Proces van het maken van olijfolie in de oudheid (Shutterstock)
Process of making olive oil in ancient times (Shutterstock)

Nederlands + English

… en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt.  Exodus 30:25 (NBV )

Na een grondige studie van de details met betrekking tot de olie die werd gebruikt om de Kohen Gadol (Hogepriester) en koningen van Israël te zalven, gaat het Sanhedrin verder om voldoende voorbereidingen te treffen om de Messias uit het Huis van David te zalven, die, wanneer hij terugkeert, zal regeren over Israël in het Messiaanse tijdperk. 

Door: Israel365 News –  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

De zalfolie werd in de Bijbel beschreven om te worden gebruikt bij de inwijding van de Tabernakel:

… en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt.  Exodus 30:25 (NBV).

Oorspronkelijk werd de olie uitsluitend gebruikt voor de priesters en de voorwerpen in de tabernakel, maar het gebruik ervan werd later uitgebreid naar profeten en koningen:

Samuël nam een ​​fles olie en goot wat op Shaul ’s hoofd en kuste hem, en zei: “ Hierbij zalft Hashem u tot heerser over Zijn eigen volk. I Samuël 10:1

Het is uitdrukkelijk verboden door de Bijbel om de olie opnieuw te maken voor enig ander doel, op straffe van ‘kareth’, de zwaarste straf die in de Bijbel wordt beschreven. De ingrediënten zoals beschreven in Exodus 30:23-25 ​​zijn als volgt:

  • Pure mirre, 500 sikkels gewicht (ongeveer 6 kg)
  • Zoete kaneel, 250 sikkels gewicht (ongeveer 3 kg)
  • “geurig riet” (soms vertaald als kalmoes) 250 sikkels (ongeveer 3 kg)
  • Kassia, 500 sikkels (ongeveer 6 kg)
  • Speciaal bereide olijfolie, één hin (ongeveer 6 liter of 5,35 kg)

Alle ingrediënten moeten in totale zuiverheid worden bereid. Het Sanhedrin heeft al toezicht gehouden op de productie van ritueel zuivere olijfolie die geschikt is voor gebruik in de Tempel Menora .

Normaal gesproken wordt olijfolie gemaakt door de olijven te pletten en vervolgens te persen. Volgens het Bijbelse gebod wordt olijfolie voor gebruik in de tempel en voor zalving gemaakt door de olijven met de hand te pletten en de olie een paar dagen de tijd te geven eruit te druppelen.

‘Draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen: er moeten in de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt, altijd lampen branden.’ Exodus 27:20

Dit levert een zeer kleine hoeveelheid olie op, slechts ongeveer twee procent van het volume van de olijven in vergelijking met 20 procent door persen. Maar de methode die in de Bijbel wordt beschreven, levert olie op die veel beter is dan die welke met enige andere methode wordt geproduceerd. De eerste proef, uitgevoerd door de United Temple Movement, bereidde ongeveer 450 pond olijven voor en produceerde 25 liter olie. Het overblijfsel wordt vervolgens verder uitgeperst en de olie kan worden geconsumeerd of gebruikt om aan graanoffers toe te voegen.

De rituele zuiverheid van de olijven blijft zoveel mogelijk behouden. Zodra de olijven worden gestampt, worden ze vatbaar voor onzuiverheden. Ze worden daarom verwerkt in een gebied dat open is naar de hemel en de arbeiders dragen chirurgische maskers, omdat speeksel onzuiverheden kan overbrengen. De hamers zijn gemaakt van plastic en het oppervlak is van marmer, materialen waar geen rituele onzuiverheden aan kunnen blijven hangen.

Het is belangrijk op te merken dat de olie in het Hebreeuws שמן המשחה ( shemen ha-mishchah) werd genoemd , letterlijk vertaald als olie voor zalving. Het Hebreeuwse woord voor Messias is משיח (Mashiach), letterlijk de gezalfde, hoewel deze term ook in de Bijbel wordt gebruikt voor iedereen die gezalfd is.

