Het Meer van Galilea is een van de meest centrale gebieden voor de bediening van Jezus tijdens Zijn leven op aarde. Bijna 70% van Jezus’ bediening vond plaats in de buurt van, naast of zelfs op (letterlijk) dit meer.

Nederlands + English

Bron: Firm

Wat is het Meer van Galilea?

Om te beginnen is het het grootste zoetwatermeer van heel Israël. Het is ongeveer 8 mijl breed en is in totaal ongeveer 64 vierkante mijl groot. Als je naar een afbeelding van het meer op een kaart kijkt, lijkt het op een viool. Hierdoor kreeg het in Israël de naam “Kinneret”, wat “viool” is in het Hebreeuws.

Kinneret ligt ongeveer 700 voet onder zeeniveau. Ten oosten van het meer liggen de grenzen van het huidige Syrië en Jordanië. In het westen ligt de regio van Galilea, die verschillende steden omvat die je misschien herkent. Het zijn Kana, Megiddo, Magdala, Gennesaret, Kafarnaüm en Nazareth. In Zijn kinderjaren zou Jezus slechts ongeveer 20 mijl ten westen van het meer van Galilea zijn opgegroeid

Het meer maakt deel uit van de rivier de Jordaan. De Jordaan mondt uit in het noordelijke deel van het Meer van Galilea en verlaat het meer in de zuidelijke punt van het meer. Een populaire analogie zegt: het Meer van Galilea is als een rechtvaardig man; omdat er levend water in stroomt en levend water weer eruit stroomt. De Dode Zee daarentegen wordt vergeleken met een onrechtvaardige man, want hoewel er zoet water in stroomt, komt er niets uit. Het houdt vast wat het ontvangt, en door verdamping maakt het het water ondrinkbaar.

Dus, wat gebeurde er rond het Meer van Galilea?

Zoals vermeld, plaatst de overgrote meerderheid van Jezus’ opgetekende bediening in het Nieuwe Testament Hem in de regio rond dit specifieke water. Als we door de evangeliën gaan, vonden hier enkele van de historische gebeurtenissen van Jezus’ bediening plaats in de buurt van het Meer van Galilea:

 • Berg der Zaligsprekeningen en Tagba

Dit noordelijke punt van het meer is waar Jezus Zijn meest bekende toespraken gaf. Het wordt gewoonlijk de Bergrede genoemd ( Mattheüs 5-7 ). Bij een nabijgelegen plaats genaamd Tabgha voedde Jezus 5000 mensen (Markus 6).

 • Kapernaüm

Ook aan de noordelijke oever van het meer, is Kafarnaüm de stad waar Jezus Petrus en Andreas riep om zijn discipelen te zijn ( Mattheüs 4 ). Velen zien dit als de “thuisbasis” van Jezus’ bediening. Hier genas Jezus de dienaar van de Romeinse hoofdman over honderd ( Mattheüs 8 ). En ook waar de verlamde door het dak werd neergelaten en genezen werd (Mattheüs 9). Het huidige Kapernaüm bevat de overblijfselen van een synagoge die dateert uit de dagen van Jezus’ leven op aarde. De ruïnes zouden het huis van Petrus kunnen zijn.

 • Betsaïda

Gelegen nabij het noordoostelijke deel van het meer, werd de plaats bekend nadat Jezus daar een man genas die blind was geboren. Jezus gebruikte Zijn speeksel en legde hem de handen op, waardoor hij zicht kreeg. Dit is dezelfde man die als eerste aan Jezus antwoordde dat hij mensen zag als bomen die liepen. ( Mark 8 )

 • Golanhoogten

Dit uitgestrekte, bergachtige gebied ligt ook ten noordoosten van het meer. Zoals we in de evangeliën lezen, wierp Jezus hier een legioen onreine geesten uit en stond hen toe in een kudde zwijnen te varen. De varkens renden langs de oevers van het meer en verdronken ( Marcus 5 ).

 • Magdala

Deze stad aan de westelijke grens van het meer was de geboorteplaats van Maria, bekend als Maria Magdalena (Maria van Magdala). Zij koos ervoor om Jezus te volgen, nadat Hij 7 onreine geesten uit haar had uitgeworpen ( Lucas 8 ).

 • Berg Arbel

Deze unieke klif is bijna 180 meter hoog en kijkt uit over de hele regio van het Meer van Galilea. Velen geloven dat dit de meest waarschijnlijke locatie is van de Grote Opdracht ( Mattheüs 28 ). Vanaf deze klif kon je de meeste gebieden zien waar Jezus’ bediening daadwerkelijk plaatsvond.

