Een jonge vrouw die de kaarsen aansteekt voor de Joodse sabbat (Shutterstock)
A young woman Lighting the candles for Jewish Sabbath (Shutterstock)

Niet alleen joden: voor christenen geldt ook het gebod om de sabbat te vieren, legt rabbijn uit.

Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de HEER zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val. Hosea 14:10 (NBV )

Door: Israel365 News –  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Rabbi Greenbaum is de auteur van meer dan 30 publicaties over Chassidut en Kabbalah en hun praktische hedendaagse relevantie in persoonlijke groei en welzijn, preventieve gezondheidszorg, genezing en andere vitale gebieden. Maar zijn nieuwe boek, “Who is That Goy?” is gebaseerd op de Joodse wet, maar gericht op het opleiden van christenen over wat hun rol in de komende Verlossing zal zijn.

Het boek begint met te definiëren wat een niet-jood is volgens de klassieke joodse bronnen. Dat klinkt misschien eenvoudig en binair, maar, zoals Rabbi Greenbaum schetst, zijn er veel classificaties, elk met zijn eigen implicaties.

Een verbazingwekkende toepassing betreft de sabbat.

“De meeste orthodoxe joden geloven dat het voor niet-joden verboden is om de sabbat te houden”, legde Rabbi Greenbaum uit. “Maar een goed begrip van de bronnen laat zien dat er een specifieke manier is waarop de naties niet alleen de Sabbat mogen houden, maar ook daadwerkelijk moeten houden.”

Rabbi Greenbaum verwees naar een Halchic (Thora-wet) uitspraak van Rabbi Yoel Schwartz , een zeer gerespecteerde Thora-autoriteit. Rabbi Schwartz baseert dit op de twee verschillende versies van het vierde van de tien geboden. In Exodus schrijft de Bijbel dat de sabbat gevierd moet worden omdat God de wereld heeft geschapen:

“Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.  Exodus 20:11

Volgens Rabbi Schwartz is dit een universeel gebod om de sabbat te gedenken. De Tien Geboden in Deuteronomium verwijzen naar God die de kinderen van Israël uit Egypte haalt en beveelt de Joden specifiek om de sabbat te ‘vieren’:

“Bedenk dat je een slaaf was in het land Egypte en Hasjem, je God, heeft je daaruit bevrijd met een sterke hand en een uitgestrekte arm; daarom heeft Hashem, uw God, u bevolen de sabbatdag te houden . Deuteronomium 5:15

In Halacha duiden de twee verschillende werkwoorden die betrekking hebben op de sabbat in de tien geboden op twee verschillende manieren om zich te verhouden tot de verplichting van de sabbat: ‘gedenken’ verwijst naar de positieve geboden van het houden van de sabbat en ’te onderhouden’ heeft betrekking op de negatieve geboden om zich te onthouden van arbeid of handelingen die op de sabbat beperkt zijn.

Een andere belangrijke implicatie van het correct definiëren van ‘wie is een goy’ betreft de toelaatbaarheid van het onderwijzen van de Thora aan niet-Joden. Nadat hij de Halacha goed had bestudeerd, nam Rabbi Greenbaum, die al Thora aan Joden onderwees, deze persoonlijke missie op zich om dit uit te breiden naar niet-Joden, die volgens zijn studies een speciale rol speelden bij de terugkeer uit de ballingschap.

“Toen ik in 1994 begon met lesgeven op internet, ging ik ervan uit dat deze leringen bedoeld waren voor joden die de regels niet meer naleefden. Maar later begon ik contact te krijgen met niet-joden die een dwingende interesse hadden in de joodse leer, en zeker niet in het conservatieve of hervormde jodendom.” Rabbi Greenbaum legde uit dat deze contacten helemaal niet zo waren als hij had verwacht.

“Hierdoor realiseerde ik me dat ik in aanraking kwam met wat Rebbe Nachman ‘de gevangen zielen’ noemt. Dit zijn de mensen die in contact geweest waren met de zielen van Israël die tijdens de ballingschap over de hele wereld werden verspreid. Dit is de bron van deze verbazingwekkende exponentiële groei in interesse in Thora van deze ‘gevangen zielen’ die vaak worden afgewezen door orthodox-joodse gemeenschappen. Ze zijn op zoek naar een identiteit.”

Het nieuwe boek van Rabbi Greenbaum bevat een sectie over de leer van Rabbi Nachman van Breslav, de grondlegger van de Breslov-chassidische beweging. Rabbi Nachman, geboren in 1772, was een achterkleinzoon van de Baal Shem Tov, en zijn leringen combineren de esoterische geheimen van het jodendom met diepgaande Thora-wetenschap.

Hij merkte ook op dat als gevolg van de tragische geschiedenis van de ballingschap, er veel mensen zijn die zich identificeren als niet-joden die daadwerkelijk een joodse afkomst hebben.

“Het is een opperste daad van liefde van onze kant om hen het voordeel van de twijfel te geven in hun enorme inspanning om contact te maken met de Thora,” zei Rabbi Greenbaum. “Ieder mens wordt bevolen om over God te leren. We moeten ze op zijn minst de Noachitische wetten leren, die veel ingewikkelder zijn dan de meeste mensen beseffen.”

