Scene of terror attack in Jerusalem synagogue

Foto van een terreuraanslag van de PFLP op een synagoge in Jeruzalem in 2014. Daarbij werden vier rabbijnen en een politieman met hakbijlen afgeslacht.
Photo of a PFLP terror attack on a synagogue in Jerusalem in 2014. In the process, four rabbis and a policeman were slaughtered with chopping axes.

Nederlands + English

Er zijn overstelpende bewijzen dat zeven Palestijnse Ngo’s gelieerd zijn aan de extreemlinkse Palestijnse terreurbeweging PFLP.

Bron: Likoed Nederland

De PFLP wordt door de EU, de VS en Israël aangemerkt als terreurorganisatie. De PFLP is erop uit om Joodse Israëlische burgers te vermoorden. Een beruchte recente terreurdaad was de moord op het 17-jarige Israëlische meisje Rina Shnerb in 2019. Rina werd op haar natuurwandeling opgeblazen door een bermbom.

Deze aanslag werd gepleegd door een terreurcel van de PFLP die ook bestond uit leden van de door Nederland gesubsidieerde UAWC, een van de zeven organisaties. Nederland heeft mede hierom besloten de subsidie aan het UAWC stop te zetten.

Het is daarom ronduit schandalig dat de SP en BIJ1 vorige week Kamervragen indienden waarin ze dit besluit ter discussie stellen: “Wat gaat u eraan doen om deze schadelijke en onjuiste beeldvorming [van het UAWC] tegen te gaan?”
De SP en BIJ1 willen dus dat Nederland de subsidie voortzet of er niets gebeurd is. Willen deze partijen werkelijk dat:

* het vermoorden van Joodse Israëli’s met ondersteuning van Nederlands subsidiegeld door blijft gaan?
* Nederland welbewust het internationaal recht inzake terreurfinanciering blijft schenden?
* vrede verder buiten beeld brengen door het financieren van nog meer Palestijnse terreuraanslagen op onschuldige Joodse burgers?

Hieronder slechts een deel van de bewijzen van de banden tussen de PFLP en de zeven Palestijnse Ngo’s:

1. De Nederlandse regering heeft de subsidie aan bovengenoemde UAWC reeds recent beëindigd, op basis van onafhankelijk onderzoek. Dit vond onder meer dat 12 personen zowel een leidinggevende positie hadden bij de PFLP als bij de UAWC.

2. De EU heeft Oxfam-Novib gevraagd om de subsidie aan UAWC stop te zetten en die aan een andere gesubsidieerde organisatie, Al-Haq, opgeschort.

3. Al deze organisaties weigeren een verklaring van de EU voor nieuwe subsidies te tekenen, waarin zij moeten verklaren dat zij geen banden hebben met terreurorganisaties.

4. Het rapport ‘Terrorists in suits’, waarin de Israëlische regering in 76 pagina’s de banden beschrijft.

5. In een tweede rapport ‘Foreign Funding of the PFLP’ van 67 pagina’s worden de financiële banden uit de doeken gedaan.

6. Een Spaanse fondsenwerver van een van de zeven organisaties is veroordeeld tot 13 maanden gevangenisstraf omdat het geworven geld bij de PFLP terecht kwam.

7. De grote internationale credit card maatschappijen zijn gestopt met hun diensten aan deze organisaties, vanwege de terreurbanden.

Ten overvloede zijn in ons vorige persbericht hierover en op de site van NGO-Monitor nog veel meer bewijzen te vinden.

Kortom, er is bewijs genoeg.
Er is al een Joods-Israëlisch meisje vermoord, gefinancierd met Nederlandse ‘ontwikkelingshulp’.

Nederland zou dan ook onmiddellijk moeten stoppen met geld geven aan de andere Palestijnse Ngo’s die banden blijken te hebben met terreur

 

ENGLISH

There is overwhelming evidence that seven Palestinian NGOs are affiliated with the far-left Palestinian terror movement PFLP.

The PFLP is designated a terror organization by the EU, the US and Israel. The PFLP is out to kill Jewish Israeli citizens. One infamous recent act of terror was the murder of 17-year-old Israeli girl Rina Shnerb in 2019. Rina was blown up by a roadside bomb on her nature walk.

This attack was carried out by a terror cell of the PFLP that also included members of the UAWC, one of the seven organizations subsidized by the Netherlands. Partly because of this, the Netherlands decided to stop its subsidy to the UAWC.

It is therefore downright scandalous that the SP and BIJ1 submitted parliamentary questions last week questioning this decision: “What will you do to counter this harmful and inaccurate portrayal [of the UAWC]?”
So the SP and BIJ1 want the Netherlands to continue the subsidy as if nothing had happened. Do these parties really want:

* the killing of Jewish Israelis with the support of Dutch subsidy money continue?
* The Netherlands continue to violate international law on terror financing?
* put peace further out of the picture by funding even more Palestinian terror attacks on innocent Jewish civilians?

Below is just some of the evidence of the links between the PFLP and the seven Palestinian NGOs:

1. The Dutch government has already recently terminated the grant to the above UAWC, based on independent research. This found, among other things, that 12 individuals held leadership positions in both the PFLP and the UAWC.

2. The EU has asked Oxfam-Novib to stop its subsidy to UAWC and suspended that to another subsidized organization, Al-Haq.

3. All of these organizations refuse to sign an EU declaration for new grants, in which they must certify that they have no ties to terrorist organizations.

4. The report ‘Terrorists in suits’, in which the Israeli government describes the links in 76 pages.

5. A second 67-page report, “Foreign Funding of the PFLP,” details the financial ties.

6. A Spanish fundraiser from one of the seven organizations was sentenced to 13 months in prison because the money raised ended up with the PFLP.

7. The major international credit card companies have stopped providing services to these organizations because of the terror links.

Needless to say, much more evidence can be found in our previous press release about this and on the NGO Monitor site.

In short, there is plenty of evidence.
A Jewish-Israeli girl has already been murdered, financed with Dutch ‘development aid’.

The Netherlands should therefore immediately stop giving money to the other Palestinian Ngo’s that appear to have ties with terror