Soekot – Loofhuttenfeest

Soekot is een joods feest dat elk jaar in de herfst plaatsvindt en deel uitmaakt van de Hoge Feestdagen. Net als Pesach is Soekot een van de twee feesten die een week lang in Israël worden gevierd. Het is echt een unieke tijd om Israël te bezoeken.

Door Tourist Israel

De eerste en laatste dag van Sukkot zijn nationale feestdagen waarop de meeste bedrijven gesloten zijn (vergelijkbaar met een gewone Shabbat), terwijl de tussenliggende dagen semi-reguliere werkdagen zijn. Veel Israëli’s werken halve dagen of nemen vrij om het met hun familie te vieren. Het resultaat is dat er in heel Israël heel veel activiteiten zijn voor Sukkot. Deze periode is een van de spannendste tijden om het land te bezoeken.

In 2023 valt het Soekot tfeest tussen 29 september en 6 oktober, terwijl de vakantie-evenementen iets voor en na deze data plaatsvinden.

HOE VIEREN MENSEN SOEKOT IN ISRAËL?

Na de plechtige hoogfeestperiode van Rosh Hashanah  en Yom Kippur begint Israël met dit vreugdevolle feest een tijd van hoogfeest. Traditioneel verhuizen Joodse mensen tijdens de week van Soekot uit hun huizen naar een zelfgebouwde hut waar ze de hele week slapen en eten. In Israël betekent Soekot het einde van de zomermaanden. Deze traditie om buiten te slapen is een van de laatste keren dat veel Israëli’s zullen kamperen tot de volgende lente.

Machane Yehuda Jeruzalem Markt viert Sukkot Israël herfst

Veel restaurants, bars en cafés doen mee aan de traditie om eten in een hut te serveren. De kans is groot dat je tijdens het festival onder een afdak van bamboe of palmbladeren zit te eten. Als een aangewezen tijd van vreugde en viering in de Joodse kalender, komt Israël de hele week tot leven met optochten, straatfeesten en muziekfestivals.

Book een Tel Aviv food tour of nightlife tour om de vakantie in stijl te vieren! of Lees meer over Soekot in Tel Aviv

WAT TE DOEN ALS TOERIST IN ISRAËL TIJDENS SOEKOT

Het Soekot festival is de perfecte tijd om de ongelofelijke natuur van Israël te ervaren. Omdat dit speciale festival zo verbonden is met het buitenleven, kun je als toerist het beste de stad uit gaan om mee te genieten van Soekot .

Dode zee natuur retraite sukkot vakantie Israël

Het is belangrijk op te merken dat er geen openbaar vervoer is en dat er maar weinig restaurants/musea/winkels open zijn in Israël op Shabbat of tijdens de eerste en laatste dagen van Soekot . Op elk van deze dagen worden er echter rondleidingen gegeven door Tourist Israel.

Maak van de gelegenheid gebruik om de stad uit te gaan en de ongelooflijke bezienswaardigheden van Israël te bezoeken: Masada, Dode Zee en Ein Gedi, of ga zelfs de grens over met een 2- of 3-daagse reis naar Petra, Jordanië, en Wadi Rum die vertrekt van en terugkeert naar Jeruzalem of Tel Aviv.

Loofhutten in Jeruzalem

Doe in de tussenliggende dagen van Soekot (1 – 5 oktober) mee aan de Soekot -festiviteiten met de plaatselijke bevolking. Maak deel uit van de cultuur van Soekot door religieuze Joodse buurten te bezoeken. Hier zie je hele straten vol mensen die hun intrek nemen in hutten buiten hun huis. Maak een rondleiding door de wijken en levendige openluchtmarkt van Jeruzalem, Machane Yehuda, die tijdens Soekot volledig transformeert.

Er zijn talloze dingen te doen in Israël tijdens Soekot . De feestdag is zelfs een van de tijden in Israël met de meeste muziekfestivals. Veel van deze evenementen vinden plaats in de Negev-woestijn. Geniet van een gematigde nacht onder de sterrenhemel met enkele van de beste lokale en internationale muziekacts.

 

******************************************

ENGLISH

Sukkot is a celebratory Jewish festival which occurs in fall every year and is part of the High Holiday season. Just like Passover, Sukkot is one of two week-long festivals celebrated in Israel. It’s a truly unique time to be visiting Israel.

By Tourist Israel


The first and last days of Sukkot are national holidays when most businesses will be closed (similar to a regular Shabbat), whilst the intermediary days are semi-regular business days. Many Israelis work half days or take time off to celebrate with their families. The result is that there are loads of activities for Sukkot across Israel. This period is one of the most exciting times to visit the country.

In 2023, the Sukkot festival falls between September 29 and October 6, while holiday events take place slightly before and after these dates.

HOW DO PEOPLE CELEBRATE SUKKOT IN ISRAEL?

After the solemn high holiday period of Rosh Hashanah and Yom Kippur, Israel moves into a time of high festivity with this joyful festival. Traditionally, Jewish people will move out of their homes into a self-fashioned hut during the week of Sukkot where they will sleep and eat for the whole week. In Israel, Sukkot signals the end of the summer months. This tradition to sleep outdoors is one of the last times that many Israelis will camp until the following spring.

Machane Yehuda Jerusalem Market celebrates Sukkot Israel fall

Many restaurants, bars, and cafes join in on the tradition to serve food in a hut. You’ll most likely find yourself dining under a canopy of bamboo or palm leaves throughout the festival. As a designated time of joy and celebration in the Jewish calendar, Israel comes alive with parades, street parties, and music festivals throughout the week.

Book a Tel Aviv food tour or nightlife tour to celebrate the holiday in style! or Read more about Sukkot in Tel Aviv

WHAT TO DO IN ISRAEL DURING SUKKOT AS A TOURIST

The Sukkot festival is the perfect time to experience Israel’s incredible nature. Because this special festival is so connected to the outdoors, the best way to join in on the fun of Sukkot as a tourist is to get out of the city.

Dead sea nature retreat sukkot vacation Israel

It’s important to note that there’s no public transport and limited restaurants/museums/stores open in Israel on Shabbat or over the course of the first and last days of Sukkot. However, Tourist Israel tours operate on each of these days.

Take the opportunity to get out of the city and visit the incredible landmarks of Israel: Masada, Dead Sea and Ein Gedi, or even hop over the border with a 2 or 3 day trip to Petra, Jordan, and Wadi Rum that leaves from and returns to Jerusalem or Tel Aviv.

Sukkot in Jeruzalem

In the intermediary days of Sukkot (October 1st – 5th), join in on the Sukkot festivities with the locals. Become a part of the culture of Sukkot by visiting religious Jewish neighborhoods. Here, you’ll see whole streets of people move into huts outside their home. Take a tour of Jerusalem’s neighborhoods and lively outdoor market, Machane Yehuda, which completely transforms during Sukkot.

There’s countless things to do in Israel on Sukkot. In fact, the holiday is one of the times in Israel with the most music festivals. Many of these events take place in the Negev desert. Enjoy a temperate night under the stars with some of the hottest local and international music acts.