Rabbi Greenbaum vertelde dat een ander recent project niet zo goed werd ontvangen. Hij heeft onlangs twee boeken voorbereid die de leer van Rabbijn Moshe Chaim Luzzatto uitleggen, ook bekend onder het Hebreeuwse acroniem RaMCHaL, een prominente 18e-eeuwse Italiaans-joodse rabbijn, kabbalist en filosoof. Nadat hij tijd en geld had geïnvesteerd in het voorbereiden van de twee boeken, diende hij ze in bij Amazon om op de markt te worden gebracht. Toen de verkoop ging lopen heeft Amazon de boeken van hun site verwijderd met de verklaring dat zijn boeken over 18e-eeuwse joodse mystiek “de gemeenschapsnormen schonden”. Rabbi Greenbaum merkte op dat dit ongeveer samenviel met het blokkeren van de toegang tot sociale media van Parler en president Trump door Amazon. Nadat Amazon de boeken een paar weken had heroverwogen en opnieuw had ingesteld, annuleerde Amazon het account van Rabbi Greenbaum permanent, waardoor hij niet meer kon publiceren op ’s werelds grootste platform voor marketing van boeken.

“Ik zie dit als het censureren van authentiek Thora-onderwijs”, zei Rabbi Greenbaum. “We moeten dit bouwwerk van censuur, dat de afgelopen jaren echt is gegroeid, afbreken.”

“Who is that Goy?” kan gratis worden gedownload van de Azamra-website .

 

*******************
ENGLISH

Not only jews: christians are also commanded to observe shabat, rabbi explains

He who is wise will consider these words, He who is prudent will take note of them. For the paths of Hashem are smooth; The righteous can walk on them, While sinners stumble on them. Hosea 14:10 (The Israel BibleTM)

Door: Israel365 News –  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Rabbi Greenbaum is the author of over 30 publications on Chassidut and Kabbalah and their practical contemporary relevance in personal growth and wellbeing, preventive healthcare, healing and other vital areas. But his new book, “Who is That Goy?” is based in Jewish law but focused on educating Christians on what their role in the upcoming Redemption will be.

The book begins by defining what a non-Jew is according to the classical Jewish sources. That may sound simple and binary but, as Rabbi Greenbaum delineates, there are many classifications, each with its own implications.

One astounding application concerns Shabbat.

“Most Orthodox Jews believe that it is forbidden for non-Jews to keep the Sabbath,” Rabbi Greenbaum explained. “But a proper understanding of the sources shows that there is a specific manner in which the nations are not only permitted but actually expected to keep the Shabbat.”

Rabbi Greenbaum referred to a Halchic (Torah law) ruling by Rabbi Yoel Schwartz, a highly respected Torah authority. Rabbi Schwartz bases this on the two different version of the fourth of the Ten Commandments. In Exodus, the Bible writes that the Sabbath is to be observed due to God creating the world:

“For in six days Hashem made heaven and earth and sea, and all that is in them, and He rested on the seventh day; therefore Hashem blessed the Shabbat day and hallowed it. Exodus 20:11

According to Rabbi Schwartz, this is a universal commandment to remember the Sabbath. The Ten Commandments in Deuteronomy refers to God taking the Children of israel out of Egypt and commands the Jews specifically to ‘observe’ the Sabbath:

“Remember that you were a slave in the land of Egypt and Hashem your God freed you from there with a mighty hand and an outstretched arm; therefore Hashem your God has commanded you to observe the Shabbat day. Deuteronomy 5:15

In Halacha, the two different verbs relating to the Sabbath in the Ten Commandments denote two different ways to relate to the obligation of the Sabbath: ‘to remember’ refers to the positive commandments of keeping the Sabbath and ‘to observe’ relates to the negative commandments of refraining from labor or acts that are restricted on the Sabbath.

Another major implication of properly defining ‘who is a goy’ regards the permissibility of teaching Torah to non-Jews. After properly addressing the Halacha, Rabbi Greenbaum, who was already teaching Torah to Jews, took on expanding this personal mission to include non-Jews, which his studies had defined as having a special role in the return from the exile.

“When I started teaching on the internet in 1994, I assumed that these teachings were for Jews who lapsed form observance. But later, I started gettting contacted by non-Jews who had a compelling interest in Jewish teachings, and certainly not Conservative or Reformed Judaism.”
Rabbi Greenbaum explained that these contacts were not at all of the nature he expected.

“This made me realize that I was encountering what Rebbe Nachman refers to as ‘the captive souls’. These are the sparks of the souls of Israel that were scattered throughout the world during the exile. This is the source of this amazing exponential growth in interest in Torah from these ‘captive souls’ who are often rejected by Orthodox Jewish communities. They are seeking an identity.”

Rabbi Greenbaum’s new book contains a section on the teachings of Rabbi Nachman of Breslav, the founder of the Breslov Hasidic movement. Reb Nachman, born in 1772, was a great-grandson of the Baal Shem Tov, and his teachings combinie the esoteric secrets of Judaism with in-depth Torah scholarship.

He also noted that as a result of the tragic history of the exile, there are many people who identify as non-Jews who actually have Jewish ancestry.

“It is a supreme act of love on our part to give them the benefit of the doubt in their tremendous effort to connect with Torah,” Rabbi Greenbaum said.”Every human is commanded to learn about God. At the very least, we need to teach them the Noahide laws which are far more complicated than most people realize.”

Rabbi Greenbaum related that another recent project was not so well received. He recently prepared two books explaining the teachings of Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, also known by the Hebrew acronym RaMCHaL, a prominent 18th century Italian Jewish rabbi, kabbalist, and philosopher. After investing time in money in preparing the two books, he submitted them to Amazon to be marketed. The books were being sold when Amazon removed the books from their site woith the explanation that his books on 18th century Jewish mysticism “violated community standards” . Rabbi Greenbaum noted that this approximately coincided with Amazon deplatforming Parler and the deplatforming of President Trump from social media. After reconsidering and reinstating the books for a few weeks, Amazon permanently cancelled Rabbi Greenbaum’s account, shutting down his ability to publish on the world’s largest platform for marketing books.

“I see this as censoring authentic Torah teaching,” Rabbi Greenbaum said. “We need to smash down this edifice of censorship that has really grown in the last few years.”

“Who is That Goy?” is available for free download from the Azamra website.