Nederlands + English

Door: Linkedin –  Gary Ramah

Naarmate de conflicten in het Midden-Oosten zich verder ontwikkelen, veranderen ook de strategieën en technologieën van de betrokken strijdkrachten. In recente ontwikkelingen hebben de Israel Defense Forces (IDF) een baanbrekende aanpak onthuld in hun missie om het netwerk van Hamas-tunnels onder de Gazastrook te bestrijden. Deze ondergrondse gangen, gezamenlijk bekend als de “Gaza Metro”, vormden een complexe uitdaging voor de IDF. Maar een nieuw hulpmiddel in hun arsenaal, de zogenaamde “sponsbommen”, kunnen een spelbreker zijn in deze strijd.


De “sponsbommen” begrijpen

De “sponsbommen” zijn een uniek en innovatief wapen ontwikkeld door de IDF. Wat ze onderscheidt is hun onconventionele aard – ze bevatten geen explosieven. In plaats daarvan zijn ze specifiek ontworpen om tunnelopeningen of -ingangen af te sluiten, waardoor een mogelijke hinderlaag van militanten die uit deze verborgen ptunnels komen, wordt voorkomen.

Het mechanisme van deze apparaten bestaat uit het plotseling vrijkomen van een schuimachtige substantie, die snel uitzet en verhardt. Hoewel de IDF niets heeft gezegd over de details van deze bommen, is het strategische gebruik ervan waargenomen tijdens oefeningen in 2021. De Tze’Elim legerbasis bij de grens met Gaza heeft zelfs een nagebouwd tunnelsysteem waar deze bommen zijn ingezet tijdens trainingen.

De ondergrondse uitdaging: “Gaza Metro”

Het netwerk van tunnels, bekend als de “Gaza Metro”, vormt een grote uitdaging voor de Israëlische strijdkrachten. Dit enorme en ingewikkelde systeem, dat honderden kilometers beslaat, zit vol valstrikken en wordt door Hamas voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder gijzeling en onderdak voor de leiders. Als de Israëlische troepen uiteindelijk hun invasie op de grond beginnen, zullen ze waarschijnlijk een ontmoedigende en potentieel gevaarlijke tocht door deze tunnels moeten maken.

De “sponsbom” is ontworpen om dit gevaar te beperken door tunnelingangen af te sluiten, waardoor het moeilijker wordt voor Hamas-strijders om onverwacht tevoorschijn te komen en de IDF-troepen aan te vallen.

Innovaties voor tunnelverkenning

Om effectief door dit ondergrondse slagveld te kunnen navigeren, heeft de IDF gespecialiseerde tunnelverkenningseenheden georganiseerd. Deze eenheden zijn uitgerust met een scala aan geavanceerde technologie, waaronder grond- en luchtsensoren, grondradar en speciale boorsystemen, om tunnels te lokaliseren. Bovendien hebben ze toegang tot apparatuur waarmee ze in totale duisternis kunnen zien, omdat standaard nachtkijkers afhankelijk zijn van omgevingslicht, dat ondergronds vaak schaars is.

Om de communicatie in deze extreme ondergrondse omstandigheden te vergemakkelijken, zijn er ook nieuwe radio’s ontwikkeld voor de IDF.

Uitdagingen en risico’s

Hoewel de “sponsbom” een veelbelovende aanvulling is op Israels gereedschapskist voor oorlogsvoering in tunnels, is het niet zonder risico. De substantie in deze apparaten is gevaarlijk om te hanteren. Tragisch genoeg zijn er incidenten geweest waarbij Israëlische soldaten hun gezichtsvermogen verloren door verkeerd gebruik van het mengsel. Daarom zijn veiligheidsmaatregelen en voortdurende training cruciaal om dergelijke risico’s te minimaliseren.

