Nu buigen zij zich letterlijk neer en aanbidden Baäl recht voor onze ogen

Nederlands + English

Men probeert het niet eens meer te verbergen. Tijdens de openingsceremonie van de Commonwealth Games (Gemenebestspelen) in Birmingham, Engeland, op 28 juli, werd een reusachtige mechanische stier met gloeiende rode ogen uitgerold in het midden van het Alexander Stadion. De stier was ongeveer 10 meter hoog, en het duurde meer dan vijf maanden om hem te bouwen. Hij had de bijnaam “Raging Bull” gekregen, en hij deed alle menselijke deelnemers aan de voorstelling absoluut in de schaduw staan. De “heldin” van de openingsceremonie, een personage dat Stella heette, kalmeerde het schepsel, en toen verzamelden alle menselijke artiesten zich rond de reuzenstier en begonnen er letterlijk voor te buigen en hem te aanbidden. Ik heb de laatste jaren al heel wat vreemde dingen gezien, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gezien.

Door: Frontnieuws – Michael Snyder.

In totaal nemen 72 landen deel aan de Gemenebestspelen, en deze openingsceremonie werd dus op ontelbare televisieschermen over de hele planeet bekeken.

De symboliek in dit “ritueel” was van tevoren goed gepland, en de organisatoren wisten precies waar zij mee bezig waren.

Maar zij rekenden er ook op dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet bewust zou opmerken wat er eigenlijk aan de hand was.

De stier is altijd een symbool geweest van een oude godheid uit het Midden-Oosten die bekend stond als “Baal”. Het volgende komt van Christianity.com

In artistieke voorstellingen en archeologische vondsten nam Baäl de vorm aan van een stier of ram en had hij associaties met vruchtbaarheid.

Deze god versloeg ook, blijkbaar volgens de Kanaänitische overlevering, El en had associaties met de zon en de donder. En van alle vreemde goden waarmee de Israëlieten in aanraking kwamen, leken zij het meest te worstelen met de verering van deze.

Als wij duizenden jaren terug konden gaan en een reusachtige stier met gloeiende rode ogen konden uitrollen voor de mensen van het oude Midden-Oosten, dan zouden zij onmiddellijk begrijpen wat er aan de hand was.

Niemand zou hen hoeven te vertellen dat het een beeld van Baäl was en dat het de bedoeling was dat zij het aanbaden.

Een artikel dat op WorldHistory.org geplaatst is, geeft in detail de periode weer waarin het symbool van de stier voor het eerst in verband gebracht begon te worden met Baäl…

Baäl Hadad ontstond in Mesopotamië onder de namen Adad in het noorden en Iskur in het zuiden. Hij wordt reeds vermeld in de tijd van het Akkadische Rijk (2334-2218 v. Chr.), maar werd populairder na de val van de Derde Dynastie van Ur (2047-1750 v. Chr.) tijdens het Eerste Babylonische Rijk (ca. 1894 tot ca. 1595 v. Chr.). Toch was hij in die tijd geen belangrijke godheid en werd hij vaak geassocieerd met de stormgod Ninurta als ondergeschikte of met de grote god Enlil als een soort persoonlijke secretaris. Het was echter in deze tijd dat hij in verband gebracht werd met de stier als zijn heilig dier, dat later een prominent aspect van zijn iconografie zou worden.

Het is ook interessant op te merken dat de oude godheid die bekend stond als “Moloch” of “Molech” ook vaak door een stier werd voorgesteld

Naast seksuele rituelen omvatte de verering van Moloch ook kinderoffers, of “kinderen door het vuur halen”. Men gelooft dat de afgoden van Moloch reusachtige metalen beelden waren van een man met een stierenkop. Elk beeld had een gat in de buik en mogelijk uitgestrekte onderarmen die een soort schans naar het gat maakten. In of rond het beeld werd een vuur aangestoken. Baby’s werden in de armen van het beeld of in het gat gelegd. Wanneer een echtpaar hun eerstgeborene offerde, geloofden zij dat Moloch zou zorgen voor financiële voorspoed voor het gezin en de toekomstige kinderen.

Met dat alles in gedachten zou ik graag willen dat u deze video bekijkt van het moment waarop de reusachtige mechanische stier in het midden van het Alexander Stadion werd uitgerold…

Naar verluidt werd er muziek van Black Sabbath gespeeld toen het kolossale beest naar buiten werd gebracht.

Het zou al erg genoeg geweest zijn als men het daarbij had gelaten.

Maar zoals u op deze video kunt zien, verzamelen alle menselijke artiesten zich rond de stier en beginnen er letterlijk voor te buigen…

Neemt u mij in de maling?

Waarom moeten zij een of ander ongelooflijk bizar ritueel uitvoeren waarbij zij zich voor het beest neerbuigen?

Het is kennelijk de bedoeling dat wij begrijpen dat de artiesten de stier aanbidden.

Als mensen uit het oude Midden-Oosten naar dit schouwspel zouden kijken, zouden zij het onmiddellijk identificeren als Baäl-verering.

Nadat de stier tot bedaren is gebracht, worden op een gegeven moment drie vrouwen opgetild om bovenop de stier te rijden.

Toen ik dit zag, moest ik onmiddellijk denken aan een passage uit Openbaring hoofdstuk 17:3

3.Toen voerde Hij mij in de Geest weg in de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, dat zeven koppen en tien horens had. 4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud en edelgesteente en parels, terwijl zij in haar hand een gouden beker had, vol gruwelen en de vuiligheid van haar seksuele onzedelijkheid. 5 Op haar voorhoofd was een naam geschreven: MYSTERIE, BABYLON, DE GROTE, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE.
6 Ik zag de vrouw, dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus. Toen ik haar zag, verwonderde ik mij zeer.

