Samaria Regionaal Raadshoofd Yossi Dagan met Likud Knesset kandidaten bij Joseph’s Tomb op 17-08 2022
(Photo Credit: Samaria Regional Council)

(Nederlands+ English)

Drie nieuwe kandidaten die op de Likud-lijst staan voor de Knesset in de nationale verkiezingen van Israël november aanstaande, hebben woensdagavond samen met het hoofd van de Regionale Raad van Samaria, Yossi Dagan, gezworen om “te vechten voor het Land Israël” bij het graf van de Bijbelse Jozef. Maar terwijl de delegatie en andere gelovigen aan het bidden waren, vochten IDF-soldaten buiten de tombe ook – om de mensen binnen te beschermen.

Door: Jewish Press – Hana Levi Julian

Het was voor de eerste keer sinds Israëls recente ‘Operation Breaking Dawn Conflict’ met Palestijnse Islamitische Jihad terroristen in Gaza, dat Israëlische gelovigen naar de tombe reisden, dat in Sichem (Nabloes) ligt, een broeinest van terroristen van de Palestijnse Autoriteit.

Tijdens het bezoek kwamen Arabieren in opstand en openden het vuur op de IDF-troepen die de bezoekers begeleidden. Een kogel trof ook een van de kogelvrije bussen die de bezoekers naar de Joodse graftombe brachten.

De delegatie onder leiding van Samaria Regional Council hoofd Yossi Dagan omvatte Eliyahu Revivo, Nissim Vatori en Dan Illouz, die de 19e, 33e en 21e plaatsen bekleden, op de Likud lijst voor de Knesset. Ten minste 600 andere Joodse gelovigen stroomden ook naar de plaats.

MK Ofir Sofer, IDF divisiecommandant luitenant-kolonel Avi Belot, plaatsvervangend hoofd van de Samaria Raad Benzion Davidi en kandidaat voor de Religieus Zionisme lijst Zvi Sukkot zwoeren ook te “vechten voor het Land van Israël” en de Joodse rechten om in het land te vestigen.

Dagan noemde het bezoek een “scherpe en duidelijke verklaring” dat Israëli’s het graf van Jozef zullen blijven bezoeken.

“Wij zullen niet toegeven aan pogingen om de Joodse aanwezigheid bij het graf van Jozef te beletten. Op dit moment moeten we het aantal bezoekers verhogen, om een duidelijke boodschap te sturen naar onze vijanden. Wij zullen niet toegeven aan terrorisme.

“De aanvallen op het Graf van Jozef en het brute vandalisme onder auspiciën van de moorddadige ‘Palestijnse Autoriteit’ zijn het bewijs dat alleen de Staat Israël in staat is om het Graf te beschermen.

“Wij zijn gesterkt door uw komst hier, samen kracht puttend uit de rechtvaardige Jozef, om te strijden voor het hele Land Israël, voor Samaria, voor alle gebieden van het Land Israël.

“Vanaf deze plaats stellen wij een duidelijke eis aan de [Israëlische] regering: Stop deze schande. We hoeven hier niet te komen als dieven in de nacht. Geef de Yeshiva ‘Od Yosef Chai’ die hier was terug, in zijn complete vorm.”

“Ze zullen ons niet breken,” zei Dagan. “Het volk van Israël zal het graf van Jozef nooit opgeven.”

Bijna elke keer als de aanbidders bij het graf aankomen voor gebeden openen Arabische terroristen het vuur op Israëli’s, meestal aan het begin van elke nieuwe maand op de Joodse kalender, en zo was het ook op woensdagavond.

Een menigte Arabische terroristen opende het vuur op het militaire escortevoertuig van de IDF dat buiten de tombe stond. De Palestijnse terreurorganisatie Islamitische Jihad eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.

Arabische media meldden dat ten minste één schutter werd gedood in het vuurgevecht en 30 anderen werden gewond. Het IDF-voertuig werd beschadigd, maar er vielen geen Israëlische slachtoffers.

IDF-soldaten vergezellen Joodse gelovigen wanneer zij de tombe bezoeken, aan het begin van elke nieuwe maand van de Joodse kalender, omdat Arabische terroristen gewoonlijk proberen de gelovigen en hun militaire begeleiders aan te vallen.

Afgelopen juni werden IDF-luitenant-kolonel Roi Zweig en ten minste twee andere Israëli’s neergeschoten en verwond toen Arabische terroristen “massaal geweervuur” openden op de gelovigen die bij de tombe kwamen bidden.

In oktober 2000, aan het begin van de Tweede Intifada, werd IDF Sgt. Madhat Yusuf, een Druzische officier, ter plekke neergeschoten en bloedde dood tijdens een aanval door een menigte Arabische terroristen. Hevig geweervuur gedurende drie en een half uur verhinderde andere soldaten Yusuf te bereiken om hem in veiligheid te brengen en medische verzorging te geven.