In een preek die hij op de Tempelberg hield kondigde Rabbi Hillel Weiss, de woordvoerder van het Sanhedrin, vorige week terecht het begin van het ‘zalfolieproject’ aan, net voor de feestdag van Chanoeka. Rabbi Weiss benadrukte dat een Kohen Gadol (hogepriester) en tempelgerei zullen worden gezalfd wanneer de tempeldienst begint, waarvoor geen echte tempelstructuur nodig is, alleen een altaar.

“De tempel en de tempeldienst komen alle naties ten goede”, legde Rabbi Weiss uit. “Om die reden hebben we de aankondiging gedaan op de 27e van Cheshvan, de dag dat Noach de ark verliet en een offer aan God bracht. In die tijd sloot God een verbond met de hele wereld, waarin hij beloofde nooit meer zo’n catastrofale overstroming te brengen, maar ook dat de mensheid de zeven Noachitische wetten moest naleven.”

Rabbi Weiss merkte op dat dit ook het einde van het seizoen is voor het oogsten van olijven en het begin van het bereiden van de olie.

“Om de tempeldienst terug te laten keren, moet de natie Israël beginnen met het naleven van de wetten met betrekking tot het land, waaronder de wetten van rituele reinheid”, zei Rabbi Weiss. “Maar om ervoor te zorgen dat de naties hieraan deelnemen, moeten ze de zeven Noachitische wetten naleven.”

“De naties moeten zichzelf zuiveren”, legde Weiss uit aan Israel365 News . “Dit is een proces om je gedachten te zuiveren van afgoderij. Het omvat ook het uit hun midden verwijderen van de zonde van moord, die tegenwoordig tot uiting komt in abortus en euthanasie . Daar hoort ook seksuele zuiverheid bij .”

“Het christendom is bijzonder vatbaar voor de onzuiverheid die floreert onder de afgoderij van het liberalisme. Het is hun verdienste dat ze een diepe band hebben met chesed (liefdevolle vriendelijkheid). Het liberalisme is hieruit voortgekomen. Maar chesed kan te ver gaan. Het christendom moet zich bezighouden met gerechtigheid, wat een van de Noachitische geboden is. Ze moeten oordelen dat sommige dingen onzuiver en onaanvaardbaar zijn.”

“Vandaag de dag kan een persoon kiezen om goed of kwaad te doen. Maar uiteindelijk zullen alleen degenen die ervoor kiezen om deel te nemen aan de tempel overleven’, zei Rabbi Weiss, de profeet Zacharia aanhalend.

De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen, om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren.  Zacharia 14:16

“We gaan nu de tijd in waarin de voorbereidingen voor de tempel bijna voltooid zijn”, zei Rabbi Weiss. “Het is nu de tijd voor mensen om te handelen, om te laten zien dat ze deel zullen uitmaken van de Tempel of zich zullen verzetten tegen de terugkeer van Gods huis in Jeruzalem.”

 

ENGLISH

Make of this a sacred anointing oil, a compound of ingredients expertly blended, to serve as sacred anointing oil. Exodus 30:25 (The Israel BibleTM)

After an exhaustive study into the details surrounding the oil used to anoint the Kohen Gadol (High Priest) and kings of Israel, the Sanhedrin is moving forward to prepare enough to anoint the Messiah from the House of David who, when he returns, will rule over Israel in the Messianic era.

By: Israel365 News –  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

The anointing oil was described in the Bible to be used in the consecration of the Tabernacle:

Make of this a sacred anointing oil, a compound of ingredients expertly blended, to serve as sacred anointing oil. Exodus 30:25

Originally, the oil was used exclusively for the priests and the Tabernacle articles, but its use was later extended to include prophets and kings:

Shmuel took a flask of oil and poured some on Shaul‘s head and kissed him, and said, “Hashem herewith anoints you ruler over His own people. I Samuel 10:1

It is expressly forbidden by the Bible to recreate the oil for any other purpose, punishable by kareth, the most severe punishment described in the Bible. The ingredients as described in Exodus 30:23-25 are as follows:

  • Pure myrrh, 500 shekels weight (about 6 kg)
  • Sweet cinnamon, 250 shekels weight (about 3 kg)
  • “fragrant cane” (sometimes translated as calamus) 250 shekels (about 3 kg)
  • Cassia, 500 shekels (about 6 kg)
  • Specially prepared olive oil, one hin (about 6 liters, or 5.35 kg)

All of the ingredients must be prepared in total purity. The Sanhedrin has already overseen the production of ritually pure olive oil suited for use in the Temple Menorah.

Normally, olive oil is made by crushing the olives and then pressing them. As per the Biblical commandment, olive oil for use in the Temple and for anointing is made by smashing the olives by hand and then allowing the oil to drip for several days.

You shall further instruct the Israelites to bring you clear oil of beaten olives for lighting, for kindling  lamps regularly. Exodus 27:20

This produces a very small quantity of oil, only about two percent of the volume of the olives as compared to 20 percent by pressing. But the method described in the Bible produces oil that is vastly superior to that produced by any other method. The initial trial run by the United Temple Movement prepared about 450 pounds of olives, producing 25 quarts of oil. The husks are then pressed and the oil can be consumed or used for adding to grain offerings.

As much as possible, the ritual purity of the olives is preserved. As soon as the olives are pounded, they become open to impurity. They are therefore processed in an area open to the sky and the workers wear surgical masks, as saliva can transfer impurity. The hammers are made of plastic and the surface is marble, materials that cannot receive ritual impurity.

It is important to note that the oil was called in Hebrew שמן המשחה (shemen ha-mishchah), literally translated as oil of anointing. The Hebrew word for Messiah is משיח (Mashiach), literally the anointed one though this term is also used in the Bible for anyone who has been anointed.

Rabbi Hillel Weiss, the spokesman for the Sanhedrin, announced the beginning of the anointing oil project last week appropriately enough just before the holiday of Hannukah in a sermon he gave on the Temple Mount. Rabbi Weiss emphasized that a Kohen Gadol (High Priest) and Temple utensils will be anointed when the Temple service begins, which does not need an actual Temple structure, only an altar.

“The Temple and the Temple service benefit all the nations,” Rabbi Weiss explained. “For that reason, we made the announcement on the 27th of Cheshvan, the day that Noah exited the ark and made a sacrifice to God. At that time, God made a covenant with the entire world, promising never to bring another such catastrophic flood but also requiring that mankind perform the Seven Noahide Laws.”

Rabbi Weiss noted that this is also the end of the season for harvesting olives and the beginning of preparing the oil.

“In order for the Temple service to return, the nation of Israel must begin to observe the laws pertaining to the land which include the laws of ritual purity,” Rabbi Weiss said. “But in order for the nations to take part in this, they must observe the Seven Noahide Laws.”

“The nations must purify themselves,” Weiss explained to Israel365 News. “This is a process of purifying your thoughts from idolatry. It also includes removing the sin of murder from their midst, which is expressed today through abortion and euthanasia. This also includes sexual purity.”

“Christianity is especially susceptible to the impurity that is flourishing under the idolatry of liberalism. To their credit, they have a deep connection with chesed (loving kindness). Liberalism grew out of this. But chesed can be taken too far. Christianity must engage in justice which is one of the Noahide commandments. They must judge that some things are impure and unacceptable.”

“Today, a person can choose to do good or evil. But in the end-of-days, only those who choose to take part in the Temple will survive,” Rabbi Weiss said, quoting the Prophet Zechariah.

All who survive of all those nations that came up against Yerushalayim shall make a pilgrimage year by year to bow low to the King lord of Hosts and to observe the festival of SukkotZechariah 14:16

“We are now entering the time when the preparations for the Temple are almost complete,” Rabbi Weiss said. “Now is the time for people to act, to show whether they will be part of the Temple or stand against the reappearance of God’s house in Jerusalem.”