Rode vaarzen uit Texas komen aan op Ben Gurion International Airport, 15 september 2022. (Youtube/Screenshot)
Red heifers from Texas arrive at Ben Gurion International Airport, Sept. 15, 2022. (Youtube/Screenshot)

Nederlands + English

Hun bron is een rapport over overheidsfinanciering van een project om een rode vaars groot te brengen, wiens as, volgens de Thora-wet, Joden kan zuiveren zodat ze weer offers kunnen brengen.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Arabieren zijn in rep en roer over een vermeend plan van de Israëlische regering om de Al-Aqsa-moskee te vernietigen door de Derde Tempel op die plaats in Jeruzalem te herbouwen. Dit n.a.v. een verslag op zaterdag op Channel 12. Verschillende ministeries zouden zich inspannen het grootbrengen van een rode vaars te financieren, die wordt beschouwd als een voorwaarde voor de komst van de Messias.

Palestijnse functionarissen en commentatoren in Arabische media van Al Jazeera tot Jordaanse nieuwssites en de Gazaanse tv accepteerden het rapport volledig, dat zich concentreerde op het vermeende gevaar van de rechts-religieuze coalitie die Israël verandert in een halachische (gerund door de Thora-wet) staat.

Al Jazeera citeerde Dr. Saleh Lutfi, “een onderzoeker in Joodse, zionistische en politieke zaken”, die zei dat in het licht van de huidige Palestijnse en regionale omstandigheden, de regering-Netanyahu de tijd rijp acht om “de mythe van het bouwen van de vermeende ‘Derde Tempel’ te realiseren.”

Lutfi beweert ook dat het idee om de tempel te herbouwen “geworteld is geraakt, zelfs onder grote segmenten van de Israëlische seculiere en liberale beweging, evenals in de kringen van de zogenaamde Joodse zionistische linkerzijde.”

Palestinian Shehab News meldde dat de adjunct-directeur van de afdeling Islamitische Schenkingen in Jeruzalem, Najeh Bakirat, “bevestigde dat de bezettingsregering het project heeft aangenomen om de tempel te bouwen in de plaats van Al-Aqsa, om van Jeruzalem een Joodse hoofdstad te maken … d.m.v. verschillende stappen tegen en non-stop schendingen van de moskee.”

Op Hamas-zender Al-Aqsa ging Dr. Shihab nog verder en verklaarde dat “de Israëlische regering een plan heeft om een religieuze oorlog in de regio te veroorzaken” en dat het brengen van rode vaarzen naar Jeruzalem laat zien dat “de fascistische Israëlische regering de kolonisten aanmoedigt om de Al-Aqsa-moskee te blijven schaden.”

Vijf rode vaarzen werden in september 2022 naar Israël gebracht nadat ze waren groot gebracht door een christelijke evangelist in Texas. Een van hen werd vorige maand naar Silo gebracht, waar de Tabernakel meer dan 300 jaar stond voorafgaand aan de bouw van de eerste Tempel. Samen met twee andere zal de vaars het hart vormen van een gepland erfgoedcentrum om toerisme naar die plek te trekken.

Volgens de Joodse traditie is een puur rode vaars het enige dier waarvan de as kan worden gebruikt om Joden te zuiveren, zodat ze in de tempel kunnen dienen en offers kunnen brengen. Er is een groot aantal eisen waaraan het dier moet voldoen, en er is er in 2 jaar geen enkele gevonden.

Het Channel 12-verslagt zei dat “miljoenen sjekels worden overgedragen aan organisaties die deze zaak promoten.” Het somde verschillende ministeries op die hebben geholpen bij “de verwoede zoektocht” naar een rode vaars, waaronder het ministerie van Landbouw dat vorig jaar de vrijstelling verleende voor de invoer van de levende dieren. De ministeries van Religieuze Diensten, Onderwijs en Jeruzalem Zaken en Erfgoed “zijn ook in beeld”, aldus het rapport.

Het project voor rode vaarzen staat onder auspiciën van het Tempelinstituut, dat veel van de onderdelen heeft gebouwd die nodig zouden zijn voor de Derde Tempel volgens de instructies van de Bijbel, inclusief de massief gouden Menora en de priesterlijke kleding. De nationaal-religieuze organisatie is van mening dat alles wat van tevoren kan worden gedaan, moet worden gedaan. Het heeft nooit het idee gepromoot dat bestaande structuren op de Tempelberg moeten worden vernietigd.

*******************************************

ENGLISH

Their source is a report on government funding a project to raise a red heifer, whose ashes, according to Torah law, can purify Jews so they can bring sacrifices again.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Arabs are up in arms over a supposed Israeli government plan to destroy the Al-Aqsa Mosque by rebuilding the Third Temple in its place in Jerusalem, following a Saturday report on Channel 12 that several ministries are funding efforts to raise a red heifer, which is considered a prerequisite for the coming of the Messiah.

Palestinian officials and commentators in Arab media from Al Jazeera to Jordanian news sites and Gazan TV wholly accepted the report, which centered on the supposed danger of the right-wing-religious coalition turning Israel into a halachic (run by Torah law) state.

Al Jazeera cited Dr. Saleh Lutfi, “a researcher in Jewish, Zionist, and political affairs,” as saying that in light of the current Palestinian and regional circumstances, the Netanyahu government the time is ripe to “realize the myth of building the alleged ‘Third Temple.’”

Lutfi also claims that the idea of rebuilding the Temple “has become rooted even among large segments of the Israeli secular and liberal movement, as well as among the circles of the so-called Jewish Zionist left.”

Palestinian Shehab News reported that the deputy director of the Islamic Endowments Department in Jerusalem, Najeh Bakirat, “confirmed that the occupation government adopted the project to build the Temple in the place of Al-Aqsa, to make Jerusalem a Jewish capital…through several steps and nonstop violations against the mosque.”

On Hamas station Al-Aqsa, Dr. Shihab went even further, stating that “the Israeli government has a plan to cause a religious war in the region” and that bringing red heifers to Jerusalem shows that “the fascist Israeli government encourages the settlers to continue harming Al-Aqsa mosque.”

Five red heifers were brought to Israel in September 2022 after being raised by a Christian Evangelist in Texas. One of them was brought last month to Shiloh, where the Tabernacle stood for over 300 years prior to the first Temple’s construction. Along with two others, the heifer will be at the heart of a planned Heritage Center to attract tourism to the site.

According to Jewish tradition, a purely red heifer is the only animal whose ashes can be used to purify Jews so they can serve in the Temple and bring sacrifices. There is a host of requirements that the animal must meet, and none has been found in 2,000 years.

The Channel 12 report said that “millions of shekels are transferred to organizations that promote the issue.” It listed several ministries that have helped in “the frantic search” for a red heifer, including the Agriculture Ministry that granted the exemption for last year’s import of the live animals. The Religious Services, Education, and

Jerusalem Affairs and Heritage ministries “are also in the picture,” according to the report.

The red heifer project is under the auspices of the Temple Institute, which has constructed many of the implements that would be needed for the Third Temple according to the Bible’s instructions, including its solid-gold Menorah and the priestly garments. The national-religious organization believes that everything that can be done ahead of time, should be done. It has never promoted the idea that existing structures on the Temple Mount should be destroyed.