Religieus Zionisme-partijhoofd Bezalel Smotrich spreekt in de Knesset in Jeruzalem

Religious Zionism party head Bezalel Smotrich speaking at the Knesset in Jerusalem
April 4, 2021. (Flash90/Olivier FItoussi)

Nederlands + English

“Het is jammer dat u de mensenmassa van Sjabbatvierende fans buitensluit.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Bezalel Smotrich, leider van de Religieuze Zionistische Partij, heeft de Israëlische professionele voetbalbonden opgeroepen geen wedstrijden meer te houden op Sjabbat, hetgeen tot verontwaardiging heeft geleid bij wetgevers van de oppositie en voetbalfans.

In een brief aan de commissaris van de Israëlische professionele voetbalcompetitie, Erez Halfon, stelde Smotrich dat spelen op Sjabbat oneerlijk is ten opzichte van religieuze voetbalfans.

“Het is jammer dat u de mensenmassa van Sjabbatvierende fans buitensluit. U heeft ervoor gekozen om een ​​groot publiek van spelers, kinderen en families te negeren”, schreef Smotrich.

Hij verklaarde verder dat spelen op Sjabbat een “ondemocratische, onsportieve, niet-joodse daad is die moet worden gestopt”.

In een reactie op Smotrich zei de Israëlische professionele voetbalbond dat het onlangs de tijden van de wedstrijden had verschoven om gezinnen tegemoet te komen. “Mensen willen voetbal zien op comfortabele uren, en op een normaal uur weer naar huis kunnen, voor een druk weekend,” zei de IPFL.

“Voetbal werd al vóór de oprichting van Israël op shabbat gespeeld,” voegde het voetbalorgaan eraan toe”.

Laborleider Merav Michaeli hekelde Smotrich voor religieuze dwang.

“Smotrich zit nog niet eens op zijn [coalitie]stoel en nu al probeert hij zijn religieuze manier van leven op te dringen aan de hele natie Israël,” schreef ze. “Voetbalwedstrijden zullen gewoon doorgaan en als u het waagt om het te veranderen, zal het publiek u de weg naar de uitgang wijzen. Israël zal geen theocratie zijn.”

De brief kwam op de valreep van een aankondiging van Halfon dat Israëls Premier League het aantal wedstrijden op Shabbat zou verhogen op aandringen van voetbalfans, die beweren dat doordeweekse wedstrijden moeilijker bij te wonen zijn.

Ondanks de bezwaren van Michaeli hebben de ministeries, zelfs het ministerie van Sport, niet de bevoegdheid om eisen te stellen aan de IPFL, een particuliere organisatie die niet met overheidsgeld wordt gesubsidieerd.

 

ENGLISH

“It’s unfortunate that for you, new crowds do not include Shabbat-keeping fans.”

By Debbie Reiss, World Israel News

Religious Zionist party chief Bezalel Smotrich has called on Israeli professional soccer leagues to stop holding games on Shabbat, prompting outrage from opposition lawmakers and soccer fans.

In a letter to commissioner of the Israeli Professional Football Leagues, Erez Halfon, Smotrich claimed that playing on Shabbat was unfair to religious soccer fans.

“It’s unfortunate that for you, new crowds do not include Shabbat-keeping fans. You have chosen to ignore a large audience of players, children and families,” Smotrich wrote.

He further declared that playing on Shabbat was an “undemocratic, unsportsmanlike, non-Jewish act that must be stopped”.

In a response to Smotrich, the Israeli Professional Football Leagues said it had recently moved up the times of the games to accommodate families. “People want to see football at comfortable hours, and to be able to get back home at a normal hour, before a busy weekend,” the IPFL said.

“Football was played on Shabbat even before the founding of Israel,” the soccer body added.

Labor leader Merav Michaeli slammed Smotrich for religious coercement.

“Smotrich has not yet sat in his [coalition] seat and already, he’s trying to force his religious way of life on the entire nation of Israel,” she wrote. “Soccer games will continue as usual and if you dare to change it, the public will show you the way out. Israel will not be a theocracy.”

  The ‘settler violence’ narrative and Knesset elections – opinion

The letter came on the heels of an announcement by Halfon that Israel’s Premier League was set to increase the number of games on Shabbat at the behest of soccer fans, who claim that weekday games are more difficult to attend.

Despite Michaeli’s misgivings, government ministries, even the sports ministry, do not have the power to make demands of the IPFL, a private organization that is not subsidized by public monies.