di Giulia Morpurgo

Nederlands + English

Meer dan 500 jaar na de Spaanse inquisitie behoudt het Spaanse woord voor ‘Jood’ de ondertoon van ‘een gewiekst, hebzuchtig persoon’ en het Jodendom als ‘een afschuwelijke truc die iemand schade berokkent’.

Door World Israel News

Ongeveer 20 Joodse groepen uit de VS en Spaanssprekende landen hebben contact opgenomen met de Koninklijke Spaanse Academie (RAE) en er bij de officiële taalkundige instelling van Spanje op aangedrongen om haar definities van de woorden “Jood” en “Jodendom” te veranderen van hun “verouderde, volstrekt antisemitische” versies.

Ynet News meldde dat de brief, die onderschreven werd door het Simon Wiesenthal Centrum, de academie opriep om haar definities te herzien, erop wijzend dat, “deze beschrijvingen het product zijn van een middeleeuwse en renaissance terminologie van afwijzing, afgunst en haat gericht tegen de Joden die, vanwege hun werk, de hoogste inkomens hadden – wat een van de factoren was die leidde tot hun verdrijving uit Spanje door de katholieke vorsten.”

De definities die voor verontwaardiging hebben gezorgd definiëren een Jood als een “sluw, hebzuchtig persoon of iemand die zich bezighoudt met woekerrente, terwijl het Jodendom wordt gedefinieerd als “een afschuwelijke truc of handeling die iemand schade berokkent”.

Terwijl het laatste wordt gevolgd door een waarschuwing dat de definitie oorspronkelijk werd gebruikt in een antisemitische omgeving, merken de Joodse ondertekenaars van de brief op dat, “wat de internationale Joodse gemeenschap betreft, de stap alleen maar heeft gediend om te bevestigen dat we te maken hebben met een onware definitie die antisemitisme voedt en het imago van Joden schaadt door hen te veroordelen als een groep hebzuchtige mensen of geldschieters.”

De Academie van haar kant heeft erkend de brief te hebben ontvangen en zei dat ze “de zaak verder zal bestuderen”.

**********************************

ENGLISH:

More than 500 years after the Spanish Inquisition, the Spanish word for ‘Jew’ maintains the connotation of ‘a shrewd, greedy person,’ and Judaism as ‘a loathsome trick that harms someone.’

By World Israel News

About 20 Jewish groups from the US and Spanish-speaking countries contacted the Royal Spanish Academy (RAE), urging Spain’s official linguistic institution to change its definitions of the words “Jew” and “Judaism” from their “outdated, utterly antisemitic” versions.

Ynet News reported that the letter, endorsed by the Simon Wiesenthal Center, called on the academy to revise its definitions pointing out that, “these descriptions are the product of a medieval and renaissance terminology of rejection, envy and hatred directed at the Jews who, because of their work, had the highest incomes – which was one of the factors that led to their expulsion from Spain by the Catholic monarchs.”

The definitions which has caused outrage defines a Jew as a “shrewd, greedy person or one who engages in usury, whereas Judaism is defined as “a loathsome trick or action that harms someone.”

While the latter is followed by a warning that the definition was originally used in an antisemitic setting, the Jewish signatories to the letter note that, “as far as the international Jewish community is concerned, the move has served only to confirm that we are dealing with an untrue definition that feeds antisemitism, harming the image of Jews by condemning them as a group of greedy people or moneylenders.”

The Academy, for its part, has acknowledged receiving the letter, and said it will “study the case further.”