Bovenaanzicht van opgravingen van een Hellenistisch bouwwerk vernietigd door de Hasmoneërs in Lachish. Foto door Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Nederlands + English

Kijk wat Israëlische archeologen hebben opgegraven uit de Hasmonese dynastie die het land regeerde na de Chanoeka-triomf van de Makkabeeën.

Door: Israel21c –  Abigail Klein Leichman

Net op tijd voor Chanoeka onthulden archeologen nieuw bewijs van de lange strijd tussen Hellenisten en Hasmoneërs in het Heilige Land.

Met Chanoeka viert men de overwinning van een leger in 164 v. Chr, geleid door een vader en zonen die bekend staan ​​als de Makkabeeën, op Hellenistische (Seleucidische) veroveraars die Joodse praktijken hadden verboden en de tempel in Jeruzalem hadden ontheiligd.

In de jaren nadat de Makkabeeën de tempel hadden gezuiverd en opnieuw ingewijd, ging de strijd tegen de Seleuciden door onder afstammelingen van de Makkabeeën toen zij de Hasmonese dynastie vestigden.

En nu hebben archeologen een Seleucidische vesting opgegraven die 2100 jaar geleden door de Hasmoneërs in Lachish Forest werd verwoest.

Archeologen van de Israel Antiquities Authority  en student-archeologen vonden in het gebouw wapens, verbrande houten balken, kannen en tientallen munten.

Student Tamar Cohen met een Hellenistische kruik ontdekt in Lachish Forest. Foto door Saar Ganor/Israel Antiquities Authority

“De opgravingslocatie levert tastbaar bewijs van de Chanoeka-verhalen”, zeggen opgravingsdirecteuren Saar Ganor, Vladik Lifshits en Ahinoam Montagu.

“Het lijkt erop dat we een gebouw hebben ontdekt dat deel uitmaakte van een versterkte linie die door de Hellenistische legercommandanten was opgericht om de grote Hellenistische stad Maresha te beschermen tegen een Hasmonees offensief. De vondsten op de vindplaats tonen echter aan dat de Seleuciden verdediging niet succesvol was.”

Een wapen dat waarschijnlijk werd gebruikt in de strijd tussen Hasmoneeërs en Seleuciden. Foto door Saar Ganor/Israel Antiquities Authority

Ze geloven dat het gebouw rond 112 v. Chr. werd verwoest onder de Hasmonese leider John Hyrcanus. Zijn veroveringen worden beschreven in de Boeken van de Makkabeeën en door de historicus Josephus uit de Romeinse tijd.

“De verhalen over de Makkabeeën komen voor onze ogen tot leven”, zei Eli Eskozido, algemeen directeur van de Israel Antiquities Authority.

Maar dit is niet de eerste vondst die betrekking heeft op de helden van Chanoeka.

Herenhuis van de Makkabeeërs verstopt onder modern huis

Toen Theo en Miriam Siebenberg in 1970 een huis bouwden in de oude stad van Jeruzalem, had Theo het vermoeden dat oude Joodse leiders dit gebied dicht bij de Tempelberg hadden bewoond.

Achttien jaar graven bevestigden dat het huis van Siebenberg op verschillende lagen van de Joodse geschiedenis staat, ongeveer 3000 jaar terug.

Onder deze lagen bevinden zich de overblijfselen van een Hasmonees herenhuis dat Biblical Archaeology Review “een technisch en bouwkundig wonder” noemde.

De Siebenbergs maakten van de opgravingen onder hun huis een museum .

Bezoekers kunnen stenen van het oude herenhuis van 200 pond zien die langs een muur zijn opgestapeld als een tastbare “herdenking aan het Makkabeeërs-huis dat hier 2000 jaar geleden stond”, vertelde Miriam Siebenberg in 2013 aan ISRAEL21c  .

Kist met munten in het Hasmonese huis

Een kist met zilveren munten gevonden in de ruïnes van een Hasmonees landgoed. Foto © Assaf Peretz met dank aan Israel Antiquities Authority

Zestien zilveren munten uit de Hasmonese periode (135-126 v.Chr.) werden ontdekt in april 2016 bij een opgraving door de Israel Antiquities Authority in de buurt van Modi’in, de geboorteplaats van de Makkabeeën.

De schat was verborgen in een spleet tegen een muur van een Joods agrarisch landgoed dat ook tijdens de opgraving werd ontdekt.

Terwijl op de zilveren munten de afbeeldingen stonden van Seleucidische keizers, werden er ook talrijke bronzen munten ontdekt met de namen van Hasmonese koningen zoals Yehohanan, Juda, Jonathan en Mattathias.

