T-80 van het Oekraïense leger (Shutterstock)

Nederlands + English

Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.Ezechiël 38:2 (HSV)

Bron Israël365 Nieuws – David Sidman

Wat heeft de Russische invasie in Oekraïne te maken met de Messias? Alles, volgens een rabbi die de profetie van de Talmoed bestudeerde. Rabbi Yehuda Richter van Kfar Tappuach onthulde in een recente lezing getiteld ‘Emergency Broadcast: Russia, Ukraine, Armageddon, Bringing the Redemption’ dat in de Talmoed een weinig bekende profetie aansnijdt hoe oorlogen in “het zevende jaar” een teken zijn van het Einde der Dagen en een voorbode van de komst van de Messias.

Het getal zeven

In de presentatie citeert de rabbi zijn bronnen in de Talmoed, zeggende:

“Talmoed tractaat van megillah pagina 17, kant B ook zou je kunnen verwijzen naar Sanhedrin 97 kant A. Er wordt ons verteld dat de grote vergadering van de 120 wijzen die zij arrangeerden en samenstelden de stille Amida – de 18 zegeningen, de 18 gebeden, en elke zegening was oorspronkelijk 18. Daarna, natuurlijk, 19, maar elke zegening die de grote vergadering bijeenbracht en er was een doel en een reden waarom die zegen precies op die plaats moest zijn. De Talmoed vraagt – we weten dat de zevende zegen van de Amidah God vraagt om naar onze problemen te kijken en ons te verlossen. Dus waarom is verlossing verbonden met het getal zeven?”

Rabbi Yehudah Richter, opperrabbijn van Kfar Tapuach
(screenshot)

Maanden van verlossing
De rabbijn legt uit dat de Natie Israël de verlossing zal ervaren in het zevende jaar – of het Sabbatsjaar, waar we ons nu in bevinden. Verder voegt de rabbi eraan toe dat de oorlog in Oekraïne plaatsvindt in de maanden die worden geassocieerd met verlossing – Adar (februari-maart), waarbij het Joodse volk hun verlossing van de vernietiging viert tijdens de feestdag Purim en Nissan (maart-april), waarbij het Joodse volk hun verlossing uit Egypte viert op de feestdag Pesach.

“De Talmoed zegt dat het Joodse volk verlost zal worden in het zevende jaar in het sabbatsjaar. We zitten niet alleen in een sabbatsjaar, maar we zitten ook in drie maanden van het jaar die verlossing inhouden – die echt gericht zijn op verlossing. Dat zijn twee maanden van Adar waar de verlossing van Purim plaatsvond en ook de daaropvolgende maand Nissan waarin de verlossing van Pesach – het verlaten van Egypte plaatsvond.”

Oorlogen aan het eind van het zevende jaar
Rabbi Richter legt uit dat de Talmoed oorlogen profeteert in het zevende jaar, en in het achtste jaar zal de Messias komen: “De tractaat van Derech Zuta in het 10e hoofdstuk, de eerste wet daar staat dat ze een beetje anders zijn. Het zegt dat er oorlogen zullen zijn tijdens het zevende jaar, specifiek aan het eind van het zevende jaar. Het begin van het achtste jaar, dan zal de Messias van David komen om het Joodse volk te verlossen – de Mashiach, de Zoon van David.”

De rabbi legt vervolgens uit dat wanneer de oorlogen eindigen in het zevende jaar, de Messias, een nakomeling van David, in het achtste jaar (september 2022-september 2023) zal komen

“Er staat dat er in het zevende jaar oorlogen zijn, en dat vertegenwoordigt het begin van de verlossing, en dan komt de messias. Aan de vooravond van het zevende jaar, dus de meeste commentaren zeggen dat er natuurlijk twee messiassen zijn. Er is de messias, de zoon van Josef, die de gevechten voert – die de fysieke kant van de verlossing van het Joodse volk is en dat gebeurt tijdens het zevende jaar – oorlogen, enz. En dan nadat het zevende jaar voorbij is, begint het achtste jaar, dat is de Messias van David.”

