Slowaakse Joden worden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de regering gedeporteerd nadat de autoriteiten in maart 1942 een overeenkomst met Duitsland hadden ondertekend. Met dank: United States Holocaust Memorial Museum.
Slovakian Jews being deported by the government during World War II after authorities signed an agreement with Germany in March 1942. Credit: United States Holocaust Memorial Museum.

Nederlands + English

Goedgekeurd door de nazi-vazalstaat, vergemakkelijkten ze de overdracht van Joodse bezittingen aan niet-joodse eigenaren en verhinderden ze dat joden onderwijs konden volgen.

Bron: JNS

De Slowaakse regering verontschuldigde zich woensdag voor wetten uit de Tweede Wereldoorlog die joden van hun rechten beroofden.

Op de 80ste verjaardag van de goedkeuring van de “Joodse Code” op 9 september 1941, zei de Slowaakse regering in een verklaring dat het “een morele verplichting voelt om in het openbaar verdriet te uiten over de misdaden die zijn begaan door het vorige regime”, berichtte de AP.

De wetten, aangenomen door de nazi-vazalstaat tijdens de oorlog, vergemakkelijkten de overdracht van joodse bezittingen aan niet-joodse eigenaren en verhinderden dat joden toegang kregen tot onderwijs.

Volgens een volkstelling  van 15 december 1940 woonden er ongeveer 88.951 Joden in Slowakije. In maart 1942 tekende Slowakije een overeenkomst met Duitsland die hun deportatie toestond. Het was de eerste as-partner die instemde met de deportatie van zijn Joodse inwoners als onderdeel van de Endlösung.

De autoriteiten stuurden meer dan 70.000 van hun Joodse burgers naar naziconcentratiekampen, waar de meesten van hen, maar liefst 60.000 – werden vermoord.

Dianne Lob, voorzitter, William Daroff, CEO, en Malcolm Hoenlein, vicevoorzitter van de Conferentie van voorzitters van grote Amerikaanse joodse organisaties, gaven de volgende verklaring af:

“We verwelkomen de verklaring van de regering van Slowakije waarin ze zich verontschuldigt voor haar antisemitische wetten en acties uit het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog”, aldus voorzitter Dianne Lob van de Conferentie van voorzitters van grote Amerikaanse Joodse organisaties, Dianne Lob, CEO William Daroff en vicevoorzitter Malcolm Hoenlein in een verklaring. “Door deze publieke erkenning en betuiging van spijt voor de misdaden van zijn regering in oorlogstijd, zet Slowakije een welkome stap in de richting van boetedoening en verzoening die al lang had moeten plaatsvinden.”

 

 

*****************************
ENGLISH:

Passed by the Nazi puppet state, they facilitated the transfer of Jewish assets to non-Jewish owners and prevented Jews from education.

Slovakian Jews being deported by the government during World War II after authorities signed an agreement with Germany in March 1942. Credit: United States Holocaust Memorial Museum.

The Slovakian government apologized on Wednesday for World War II-era laws that stripped Jews of their rights.

On the 80th anniversary marking the adoption of the “Jewish Code” on Sept. 9, 1941, the Slovakian government said in a statement that it “feels a moral obligation today to publicly express sorrow over the crimes committed by the past regime,” reported the AP.

The laws, passed by the Nazi puppet state during the war, facilitated the transfer of Jewish assets to non-Jewish owners and prevented Jews from access to education.

According to census dated Dec. 15, 1940, about 88,951 Jews lived in Slovakia. In March 1942, Slovakia signed an agreement with Germany that permitted their deportation. It was the first Axis partner to consent to the deportation of its Jewish residents as part of the Final Solution.

The authorities sent more than 70,000 of their Jewish citizens to Nazi concentration camps, where most of them—as many as 60,000—were murdered.

Dianne Lob, Chair, William Daroff, CEO, and Malcolm Hoenlein, Vice Chair of the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, issued the following statement:

“We welcome the declaration by the government of Slovakia apologizing for its anti-Semitic World War II era laws and actions,” said Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations chair Dianne Lob, CEO William Daroff and vice chair Malcolm Hoenlein in a statement. “By this public recognition and statement of regret for the crimes of its wartime government, Slovakia is taking a welcome step towards atonement and reconciliation that was long overdue.”