Opgravingsdirecteur Avraham Tendler zei dat  de kist “overtuigend bewijs is dat een van de leden van het landgoed het huis om een ​​onbekende reden moest verlaten. Hij begroef zijn geld in de hoop terug te komen en het op te halen, maar hij was blijkbaar ongelukkig en keerde nooit terug. Het is opwindend om te bedenken dat de schat aan munten hier 2.140 jaar heeft gewacht tot we het aan het licht brachten.”

Hasmonees dorp ontdekt

Een oude olijfpers ontdekt in een 2000 jaar oud Hasmonees dorp in Jeruzalem. Foto © Ya’akov Billig/Israel Antiquities Authority

In 2019 werden tijdens het graven van de fundering voor een nieuw schoolgebouw in Jeruzalem overblijfselen gevonden van een 2000 jaar oud Hasmonees dorp.

Het dorp bevatte een grote wijnpers, fragmenten van voorraadpotten, een groot columbarium (duiventil), een olijfpers, een groot ritueel bad (mikveh), een waterreservoir, steengroeven en een grafgrot met veel kamers die naar een grote binnenplaats leidde.

“Het lijkt erop dat dit graf tijdens de Hasmonese periode een rijke of vooraanstaande familie diende. Het landgoed was een paar generaties in gebruik, zoals gebruikelijk was in die tijd”, zegt IAA-opgravingsdirecteur Ya’akov Billig .

Winterpaleizen in Jericho

Foto van ruïnes van het Hasmonese winterpaleis door Chaim/Wikimedia Commons

De stad Jericho in de Jordaanvallei, ongeveer 25 kilometer ten oosten van Jeruzalem, was de relatief warme plek die door drie koningen van de Hasmonese dynastie werd uitgekozen om hun winterpaleizen te bouwen.

De paleizen werden in fasen gebouwd vanaf het einde van de tweede eeuw v.Chr. en werden blijkbaar verwoest door een aardbeving in 31 v.Chr.

De paleizen in Hellenistische stijl, die in de jaren 70 door de archeoloog Ehud Netzer van de Hebreeuwse Universiteit zijn opgegraven gedurende 10 seizoenen, hadden een open binnenplaats omringd door kamers.

Er waren elegante kamers met zuilen voor amusement, badkuipen versierd met gekleurde fresco’s, rituele- en zwembaden, torens en grachten, boomgaarden en siertuinen. In 2001 werd in het noordoostelijke deel van het Hasmonese paleiscomplex een gebouw gevonden waarvan wordt aangenomen dat het een synagoge was.

Hasmonese olielamp in de Stad van David

Een perfect bewaard gebleven olielamp uit het Hasmonese tijdperk werd in 2020 ontdekt tijdens opgravingen van de Pelgrimsroute in de stad van David in Jeruzalem , net buiten de oude stadsmuren.

De Pelgrimsroute is de monumentale doorgang waarlangs pelgrims naar de Tempelberg omhoogliepen in de Tweede Tempelperiode (516 v. Chr. tot 70 na Chr.).

De klei-olielamp is versierd met geometrische patronen waaronder een tak en bladeren op de tuit. Archeologen van de Israel Antiquities Authority zeggen dat het typerend is voor de eerste eeuw voor Christus, in de laatste jaren van de Hasmonese heerschappij.

Opgravingsdirecteur Ari Levy zei dat dergelijke lampen werden gebruikt voor het verlichten van gebouwen en straten, en in rituelen zoals het aansteken van de lampen op Sabbat en Chanoeka.

 

 

ENGLISH

Overhead view of excavations of a Hellenist structure destroyed by the Hasmoneans in Lachish. Photo by Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Look what Israeli archeologists have dug up from the Hasmonean dynasty that ruled the land following the Maccabees’ Hanukkah triumph.

By Israel21c –  Abigail Klein Leichman

Just in time for Hanukkah, archeologists revealed new evidence of the long battle between Hellenists and Hasmoneans in the holy land.

Hanukkah celebrates the 164 BCE victory of an army, led by a father and sons known as the Maccabees, over Hellenist (Seleucid) conquerors who’d outlawed Jewish practices and defiled the Temple in Jerusalem.

In the years after the Maccabees purified and rededicated the Temple, battles against the Seleucids continued under Maccabee descendants as they established the Hasmonean dynasty.

And now archeologists have unearthed a Seleucid fortification destroyed 2,100 years ago by the Hasmoneans in Lachish Forest.

Israel Antiquities Authority archeologists and student diggers found weapons, burned wooden beams, jugs and dozens of coins in the structure.

Student Tamar Cohen holding a Hellenistic jug discovered in Lachish Forest. Photo by Saar Ganor/Israel Antiquities Authority

“The excavation site provides tangible evidence of the Hanukkah stories,” said excavation directors Saar Ganor, Vladik Lifshits and Ahinoam Montagu.

