërs proberen ook luchtverdedigingssystemen naar het Syrische leger te smokkelen om Syrië en de Iraanse bases in het land te beschermen tegen aanvallen van de Israëlische luchtmacht. Deze smokkeloperaties vinden plaats via drie kanalen: over land, via de corridor over land die door Irak en Syrië loopt, en vandaar naar Libanon; in de lucht, via de luchtvaartmaatschappij van de Revolutionaire Garde; en op zee, met gebruikmaking van zogenaamd onschuldige koopvaardijschepen die aangemeerd liggen in de havens van Tartus en Latakia, de enige havens die groot genoeg zijn om grote ladingen brandstof en containers te verwerken.

 

***************************************

 

**************************************

ENGLISH:

Russia strongly condemned Israel’s airstrikes at targets in Syria on July 2, and demanded that Israel stop delivering strikes in Syria, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said on Monday, according to TASS.

By: Jewish Press

“Once again, we stress that ongoing Israeli strikes at the Syrian territory are categorically unacceptable. We strongly condemn such irresponsible actions, which violate Syria’s sovereignty and the basic norms of international law, and demand their unconditional cessation,” Zakharova said.

Israel’s ambassador to Moscow was summoned to the Russian foreign ministry and was rebuked for the attack.

TASS noted that on July 2, Israeli warplanes fired several missiles at targets in Syria’s Tartus province wounding two civilians and damaging civil infrastructure.

Tartus, near which the attack took place, is the second-largest port city in Syria after Latakia. It is located about 15 miles from the border with Lebanon (north of Tripoli), and its port also serves as a Russian naval base. Locating its naval base in Tartus helped the Russians support the stability of the Assad regime. It also happens to be Moscow’s only naval base in the Mediterranean region, so Israel’s alleged decision to bomb nearby kind of poked the bear.

Rami Abdel Rahman, director of the Syrian Observatory for Human Rights, said that the Israeli bombing targeted areas that were “former animal pens in the area used by the Lebanese Hezbollah to transport weapons.” The observatory added that “the voices of the regime’s air defense forces were not heard because the targeting was sudden.”

Hours after the July 2 attack, Iranian Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian landed in Damascus and was received by his Syrian counterpart Faisal Makdad. This probably suggests that Israel allegedly hit something vital.

Israel has allegedly carried out hundreds of attacks in recent years in Syria, in an attempt to prevent Iran from smuggling precision missiles and precision missile production equipment for Hezbollah in Lebanon and Iran’s proxy militias operating north of Syria’s border with Israel. The Iranians are also trying to smuggle to the Syrian army air-defense systems to protect Syria and the Iranian bases in the country from attacks by the Israeli Air Force. These smuggling operations are done through three channels: on land, through the overland corridor that passes through Iraq and Syria, and from there to Lebanon; In the air, through the Revolutionary Guards Airline; and at sea, using supposedly innocent merchant ships moored in the ports of Tartus and Latakia, the only ports large enough to handle major cargo of fuel and containers.