Minister van Financiën Bezalel Smotrich (Flash90/Yonatan Sindel)

Saying ‘enough is enough,’ Smotrich doubles cut of PA tax money

Nederlands + English

Volgens de Israëlische wet moet de regering een bedrag inhouden dat gelijk is aan de financiële steun die de Palestijnse Autoriteit geeft aan gevangen terroristen en hun families.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Minister van Financiën Bezalel Smotrich kondigde woensdag aan dat de regering de Palestijnse Autoriteit (PA) een extra financiële klap toedient vanwege haar directe steun aan het terrorisme.

“Voor de allereerste keer heb ik een dubbele verrekening ondertekend van terreurgeld dat de PA overmaakt aan de families van terroristen,” zei hij. “We hebben 100 miljoen shekels afgetrokken in plaats van 50 miljoen tot nu toe.”

“Bovendien,” voegde Smotrich eraan toe, “hebben we een extra NIS 200.000 afgetrokken die zal worden overgemaakt als compensatie aan de families van terreurslachtoffers, in overeenstemming met de uitspraak van de rechtbank. De PA financiert terroristen, maar nu zegt de staat Israël: genoeg is genoeg. De burgers van Israël zullen geen deel uitmaken van deze farce.”

Volgens de zogenaamde “Pay for Slay” wet van 2018 moet de regering een bedrag aan belastinggeld inhouden dat zij voor de PA int bij Palestijnse werknemers in Israël, dat gelijk is aan de financiële steun die de Autoriteit geeft aan gevangen terroristen en de families van degenen die zijn gedood bij pogingen tot of daadwerkelijke aanslagen.

De PA betaalt elk jaar honderden miljoenen shekels volgens een glijdende schaal, waarbij degenen die de gruwelijkste misdaden plegen de hoogste salarissen ontvangen. De PA zweert consequent dat het de betalingen nooit zal stoppen, wat Israël ook doet, ook al vormen de belastinginkomsten een groot deel van haar begroting.

Israëlische overheden zijn niet standvastig geweest in het toepassen van de wet, en zelfs wanneer geld wordt ingehouden wordt het vaak via andere kanalen uitgekeerd.

Op dinsdag verwierp Smotrich botweg een bericht van Channel 12 dat het ministerie van Financiën de laatste overdracht van belastinggeld had uitgevoerd vóór het zojuist afgesloten bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan Israël.

“Het is een complete leugen,” zei hij tegen Makor Rishon, de nationaal-religieuze nieuwssite. Bovendien, zei hij, plant zijn kantoor een hele reeks sancties tegen de PA na de recente escalatie van terreuractiviteiten in Judea en Samaria die de Palestijnse Autoriteit volgens de Oslo-akkoorden niet stopt, maar actief aanmoedigt.

De aankondiging van Smotrich volgt op de succesvolle eerste lezing van een wetsvoorstel van de Knesset maandag om het Israëlische staatsburgerschap of verblijfsvergunning te ontnemen aan iedereen die is veroordeeld voor een terreurmisdrijf en een salaris ontvangt van de PA. Smotrich had over de wet getwitterd dat de stap “het meest correcte en ethische was. Het is gewoon een kwestie van gezond verstand. En natuurlijk is het ook afschrikwekkend en voegt het zich bij onze gereedschapskist in de strijd tegen het terrorisme.”

Het wetsvoorstel moet nog twee lezingen in de Knesset ondergaan om wet te worden. De kans dat het wordt aangenomen lijkt groot, aangezien bij de eerste stemming veel MK’s van de oppositie het ook steunden, met een uiteindelijke uitslag van 89-8.

************************************

ENGLISH

According to Israeli law, the government is supposed to withhold an amount equal to the financial support the Palestinian Authority gives jailed terrorists and their families.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Finance Minister Bezalel Smotrich announced Wednesday that the government was dealing an extra financial blow to the Palestinian Authority (PA) due to its direct support of terrorism.

“For the first time ever, I signed a double offset of terror money that the PA transfers to terrorists’ families,” he said. “We have deducted 100 million shekels instead of 50 million up until now.”

“Furthermore,” Smotrich added, “we deducted an additional NIS 200,000 that will be transferred as compensation to the families of terror victims, in accordance with the court’s ruling. The PA funds terrorists, but now the State of Israel is saying: enough is enough. The citizens of Israel will not be part of this farce.”

According to 2018’s so-called “Pay for Slay” law, the government is supposed to withhold an amount of tax money it collects for the PA from Palestinian workers in Israel that is equal to the financial support the Authority provides to jailed terrorists and the families of those killed in attempted or actual attacks.

The PA pays hundreds of millions of shekels each year on a sliding scale, with those committing the most heinous crimes receiving the highest salaries. The PA consistently vows that it will never stop the payments no matter what Israel does, even though the tax revenue is a vast part of its budget.

Israeli administrations have not been consistent in applying the law, and even when money is withheld it is often provided through other channels. The reference to the court ruling

On Tuesday, Smotrich flatly rejected a Channel 12 report that the Finance Ministry had executed the latest transfer of tax money prior to the just-concluded visit of U.S. Secretary of State Antony Blinken to Israel.

“It is a complete lie,” he told Makor Rishon, the national-religious news site. Moreover, he said, his office is planning a whole series of sanctions against the PA following the recent escalation of terror activity in Judea and Samaria which the Authority is not only not stopping, as per its obligation under the Oslo Accords, but actively encouraging.

Smotrich’s announcement comes on the heels of the successful first reading of a Knesset bill Monday to strip Israeli citizenship or residency permits from anyone convicted of a terror offense who is paid a salary by the PA. Smotrich had tweeted about the law that the move was “the most correct and ethical thing. It’s simply a matter of common sense. And of course, it is also deterrent and joins our toolbox in the fight against terrorism.”

The bill must undergo two more readings in the Knesset in order to become law. The chances of it passing seem high, as in the first vote many Opposition MKs supported it as well, with the final tally being 89-8.