Nederlands + English

Er waren veel mensen die Donald Trump belachelijk maakten als zijnde te impulsief om de leiding te hebben over de vrije wereld. Trump’s manier van besluitvorming leek minder gericht op het maken van een goed afgeronde afweging en meer op voorgevoelens en egocentrisch narcisme.

Bron: Israel Unwired – Phil Schneider

Er zit meer dan een kern van waarheid in deze beschuldigingen. Maar het optreden van Trump – althans tot 6 januari – leek veel berekender en doeltreffender te zijn. Rusland toonde minder agressie dan in de Obama-jaren, en Noord-Korea stopte met saber ratling omdat ze geloofden dat Donald Trump hun land zou vernietigen als ze op hun dreigende weg doorgingen.

Vandaag worden de Verenigde Staten schijnbaar geleid door een president die niet als zwak wordt beschouwd. Hij wordt niet gezien als dom of onervaren. Dit is zelfs een van de meest ervaren presidenten die ooit het Oval Office heeft bekleed. Maar hij wordt terecht gezien als seniel. Dat komt omdat iedereen in de wereld die ooit een dierbare heeft gehad die aan dementie lijdt, naar Joe Biden kan kijken en kan zien dat de president van de Verenigde Staten niet in staat is moeilijke beslissingen te nemen. Hij kan niet eens een persconferentie aan – zeker niet als meerdere mensen tegelijk vragen stellen.

Niets zet de agressieve spelers in de wereld meer aan het denken dan de wetenschap dat er geen politieagent is die de wereld bestuurt, en dat er geen ontmoediging is om te doen wat zij willen doen. Rusland vormt op dit moment geen grote bedreiging voor de wereld. Maar ze vormen zeker een bedreiging voor de Oekraïne en enkele van zijn andere buren. China zou zeer zeker het hele gebied van de Zuid-Chinese Zee willen overnemen, en zij zetten vele kleine en grote stappen in die richting. Er is niemand die in staat is om deze acties te stoppen zoals de Verenigde Staten. Australië kan schreeuwen en roepen, maar zonder de steun van de Verenigde Staten zal China binnen enkele jaren op hun stoep staan.

Wij moeten allen wakker worden voor de huidige realiteit en een nieuw Congres kiezen dat de huidige zwakke realiteit van de Verenigde Staten zal verwerpen. Anders zal wat in het buitenland gebeurt uiteindelijk een bedreiging vormen voor de Verenigde Staten en de hele vrije wereld.

 

*************************************
ENGLISH:

There were many people who ridiculed Donald Trump as being too impulsive to be in charge of leading the free world. Trump’s way of decision-making seemed to be less focused on making a well-rounded assessment and more about hunch and self-centered narcissism.

Source: Israel Unwired – Phil Schneider

There is more than a grain of truth in these accusations. But Trump’s actions – at least until Jan. 6th – seemed to be much more calculated and effective. Russia was less keen on showing aggression than they were in the Obama years, and North Korea stopped their saber rattling because they believed Donald Trump would destroy their country if they continued along their threatening path.

Today, the United States is seemingly being led by a President that is not perceived as weak. He is not perceived as stupid or inexperienced. This is actually one of the most experienced Presidents that has ever occupied the Oval Office. But he is justifiably perceived as being senile. That’s because anybody in the world who has every had a loved one who suffers from dementia can just look at Joe Biden and see that the President of the United States is not capable of making difficult decisions. He can’t even handle a press conference – especially when multiple people call out questions at the same time.

Nothing gets the aggressive players in the world going more than the knowledge that there is no policeman running the world, and that there is no disincentive to doing what they want to do. Russia does not pose a major threat to the world at this time. But they certainly pose a threat to the Ukraine and some of it’s other neighbors. China most certainly would like to take over the entire area of the South China Sea, and they are making many small and big steps in that direction. There is nobody that is able to stop these actions like the United States. Australia can yell and scream, but without the backing of the United States, they will find China banging on their doorstep in a matter of years.

We all need to wake up to the present reality and elect a new Congress that will reject the present weak reality of the United States. Otherwise, what happens abroad will end up threatening the United States and the entire free world.