Tot slot laat de introductie van “sponsbommen” zien dat Israël zich wil aanpassen aan de steeds veranderende aard van moderne oorlogvoering. Hoewel deze innovatieve apparaten niet zonder uitdagingen zijn, hebben ze het potentieel om een cruciaal voordeel te bieden in de voortdurende strijd tegen de tunnels in Gaza. De inspanningen van de IDF om haar soldaten uit te rusten met het nodige gereedschap om door het complexe ondergrondse terrein te navigeren, toont het belang van aanpassingsvermogen in het licht van veranderende bedreigingen. Naarmate het conflict in de regio voortduurt, zullen innovatie en technologische vooruitgang ongetwijfeld een centrale rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de militaire strategie.

Gary Ramah
Smartificiële intelligentie: A.I. slimmer maken
Het is een creatieve en niet-dodelijke aanpak om te voorkomen dat militanten ondergrondse tunnels gebruiken om aanslagen te plegen, wat in het verleden een grote uitdaging was voor de Israëlische veiligheidstroepen.

**************************************

ENGLISH

Door: Linkedin –  Gary Ramah

As conflicts in the Middle East continue to evolve, so too do the strategies and technologies employed by the military forces involved. In recent developments, the Israel Defense Forces (IDF) have unveiled a groundbreaking approach in their mission to combat the network of Hamas tunnels that lie beneath the Gaza Strip. These subterranean pathways, collectively known as the “Gaza Metro,” have presented a complex challenge to the IDF. However, a new tool in their arsenal, the so-called “sponge bombs,” could be a game-changer in this battle.


Understanding the “Sponge Bombs”

The “sponge bombs” are a unique and innovative weapon developed by the IDF. What sets them apart is their unconventional nature – they contain no explosives. Instead, they are specifically designed to seal off tunnel gaps or entrances, preventing potential ambushes by militants emerging from these hidden pathways.

The mechanism of these devices involves the sudden release of a foam-like substance, which rapidly expands and hardens. While the IDF has remained tight-lipped about the specifics of these bombs, their strategic use has been observed during exercises held in 2021. The Tze’Elim army base near the Gaza border even features a mock tunnel system where these devices have been deployed during training.

The Underground Challenge: “Gaza Metro”

The network of tunnels, known as the “Gaza Metro,” poses a significant challenge for Israeli forces. This vast and intricate system, spanning hundreds of miles, is riddled with traps and used by Hamas for various purposes, including holding hostages and sheltering its leadership. Consequently, when Israeli troops eventually launch their ground invasion, they are likely to face a daunting and potentially perilous journey through these tunnels.

The “sponge bomb” is designed to mitigate this danger by sealing off tunnel entrances, making it more difficult for Hamas fighters to emerge unexpectedly and attack the IDF forces.

Innovations for Tunnel Reconnaissance

To navigate this underground battlefield effectively, the IDF has organized specialized tunnel reconnaissance units. These units are equipped with an array of advanced technology, including ground and aerial sensors, ground-penetrating radar, and special drilling systems, to locate tunnels. Moreover, they have access to equipment that enables them to see in total darkness, as standard-issue night vision goggles rely on ambient light, which is often scarce underground.

To facilitate communication in these extreme underground conditions, novel radios have also been developed for the IDF.

Challenges and Risks

While the “sponge bomb” represents a promising addition to Israel’s toolkit for tunnel warfare, it is not without risks. The substance contained within these devices is hazardous to handle. Tragically, there have been incidents where Israeli soldiers have lost their sight due to mishandling the mixture. As such, safety measures and ongoing training will be crucial to minimize such risks.

In conclusion, the introduction of “sponge bombs” showcases Israel’s commitment to adapting to the ever-changing nature of modern warfare. These innovative devices, though not without their challenges, hold the potential to provide a crucial advantage in the ongoing battle against the Gaza tunnels. The IDF’s efforts to equip its soldiers with the necessary tools to navigate the complex underground terrain demonstrates the importance of adaptability in the face of evolving threats. As the conflict in the region continues, innovation and technological advances will undoubtedly play a pivotal role in shaping the future of military strategy.

 Gary Ramah
Smartificial Intelligence: Making A.I. Smarter
It’s a creative and non-lethal approach to preventing militants from using underground tunnels to launch attacks, which has been a major challenge for Israeli security forces in the past.