 • Yardenit

Aan de zuidkant van het Meer van Galilea stroomt het meer weer verder als rivier, de Jordaan. Dit is de plek gewijd aan Jezus die werd gedoopt door Zijn neef, Johannes de Doper (Johannes 1). De feitelijke gebeurtenis kan echter veel verder naar het zuiden op de rivier hebben plaatsgevonden. In ieder geval geeft Yardenit bezoekers de mogelijkheid om zichzelf te laten dopen.

Het is belangrijk te weten dat twee wonderen van Jezus werden verricht terwijl ze feitelijk OP het meer gebeurden. Hij kalmeerde de storm nadat hij gewekt was door Zijn discipelen (Marcus 4), en Hij liep op water zoals beschreven in Marcus 6.

Als je je ooit hebt afgevraagd: “Wat is de meest centrale locatie van Jezus’ bediening?” Of: “Waar moet ik een dagtocht maken in het land Israël?” , denken we dat het Meer van Galilea het juiste antwoord is!

 

 

***************************************

ENGLISH

The Sea of Galilee is one of the most central areas to the ministry of Yeshua during His life on Earth. Nearly 70% of Yeshua’s ministry took place near to, beside, or even on top of (literally) this body of water.

Source: Firm Israel

What is the Sea of Galilee?

To start, it’s the largest freshwater lake in all of Israel. It is approximately 8 miles across and, in total, is about 64 square miles in size. If you look at a picture of the sea on a map, it looks like a violin. Because of this, it earned its name “Kinneret” in Israel, which is “violin” in Hebrew.

Kinneret sits around 700 feet below sea level. To the sea’s east lies the borders of modern-day Syria and Jordan. To its west is the region of the Galilee, which includes several cities you might recognize. They are Cana, Megiddo, Magdala, Gennesaret, Capernaum, and Nazareth. In His childhood years, Yeshua would have been only about 20 miles west of the Sea of Galilee.

The sea is part of the Jordan River. The Jordan flows into the northern part of the Sea of Galilee and flows out the southern tip of the sea. A popular analogy says, the Sea of Galilee is like a righteous man; because living water flows into it and living water flows out of it. In contrast, the Dead Sea is likened to an unrighteous man, because though freshwater flows into it, nothing flows out of it. It holds what it receives, and because of evaporation it makes the water undrinkable.

So, what happened around the Sea of Galilee?

As mentioned, the vast majority of Yeshua’s recorded ministry in the New Testament places Him in the region around this particular body of water. Going through the Gospels, here are some of the landmark events of Yeshua’s ministry that happened near the Sea of Galilee:

 • Mt. of Beatitudes and Tabgha

This northern point of the sea is where Yeshua gave His most well-known teaching. It is commonly called the Sermon on the Mount (Matthew 5-7). A site nearby called Tabgha commemorates Yeshua feeding the 5,000 (Mark 6).

 • Capernaum

Also on the northern shore of the sea, Capernaum is the town where Yeshua called Peter and Andrew to be his disciples (Matthew 4). Many see this as the “home base” of Yeshua’s ministry. Here Yeshua healed the servant of the Roman centurion (Matthew 8). And also where the paralytic was lowered from the roof and healed (Matthew 9). Today’s Capernaum holds the remains of a synagogue that dates back to the days of Yeshua’s life on Earth. Its ruins could have been Peter’s home.

 • Bethsaida

Located near the northeastern area of the sea, the place became known after Yeshua healed a man there who was born blind. Yeshua used His spittle and laid hands on him, giving him sight. This is the same man who first replied to Jesus that he saw men as trees walking. (Mark 8)

 • Kursi or Golan Heights

This vast, mountainous region is also northeast of the sea. As we read in the Gospels, this is where Jesus cast the legion of unclean spirits into a herd of swine. The pigs ran down the banks of the sea and drowned (Mark 5).

 • Magdala

This city on the western border of the sea was the hometown of Mary. Known as Mary Magdalene (Mary of Magdala), she chose to follow Yeshua, after He cast out 7 unclean spirits out of her (Luke 8).

 • Mt. Arbel

This unique cliff stands nearly 600 feet tall, overlooking the entire region of the Sea of Galilee. Many believe this is the most likely location of the Great Commission (Matthew 28). From this cliff you could see most of the areas where Yeshua’s ministry actually took place.

 • Yardenit

Slightly south of the Sea of Galilee, the sea drains and becomes the Jordan river again. It is today a site dedicated to Yeshua being baptized by His cousin, John the Baptist (John 1). However, the actual event may have taken place much further south on the river. In any case, Yardenit gives visitors an opportunity to get baptized themselves.

It’s important to note that two miracles of Yeshua were performed while actually ON the sea. He calmed the storm after being woken up by His disciples in Mark 4, and He walked on water as described in Mark 6.

If you’ve ever wondered, “What is the most central location to Yeshua’s ministry?” Or, “Where should I do a daytrip in the land of Israel?”, we think the Sea of Galilee is the right answer!