Op deze voor en na satellietbeelden, genomen op 25 en 27 augustus 2022, is de schade te zien aan het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek in Masyaf, Syrië. In these before and after satellite images taken August 25 and 27, 2022, damage is seen to the Scientific Studies and Research Center in Masyaf, Syria.
(Planet Labs PBC via Aurora Intel)

Nederlands +English

Secundaire ontploffingen als gevolg van de ontploffing van raketten die waren opgeslagen in de ondergrondse faciliteit gingen zes uur lang door, meldt de in het Verenigd Koninkrijk gebaseerde oorlogsmonitor.

Door JNS

Satellietbeelden tonen zware schade aan een Syrische wapeninstallatie in de buurt van de stad Maysaf in de noordwestelijke regio van het land, die donderdag door Israël werd gebombardeerd, meldde het in Londen gevestigde Iran International op zondag.

De foto’s, van het Scientific Studies and Research Center (SSRC), werden vrijgegeven door Planet Labs, een openbaar bedrijf voor beeldvorming van de aarde, gevestigd in San Francisco.

Ynet meldde op zaterdag dat Rusland onlangs zijn S-300 luchtverdedigingssysteem verplaatste weg van Masyaf om zijn militaire operaties in Oekraïne te versterken.

Beelden verstrekt door een Israëlisch satellietbedrijf bevestigden dat een S-300 batterij die gestationeerd was in de buurt van de SSRC niet langer op zijn plaats was, aldus het rapport.

Het is onduidelijk hoeveel van de 24 S-300 batterijen waarvan bekend is dat ze in Syrië gestationeerd zijn, door Rusland zijn verwijderd, aldus het rapport, dat opmerkte dat sommige batterijen blijven bestaan en het vermogen van Israël om doelen in Syrië en Libanon aan te vallen, zouden kunnen belemmeren.

In Syrië gestationeerde Russische strijdkrachten meldden vrijdag dat vier Israëlische straaljagers op donderdag vier kruisraketten en 16 geleide luchtbommen hadden gelanceerd tegen een “onderzoeksfaciliteit” in Masyaf, meldde Reuters.

De Syrische strijdkrachten hadden twee raketten en zeven geleide bommen neergehaald met “luchtafweergeschut van Russische makelij”, aldus het rapport, dat de Russische persagentschappen Tass en RIA citeerde.

Volgens Ynet is Masyaf de belangrijkste productiefaciliteit geworden voor Syrische en Iraanse precisieraketten en -raketten die gebruikt worden door Hezbollah en andere Shi’itische milities.

Iraanse raket- en raketonderdelen arriveren regelmatig via de nabijgelegen Syrische zeehaven Tartus, en worden opgeslagen in enorme ondergrondse bunkers, aldus het rapport.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een in Londen gevestigde groep die oorlogsbeelden in de gaten houdt, meldde zaterdag dat Masyaf zes uur lang door explosies werd opgeschrikt, en voegde eraan toe dat de ontploffingen werden veroorzaakt door de ontploffing van middellangeafstandsraketten voor grond-oppervlakten die in Masyaf onder toezicht van deskundigen van de Iraanse Revolutionaire Garde werden vervaardigd.

De raketten werden in een periode van meer dan een jaar gebouwd en telden er meer dan duizend, aldus het rapport.

In de afgelopen maanden werden ook raketten van Iraanse makelij naar de opslagplaats vervoerd, aldus SOHR.

Op donderdag beschuldigde het door de Syrische staat gerunde Syrian Arab News Agency (SANA) Israël van het uitvoeren van luchtaanvallen in het noordwesten van Syrië, waarbij het beweerde dat twee burgers gewond waren geraakt en dat Syrische luchtverdedigingssystemen waren geactiveerd, waardoor verschillende Israëlische raketten werden onderschept.

 

ENGLISH

Secondary blasts caused by the detonation of missiles stored at the underground facility went on for six hours, U.K.-based war monitor reports.

By JNS

Satellite images show heavy damage at a Syrian weapons installation near the city of Maysaf in the country’s northwestern region which was reportedly bombed by Israel on Thursday, the London-based Iran International reported on Sunday.

The pictures, of the Scientific Studies and Research Center (SSRC), were released by Planet Labs, a public Earth imaging company based in San Francisco.

Ynet reported on Saturday that Russia recently relocated its S-300 air defense system away from Masyaf to bolster its military operations in Ukraine.

Images provided by an Israeli satellite company confirmed that an S-300 battery that had been stationed near the SSRC was no longer in place, the report stated.

It is unclear how many of the 24 S-300 batteries known to be stationed in Syria have been removed by Russia, according to the report, which noted that some batteries do remain and could impede Israel’s ability to strike targets in Syria and Lebanon.

Russian forces based in Syria reported on Friday that four Israeli jets had launched four cruise missiles and 16 guided aerial bombs against a “research facility” in Masyaf on Thursday, Reuters reported.

Syrian forces downed two missiles and seven guided bombs using “Russian-made anti-aircraft weapons,” according to the report, which cited the Russian news agencies Tass and RIA.

According to Ynet, Masyaf has become the principal production facility for Syrian and Iranian precision missiles and rockets used by Hezbollah and other Shi’ite militias.

Iranian missile and rocket components arrive regularly via the nearby Syrian sea port of Tartus, and are stored in vast underground bunkers at this installation, according to the report.

The Syrian Observatory for Human Rights, a war-monitoring group based in London, reported on Saturday that explosions rocked Masyaf for six hours, adding that the blasts were caused by the detonation of medium-range surface-to-surface missiles manufactured at Masyaf under the supervision of Iranian Revolutionary Guard Corps experts.

The missiles were built over a period of more than a year and numbered more than a thousand, according to the report.

Iranian-made missiles were also transported to the warehouse over the past few months, according to SOHR.

On Thursday, the Syrian state-run Syrian Arab News Agency (SANA) accused Israel of conducting airstrikes in northwest Syria, claiming that two civilians were injured and that Syrian air defense systems had been activated, intercepting several Israeli missiles.