Israeli soldiers stand guard between Jewish settlers and Palestinians from the West Bank village of Burqah on December 23, 2021. Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90

IDF-soldaten. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Nederlands + English

Israëlische soldaten beweren dat ze vanwege een tekort gedwongen zijn om speciale keramische vesten onderling te laten rouleren; IDF belooft de beweringen te onderzoeken.

Door World Israel News

Israëlische soldaten die in Judea en Samaria zijn gestationeerd, zijn niet goed uitgerust voor gevechtssituaties, waardoor ze gedwongen zijn om het gebruik van beschermende kogelvrije vesten met elkaar te delen, meldde Israel Hayom dinsdag.

Het onderzoeksrapport citeerde Israëlische soldaten die waren ingezet in Judea en Samaria, die klaagden over een ernstig tekort in de IDF aan beschermende uitrusting en andere belangrijke militaire uitrusting. Soortgelijke tekorten werden ook gemeld bij eenheden die elders in het land waren gestationeerd.

Om het probleem op te lossen, beweerden soldaten, heeft de Judea en Samaria Divisie van het leger keramische kogelvrije vesten over brigades verdeeld.

Hoewel deze noodoplossing bedoeld is om verschillende eenheden in staat te stellen de vesten effectief te delen – roulerend op basis van de operationele status van de eenheid – hebben gevechtssoldaten beweerd dat hun eenheden vaak op missies worden gestuurd zonder dat het hele team beschermende uitrusting krijgt.

Soldaten meldden ook dat beschermende uitrusting zodanig tussen eenheden moet rouleren dat ze op rantsoen staan ​​ten behoeve van de wachtdienst.

“Het is alsof je een soldaat met een plastic pistool op uitkijk stuurt”, zei een bron. “Hoe komt het dat er genoeg geld is om de haredim [ultra-orthodox] en de yeshivot te financieren, maar niet genoeg om levens te redden? Dit is gewoon verbijsterend.”

Een IDF-woordvoerder bagatelliseerde beweringen over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en ontkende dat er gevechtssoldaten op potentieel gevaarlijke missies waren gestuurd zonder de benodigde uitrusting. De woordvoerder voegde eraan toe dat het leger werkt aan het verhelpen van de “ongelijke verdeling” van kogelvrije vesten.

“We zijn op de hoogte van beweringen dat er een ongelijke verdeling is van de uitrusting die wordt gebruikt voor keramische kogelvrije vesten”, zei hij.

“Het leger werkt momenteel aan verdere aankopen en de afgelopen weken hebben eenheden in Judea en Samaria extra keramische vesten gekregen. We benadrukken dat strijders niet op missies worden gestuurd zonder dergelijke beschermende uitrusting, als zij die nodig hebben.”

***************************************

ENGLISH

Israeli soldiers claim they are forced to share special ceramic plates on a rotating basis due to shortage; IDF vows to investigate the claims.

By World Israel News Staff

Israeli soldiers stationed in Judea and Samaria have not been properly equipped for combat situations, leaving them forced to share the use of protective body armor, Israel Hayom reported Tuesday.

The investigative report cited Israeli soldiers deployed to Judea and Samaria, who complained of a severe shortage in the IDF of protective gear and other key military equipment. Similar shortages were also reported in units stationed elsewhere in the country.

To ameliorate the problem, soldiers claimed, the army’s Judea and Samaria Division has been rotating ceramic body armor between brigades.

While this stopgap solution is intended to allow different units to effectively share the armor – rotating it back and forth based on the unit’s operational status – combat soldiers have claimed their units are often sent on missions without the entire team being issued protective gear.

Soldiers also reported that protective gear is rotated between units in such a way as to be rationed for guard duty.

“It’s like sending a soldier for a stakeout with a plastic gun,” one source said. “How come there is enough money to fund the haredim [Ultra-Orthodox] and the yeshivot but not saving lives? This is just mind-boggling.”

An IDF spokesperson downplayed claims of a shortage of personal protective equipment and denied that any combat soldiers had been sent on potentially dangerous missions without the necessary gear. The spokesperson added that the army is working to remedy the “uneven distribution” of body armor.

“We have been aware of claims made that there is an uneven distribution of the equipment used for ceramic body armor,” he said.

“The military is currently working on further procurement and in recent weeks units in Judea and Samaria have been given additional ceramic vests. We stress that fighters do not get sent on missions that require such protective gear if they do not have it.”