Een ander soort oorlog
Rabbi Richter voegt eraan toe dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de hele wereld raakt. Dat komt omdat alle wereldmachten partij hebben gekozen, zoals China aan de kant van Moskou en de NAVO aan de kant van Oekraïne. Hij voegt eraan toe dat dit fenomeen aantoont dat dit een ander soort oorlog is dan andere recente conflicten die meer geïsoleerd waren.
Hij merkt op dat we misschien op de vooravond staan van een nucleaire Derde Wereldoorlog.
Rabbi Richter haalt ook Rabbi Eliezer Papo aan, die tijdens de Ottomaanse bezetting in het Land Israël woonde en in zijn boek ‘Elim’ schreef: “Als je ziet dat naties elkaar ophitsen, uitdagen, bedreigen, wees dan voorbereid op Moshiach.” De bron is Breisheet Rabbah hoofdstuk 42, paragraaf 4.
Een andere aanwijzing komt van de Malbim, een van de meer gerespecteerde Tora-autoriteiten, die zegt dat elke oorlog een proces is dat ons dichter bij de verlossing brengt. Met betrekking tot het huidige conflict in Oekraïne zegt Rabbi Richter: “de inzet is nog nooit zo hoog geweest.”

 

ENGLISH:

T-80 of the Ukrainian army (Shutterstock)

O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him Ezekiel 38:2 (The Israel BibleTM)

Source Israel365 News – David Sidman

What does the Russian invasion of Ukraine have to do with the Messiah? Everything, according to one rabbi who studied the Talmud’s prophecy. Rabbi Yehuda Richter of Kfar Tappuach revealed in a recent lecture entitled ‘Emergency Broadcast: Russia, Ukraine, Armageddon, Bringing the Redemption’ that in the Talmud, a little-known prophesy touches on how wars in “the seventh year” are a sign of the End-of-days and a harbinger of the Messiah’s arrival.

The number seven
In the presentation, the rabbi cites his sources in the Talmud, saying:

“Talmud tractate of megillah page 17, side B also you could refer to Sanhedrin 97 side A. We are told that the great assembly of the 120 sages they arranged and compiled the silent Amida – the 18 benedictions, the 18 prayers, and every blessing originally was 18. Then afterward, of course, 19 but every single blessing that the great assembly assembled and there was a purpose and a reason why that blessing had to be exactly in that spot. The Talmud asks – we know that the seventh blessing of the Amidah is asking God to look at our troubles and to redeem us. So why is redemption connected to the number seven?”

Rabbi Yehudah Richter, chief Rabbi of Kfar Tapuach
(screenshot)

Months of redemption
The rabbi explains that the Nation of Israel will experience redemption in the seventh year – or the Sabbatical year, which we are in right now. Furthermore, the rabbi adds that the war in Ukraine is happening in the months that are associated with redemption – Adar (February-March), whereby the Jewish people celebrate their redemption from destruction during the holiday of Purim and Nissan (March-April), where the Jewish people celebrate their redemption from Egypt on the holiday of Passover.

“The Talmud says that the Jewish people will be redeemed in the seventh year in the sabbatical year. Not only are we in a sabbatical year, but we are in three months of the year that are redemption – that are really geared for redemption. That’s two months of Adar where the redemption of Purim occurred and also the following month of Nissan where the redemption of Passover – leaving Egypt occurred.”

Wars at the end of the seventh year
Rabbi Richter explains that the Talmud prophesizes wars in the seventh year, and in the eighth year, the Messiah will arrive: “The tractate of Derech Zuta in the 10th chapter, the first law it says they’re a little bit different. It says there will be wars during the seventh year, specifically at the end of the seventh year. The beginning of the eighth year, then the Messiah of David will come to redeem the Jewish people – the Mashiach, the Son of David.”

The rabbi then explains that when the wars end in the seventh year, the Messiah, a descendant of David, arrives in the eighth year (September 2022-September 2023)

“It says that in the seventh year, there are wars, and that represents the beginning of redemption, and then the messiah comes. At the at the eve of the seventh year, so most of the commentaries say that there’s of course two messiahs. There’s the messiah, the son of joseph who fights the battles – who’s the physical side of the redemption of the Jewish people and that happens during the seventh year – wars, etc. And then after the seventh year is over the beginning of the eighth year, that is the Messiah of David.”

A different kind of war
Rabbi Richter adds that the war between Russia and Ukraine affects the entire world. That’s because all world superpowers have taken sides, such as China siding with Moscow and NATO siding with Ukraine. He adds that the phenomenon shows that this is a different type of war than other recent conflicts that have been more isolated.
He notes that we may be on the cusp of a nuclear World War 3.
Rabbi Richter also cites Rabbi Eliezer Papo, who lived in the Land of Israel during the Ottoman occupation, wrote in his book ‘Elim’: “when you see nations inciting one another, challenging one another, threatening one another, be prepared for Moshiach.” The source is Breisheet Rabbah chapter 42, paragraph 4.
Another indication comes from the Malbim, one of the more highly respected Torah authorities, which says that each war is a process bringing us closer to redemption. Regarding the current conflict in Ukraine, Rabbi Richter says, “the stakes have never been so high.”