Een uitgeschakelde Israëlische M60 tank tussen de brokstukken van andere pantsers na een Israëlische tegenaanval in de Sinaï tijdens de Jom Kippoer Oorlog. (Foto: Wikimedia Commons)
A knocked out Israeli M60 tank amongst the debris of other armor after an Israeli counterattack in the Sinai during the Yom Kippur War. (Photo: Wikimedia Commons)

Nederlands + English

Wanneer u het veld opgaat tegen uw vijanden, en u ziet paarden en wagens – krachten groter dan de uwe – wees dan niet bang voor hen, want Hashem, uw God, die u uit het land Egypte heeft gebracht, is met u. Deuteronomium 20:1 (De Israël BijbelTM)

door JNS

Ter ere van de 48ste verjaardag van de Jom Kippoer-oorlog, heeft het Israëlisch Staatsarchief (ISA) de vrijgave aangekondigd van nieuwe vrijgegeven documentatie over het gedrag van de regering in de aanloop naar en tijdens het 19-daagse conflict.

Het materiaal dat nu voor het publiek toegankelijk is “maakt het mogelijk om de intergouvernementele dynamiek en het overleg van premier Golda Meir te volgen … en zich te verdiepen in de uitwisselingen, argumenten en relaties tussen de staatshoofden die leidden tot de zware gevechten … om ons veel te leren over de historische gebeurtenis die de Staat Israël tot op de dag van vandaag beïnvloedt,” zei de ISA in een verklaring.

Volgens het ISA omvat het materiaal 14 transcripties van regeringsvergaderingen, 21 transcripties van beleids-veiligheidsoverleg (bijgenaamd “Golda’s keukenkabinet”) en 26 uittreksels uit het dagboek van de directeur-generaal van het Bureau van de Eerste Minister, Eli Mizrahi. Het dagboek, in onleesbaar handschrift, werd pas een jaar na de oorlog ontcijferd en uitgetypt, en werd niet voorgelegd aan de Agranat onderzoekscommissie naar de mislukkingen die ertoe leidden dat de Israel Defense Forces niet voorbereid waren op de verrassende gelijktijdige aanvallen van Egypte in het zuiden en Syrië in het noorden op 6 okt. 1973.

De gezamenlijke invasie vond plaats op de Verzoendag, de heiligste dag van de Joodse kalender, toen een groot deel van het land vastte en in de synagoge was.

“De Jom Kippoer-oorlog bewees hoe gevaarlijk zelfgenoegzaamheid en arrogantie kunnen zijn,” zei de Israëlische premier Naftali Bennett vorige maand op de militaire begraafplaats Mount Herzl, tijdens een evenement ter herdenking van de oorlog. “Het leerde ons een les in nederigheid, maar ook hoe belangrijk het is om voorbereid en georganiseerd te zijn.

In zijn toespraak tot dezelfde bijeenkomst van politici en nabestaanden noemde de Israëlische president Isaac Herzog de oorlog “een nationale gebeurtenis die ons leerde over onbuigzaamheid en arrogantie.”

“We moeten ons uiterste best doen om een verrassing als deze niet meer te laten gebeuren; we moeten altijd voorbereid zijn op oorlog, maar ook nooit een kans op vrede missen,” voegde Herzog eraan toe.

 

*******************************
ENGLISH

When you take the field against your enemies, and see horses and chariots—forces larger than yours—have no fear of them, for Hashem your God, who brought you from the land of Egypt, is with you. Deuteronomy 20:1 (The Israel BibleTM)

by JNS

In honor of the 48th anniversary of the Yom Kippur War, the Israel State Archives (ISA) has announced the release of newly declassified documentation of the government’s conduct ahead of and during the 19-day conflict.

The material now open to the public “makes it possible to follow the inter-governmental dynamics and consultations held by Prime Minister Golda Meir … and to delve into the exchanges, arguments and relations between the heads of state that led to the heavy fighting … to teach us a lot about the historical event that affects the State of Israel to this day,” the ISA said in a statement.

According to the ISA, the material includes 14 transcripts of government meetings, 21 transcripts of policy-security consultations (dubbed “Golda’s kitchen Cabinet”) and 26 excerpts from the diary of Prime Minister’s Office director general Eli Mizrahi. The journal, in illegible handwriting, was only deciphered and typed up a year after the war, and was not presented to the Agranat Commission of Inquiry into the failings of the failures that led to the Israel Defense Forces not being prepared for the surprise simultaneous attacks by Egypt in the south and Syria in the north on Oct. 6, 1973.

The joint invasion took place on the Day of Atonement, the holiest day of the Jewish calendar, when much of the country was fasting and in synagogue.

“The Yom Kippur War proved how dangerous complacency and arrogance can be,” said Israeli Prime Minister Naftali Bennett at the Mount Herzl military cemetery last month, at an event marking the war. “It taught us a lesson in humility, but also the importance of being prepared and organized.”

Addressing the same gathering of politicians and bereaved families, Israeli President Isaac Herzog called the war “a national event that taught us about inflexibility and arrogance.”

“We must do our utmost so that a surprise like that does not happen again; we must always be prepared for war, as well as never miss an opportunity for peace,” added.