Palestijnse relschoppers gooien stenen naar een PA-veiligheidsvoertuig in Nablus, 20 september 2022.
Palestinian rioters throw stones at a PA security vehicle in Nablus, Sept. 20, 2022.

(YouTube/Screenshot)

Nederlands + English

Rellen braken uit uit protest tegen de mogelijkheid dat Hamas-vluchteling Musab Shtayyeh zal worden overgedragen aan Israël.

Door David Hellerman, World Israel News

Palestijnse veiligheidstroepen hebben dinsdag de veiligheidstroepen in Shechem (Nablus) opgevoerd, inclusief de ongebruikelijke stap om sluipschutters op daken in te zetten.

Het machtsvertoon kwam toen Palestijnen in opstand kwamen uit protest tegen de arrestatie door de Palestijnse Autoriteit van Musab Shtayyeh, een hoge Hamas-commandant en twee andere voortvluchtigen.

De demonstranten verzetten zich tegen de mogelijkheid dat de PA Shtayyeh uitgelevert zal worden aan Israël.

Haaretz meldde dat de arrestaties werden verricht op verzoek van Israël.

Volgens Ynet werden schoten gehoord in delen van de stad en op de begrafenis van Fars Ya’ish, een 53-jarige omstander die tijdens het geweld werd gedood. Ya’ish, die tijdens een schietpartij door een kogel in het hoofd werd geraakt.

Zeven andere Palestijnen raakten bij de rellen gewond.

Demonstranten blokkeerden de toegangen tot de stad met auto’s en brandende banden, terwijl jongeren stenen gooiden naar gepantserde PA-veiligheidsvoertuigen, huisvuilcontainers in brand staken en beveiligingscamera’s vernielden.

Verdere confrontaties braken uit in verschillende nabijgelegen dorpen en in het vluchtelingenkamp Balata aan de rand van Sichem. In het door de UNRWA beheerde kamp wonen 27.000 Palestijnse vluchtelingen.

Volgens Ynet werd in de stad een algemene staking uitgeroepen uit protest tegen de arrestatie van Shtayyeh en werden de lessen aan de universiteit van An-Najaf opgeschort wegens de veiligheid van de studenten.

Verdere demonstraties worden verwacht in Jenin en Ramallah.

Shtayyeh werd geassocieerd met Ibrahim Nabulsi, een prominent lid van de Al-Aqsa Martelaren Brigades die in augustus werd gedood tijdens een schietpartij met Israëlische veiligheidstroepen.

Volgens door Ynet geciteerde Palestijnse media zou Shtayyeh samen met Nabulsi beschietingen hebben uitgevoerd op Israëliërs in Judea en Samaria.

Het geweld brak uit toen de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, op weg was naar New York. Abbas zal vrijdag de openingszitting van de Algemene Vergadering van de VN toespreken.

De woordvoerder van Abbas, Nabil Rudeina, riep de Palestijnen op om zich te verenigen en zich niet achter kwaadaardige agenda’s te laten meeslepen.

“Onze nationale principes moeten behouden blijven tegenover alle samenzweringen. Wij benadrukken de heiligheid van Palestijns bloed en de noodzaak om de orde en veiligheid op de Palestijnse straten te handhaven,” zei hij. “Onze belangrijkste strijd is de bezetting, de bevrijding van Jeruzalem en de vestiging van een onafhankelijke Palestijnse staat op ons nationale land.”

Haaretz meldde dat burgemeester Rami Hijawi van Shechem een bijeenkomst heeft belegd van Palestijnse partijleiders en andere gemeentelijke hoogwaardigheidsbekleders om de rust te herstellen.

Ya’ish zou de eerste Palestijn zijn die bij een veiligheidsoperatie van de PA is gedood sinds Nizar Banat in 2021 werd doodgeslagen door veiligheidstroepen van de PA terwijl hij in hechtenis zat.

In een verklaring gepubliceerd in het door de PA gerunde Wafa News Agency, zei Talal Dweikat, een woordvoerder van de Palestijnse veiligheidstroepen dat de dood van Ya’ish “een gevolg was van een verwonding waarvan de aard nog niet is vastgesteld,” en dat getuigen “bevestigden dat er geen veiligheidselementen waren op de plaats waar Ya’ish werd gedood.”

 

ENGLISH

Riots broke out in protest of possibility Hamas fugitive Musab Shtayyeh will be handed over to Israel.

By David Hellerman, World Israel News

Palestinian security forces boosted security forces in Shechem (Nablus) on Tuesday, including taking the unusual step of deploying snipers on rooftops, Ynet reported.

The show of force came as Palestinians rioted in protest of the Palestinian Authority’s arrest of Musab Shtayyeh, a senior Hamas commander and two other fugitives.

The demonstrators oppose the possibility of the PA handing Shtayyeh over to Israel.

Haaretz reported that the arrests were made at Israel’s request.

According to Ynet, gunfire was heard in parts of the city and at the funeral of Fars Ya’ish, a 53-year-old bystander killed during the violence . Ya’ish, who was hit in the head by a bullet during a shootout.

Seven other Palestinians were wounded in the rioting.

Demonstrators blocked the entrances to the city with cars and burning tires while youths threw stones at armored PA security vehicles, burned garbage cans and broke security cameras.

Further clashes broke out in several nearby villages and in the Balata Refugee Camp on the outskirts of Shechem. The UNRWA-administered camp is home to 27,000 Palestinian refugees.

According to Ynet, a general strike in protest of Shtayyeh’s arrest was called in the city and that classes at An-Najaf University were suspended for the safety of the students.

Further demonstrations are expected in Jenin and Ramallah.

Shtayyeh was associated with Ibrahim Nabulsi, a prominent member of the Al-Aqsa Martyrs Brigades who was killed in a shootout with Israeli security forces in August.

Palestinian media reports cited by Ynet said Shtayyeh carried out shooting attacks on Israelis in Judea and Samaria alongside Nabulsi.

The violence broke out as Palestinian Authority President Mahmoud Abbas was on his way to New York. Abbas is due to address the opening session of the UN General Assembly on Friday.

Appealing for calm, Abbas’s spokesman, Nabil Rudeina called on Palestinians “to unite and not be dragged behind malicious agendas.”

“Our national principles must be preserved in the face of all conspiracies. We emphasize the sanctity of Palestinian blood and the need to maintain order and security on the Palestinian street,” he said. “Our main struggle is the occupation, the liberation of Jerusalem and the establishment of an independent Palestinian state on our national land.”

Haaretz reported that Shechem Mayor Rami Hijawi has called a meeting of Palestinian faction leaders and other municipal dignitaries to restore quiet.

Ya’ish is believed to be the first Palestinian killed in a PA security operation since Nizar Banat was beaten to death in 2021 by PA security forces while in custody.

In a statement published in the PA-run Wafa News Agency, Talal Dweikat, a spokesman for the Palestinian security forces said that Ya’ish’s death was “a result of an injury whose nature has not yet been determined,” and that witnesses “confirmed that there were no security elements at the location where Ya’ish was killed.”