Een van de omroepers op de televisie suggereerde dat deze reuzenstier een vaste plaats in Birmingham zal krijgen als de spelen voorbij zijn.

Ik heb daar geen bevestiging van gezien, maar het zou uiterst alarmerend zijn als het waar is.

De elite houdt ervan om openingsceremonies, prijzenshows en andere openbare spektakels te gebruiken om ons mentaal en emotioneel te conditioneren.

En wanneer zij dit soort stunts uithalen, weten zij dat slechts een zeer klein deel van de bevolking ooit bezwaar zal maken.

Wij leven in zeer vreemde tijden, en ik geloof dat zij alleen nog maar vreemder zullen worden.

Helaas is de overgrote meerderheid van de bevolking nog steeds in een diepe doodsslaap.

Zij hebben geen idee waar de elite mee bezig is, ook al gebeurt het vlak voor hun ogen.

 

 

***************************************************

ENGLISH

Now They Are Literally Bowing Down And Worshipping Baal Right In Front Of Our Eyes

By: Most Important News – Michael Snyder.

They aren’t even trying to hide it anymore.  During the opening ceremony of the Commonwealth Games in Birmingham, England on July 28th, a giant mechanical bull with glowing red eyes was rolled out into the center of Alexander Stadium.  The bull was approximately 10 meters high, and it took more than five months to build.  It had been given the nickname “Raging Bull”, and it absolutely dwarfed all of the human participants that were involved in the performance.  The “hero” of the opening ceremony, a character known as Stella, calmed the creature down and then all of the human performers gathered around the giant bull and literally began to bow down and worship it.  I have seen a lot of really weird things in recent years, but I have never seen anything quite like this.

A total of 72 nations participate in the Commonwealth Games, and so this opening ceremony was being viewed on countless television screens all over the planet.

The symbolism in this “ritual” was well planned in advance, and the organizers knew exactly what they were doing.

But they were also counting on the fact that the vast majority of the general population would not consciously catch on to what was actually taking place.

The bull has always been a symbol of an ancient deity from the Middle East known as “Baal”.  The following comes from Christianity.com

In artistic depictions and archeological finds, Baal took the shape of a bull or ram and had associations with fertility.
This god also, apparently according to Canaanite lore, defeated El and had associations with the sun and thunder. And of all the foreign gods the Israelites came into contact with, they appeared to struggle the most with worshipping this one.

If we could go back thousands of years and roll out a giant bull with glowing red eyes for the people of the ancient Middle East, they would instantly understand what was going on.

Nobody would need to tell them that it was a statue of Baal and that they were intended to worship it.

An article that was posted on WorldHistory.org details the period of time in which the symbol of the bull first started to become associated with Baal…

Baal Hadad originated in Mesopotamia under the names Adad in the north and Iskur in the south. He is attested as early as the time of the Akkadian Empire (2334-2218 BCE) but became more popular after the fall of the Third Dynasty of Ur (2047-1750 BCE) during the First Babylonian Empire (c. 1894 to c. 1595 BCE). Even so, at this time, he was not a major deity and was often associated with the storm god Ninurta as a subordinate or with the great god Enlil as a kind of personal secretary. It was during this time, however, that he came to be associated with the bull as his sacred animal, which would become a prominent aspect of his iconography later.

It is also interesting to note that the ancient deity known as “Moloch” or “Molech” was also often represented by a bull

In addition to sexual rituals, Moloch worship included child sacrifice, or “passing children through the fire.” It is believed that idols of Moloch were giant metal statues of a man with a bull’s head. Each image had a hole in the abdomen and possibly outstretched forearms that made a kind of ramp to the hole. A fire was lit in or around the statue. Babies were placed in the statue’s arms or in the hole. When a couple sacrificed their firstborn, they believed that Moloch would ensure financial prosperity for the family and future children.

With all of that in mind, I would like for you to watch this video of the moment when the giant mechanical bull was rolled out into the center of Alexander Stadium…

It was being reported that music from Black Sabbath was being played as the colossal beast was being brought out.

It would have been bad enough if they would have stopped there.

But as you can see from this video, all of the human performers gather around the bull and literally start bowing down to it…

Are you kidding me?

Why do they have to perform some sort of incredibly bizarre ritual in which they bow down to the beast?

We are obviously meant to understand that the performers are worshipping the bull.

If people from the ancient Middle East were to watch this spectacle, they would immediately identify it as Baal worship.

After the bull is calmed down, at one point three women are lifted up to ride on top of the bull.

When I saw this, I instantly thought of a passage from Revelation chapter 17:3

Then he carried me away in the Spirit into the wilderness. I saw a woman sitting on a scarlet beast which was full of blasphemous names, having seven heads and ten horns. The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abominations and the filth of her sexual immorality. On her forehead a name was written: MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF PROSTITUTES AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.
I saw the woman, drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus.
When I saw her, I marveled greatly

One of the announcers on television suggested that this giant bull will have a permanent place in Birmingham once the games are over.

I haven’t seen any confirmation of this, but it would be extremely alarming if it is true.

The elite love to use opening ceremonies, awards shows and other public spectacles to mentally and emotionally condition us.

And when they pull stunts like this, they know that only a very small fraction of the general population will ever object.

We live in very strange times, and I believe that they are only going to get weirder.

Unfortunately, the vast majority of the population is still dead asleep.

They have no idea what the elite are doing, even though it is happening right in front of their eyes.