De wonden van Madhat hadden behandeld kunnen worden als hij op tijd bereikt was. Maar dat gebeurde niet omdat toenmalig brigadegeneraal Benny Gantz van de IDF, toen nog regionaal commandant, veiligheidsfunctionarissen van de Palestijnse Autoriteit vroeg om de gewonde soldaat te evacueren in plaats van een IDF reddingsteam te sturen – er waren andere Israëlische troepen beschikbaar en ter plaatse op dat moment.

Gantz’ aanpak van de gebeurtenissen die leidden tot de dood van Madhat werd zwaar bekritiseerd, en de familie heeft hem of anderen in de militaire commandoketen nooit vergeven.

In diezelfde periode werd een andere Israëliër, een twintiger, bij het graf doodgeschoten door een politieagent van de Palestijnse Autoriteit toen hij en andere gelovigen het terrein verlieten. Het slachtoffer was de neef van een Israëlische minister in die tijd.

*******************************************

 


Samaria Regional Council head Yossi Dagan with Likud Knesset candidates at Joseph’s Tomb on August 17, 2022
(Photo Credit: Samaria Regional Counci)

ENGLISH

Three new candidates running on the Likud list for Knesset in Israel’s national elections this November joined Samaria Regional Council head Yossi Dagan Wednesday night in vowing to “fight for the Land of Israel” at the tomb of the Biblical Joseph. But as the delegation and other worshipers were praying, IDF soldiers outside the tomb were also fighting — to protect those inside.

By: Jeiwsh Press – Hana Levi Julian

It was the first time since Israel’s recent ‘Operation Breaking Dawn Conflict’ with Palestinian Islamic Jihad terrorists in Gaza, Israeli worshipers traveled to the tomb, which is in Shechem (Nablus), a hotbed of Palestinian Authority terrorists.

During the visit, Arabs rioted and opened fire on the IDF troops escorting the visitors. A bullet also hit one of the bulletproof buses that was transporting the visitors to the Jewish tomb.

The delegation led by Samaria Regional Council head Yossi Dagan included Eliyahu Revivo, Nissim Vatori and Dan Illouz, who hold the 19th, 33rd, and 21st spots, on the Likud list for the Knesset. At least 600 other Jewish worshipers flocked to the site as well.

MK Ofir Sofer, IDF division commander Lieutenant Colonel Avi Belot, deputy head of the Samaria Council Benzion Davidi and candidate for the Religious Zionism list Zvi Sukkot also vowed to “fight for the Land of Israel” and Jewish rights to settle the land.

Dagan called the visit a “sharp and clear statement” that Israelis will continue to visit Joseph’s Tomb.

“We will not give in to attempts to stop the Jewish presence at Joseph’s Tomb. Right now we must increase the number of entries, in order to send a clear message to our enemies. We will not give in to terrorism.

“The attacks on Joseph’s Tomb as well as the brutal vandalism under the auspices of the murderous ‘Palestinian Authority’ are the proof that only the State of Israel is able to protect [the] Tomb.

“We are strengthened by your coming here, drawing strength together from the righteous Joseph, to fight for the whole Land of Israel, for Samaria, for all areas of the Land of Israel.

“From this place we make a clear demand to the [Israeli] government: Stop this disgrace. We don’t need to come here like thieves in the night. Return the Yeshiva ‘Od Yosef Chai’ that was here, in its complete form.”

“They will not break us,” Dagan said. “The people of Israel will never give up on Joseph’s Tomb.”

Arab terrorists open fire on Israelis nearly every time the worshipers arrive at the tomb for prayers, usually at the start of each new month in the Jewish calendar, and so it was on Wednesday night.

A mob of Arab terrorists opened fire on the IDF military escort vehicle stationed outside the tomb. The Palestinian Islamic Jihad terror organization claimed responsibility for the attack.

Arab media reported that at least one shooter was killed in the shootout and 30 others were injured in the exchange of gunfire that ensued. The IDF vehicle was damaged but there were no Israeli casualties.

IDF soldiers accompany Jewish worshipers when they visit the tomb at the start of each new month in the Jewish calendar, because Arab terrorists usually attempt to attack the worshipers and their military escorts.

This past June, IDF Lieutenant Colonel Roi Zweig and at least two other Israelis were shot and wounded as Arab terrorists opened “massive gunfire” at the worshipers who came to pray at the tomb.

In October 2000, at the start of the Second Intifada, IDF Sgt. Madhat Yusuf, a Druze officer, was shot at the site and bled to death during an attack by a mob of Arab terrorists. Heavy gunfire over the course of three and a half hours prevented other soldiers from reaching Yusuf to evacuate him to safety and medical care.

Madhat’s wounds could have been treated had he been reached in time. But that did not happen because then-IDF Brigadier General Benny Gantz, and that time a regional commander,
asked Palestinian Authority security officials to evacuate the wounded soldier instead of sending in an IDF rescue force — and there were other Israeli troops available and at the scene at the time.

Gantz’s handling of the events that led up to Madhat’s death was heavily criticized, and the family never forgave him or others in the military chain of command.

During that same period, another Israeli, in his twenties, was shot and killed at the tomb by a Palestinian Authority police officer as he and other worshipers were leaving the site. The victim was reportedly the nephew of an Israeli government minister at the time.