“It appears that we have discovered a building that was part of a fortified line erected by the Hellenistic army commanders to protect the large Hellenistic city of Maresha from a Hasmonean offensive. However, the finds from the site show that the Seleucid defenses were unsuccessful.”

A weapon probably used in battle between Hasmoneans and Seleucids. Photo by Saar Ganor/Israel Antiquities Authority

They believe the building was destroyed under Hasmonean leader John Hyrcanus around 112 BCE. His conquests are described in the Books of the Maccabees and by Roman-era historian Josephus.

“The stories of the Maccabees are coming to life before our eyes,” said Israel Antiquities Authority General Director Eli Eskozido.

But this is hardly the first find relating to the heroes of Hanukkah.

Maccabee mansion hiding under modern home

When Theo and Miriam Siebenberg built a house in Jerusalem’s Old City in 1970, Theo had a hunch that ancient Jewish leaders had inhabited this area close to the Temple Mount.

Eighteen years of digging confirmed that the Siebenberg house sits on several layers of Jewish history going back about 3,000 years.

Among these layers are the remains of a Hasmonean mansion that Biblical Archaeology Review called “an engineering and structural marvel.”

The Siebenbergs turned the excavations under their home into a museum.

Visitors can see 200-pound stones from the ancient mansion piled along one wall as a tangible “memorial to the Maccabee house that stood here 2,000 years ago,” Miriam Siebenberg told ISRAEL21c in 2013.

Coin cache in Hasmonean house

A cache of silver coins found in the ruins of a Hasmonean estate house. Photo © Assaf Peretz courtesy of Israel Antiquities Authority

Sixteen silver coins dating to the Hasmonean period (135–126 BCE) were discovered in April 2016 in an Israel Antiquities Authority excavation near Modi’in, hometown of the Maccabees.

The treasure was hidden in a crevice against a wall of a Jewish agricultural estate also discovered during the excavation.

While the silver coins honor Seleucid emperors, numerous bronze coins were also discovered, bearing the names of Hasmonean kings such as Yehohanan, Judah, Jonathan and Mattathias.

Excavation director Avraham Tendler said the cache is “compelling evidence that one of the members of the estate needed to leave the house for some unknown reason. He buried his money in the hope of coming back and collecting it, but was apparently unfortunate and never returned. It is exciting to think that the coin hoard was waiting here 2,140 years until we exposed it.”

Hasmonean village discovered

An ancient olive press uncovered at a 2,000-year-old Hasmonean village in Jerusalem. Photo © Ya’akov Billig/Israel Antiquities Authority

In 2019, remains of a 2,000-year-old Hasmonean village were discovered during the digging of the foundation for a new school building in Jerusalem.

The village contained a large wine press, fragments of storage jars, a large columbarium (dovecote), an olive press, a large ritual bath (mikveh), a water cistern, rock quarries and a many-chambered burial cave leading to a large courtyard.

“It seems that this burial estate served a wealthy or prominent family during the Hasmonean period. The estate was in use for a few generations as was common in that era,” said IAA excavation director Ya’akov Billig.

Winter palaces in Jericho

Photo of Hasmonean winter palace ruins by Chaim/Wikimedia Commons

The Jordan Valley city of Jericho, about 15 miles east of Jerusalem, was the relatively warm spot chosen by three kings of the Hasmonean dynasty to build their winter palaces.

Constructed in stages from the end of the second century BCE, the palaces apparently were destroyed by an earthquake in 31 BCE.

Excavated over 10 seasons beginning in the 1970s by Hebrew University archeologist Ehud Netzer, the Hellenist-style palaces featured an open courtyard surrounded by rooms.

There were elegant colonnaded rooms for entertaining, bathtubs decorated with colored frescos, ritual and swimming pools, towers and moats, orchards and ornamental gardens. A building believed to be a synagogue was found in 2001 in the northeastern part of the Hasmonean palace complex.

Hasmonean oil lamp in City of David

A perfectly preserved oil lamp from the Hasmonean era was discovered in 2020 during excavations of the Pilgrimage Road in Jerusalem’s City of David, just outside the Old City walls.

The Pilgrimage Road is the monumental thoroughfare through which pilgrims ascended to the Temple Mount in the Second Temple period (516 BCE to 70 CE).

The clay oil lamp is decorated with geometric patterns including a branch and leaves on the spout. Israel Antiquities Authority archeologists say it is typical of the first century BCE, in the final years of Hasmonean rule.

Excavation Director Ari Levy said such lamps were used for lighting buildings and streets, and in Shabbat and Hanukkah candle-lighting rituals.