Nederlands  + English

De Veterinaire Dienst van het Ministerie van Landbouw van Israël heeft de noodtoestand afgekondigd na de ontdekking van een tweede uitbraak van H5N1 vogelgriep in kippenhokken in de Galil nabij de stad Margaliot. Dit is de tweede uitbraak in minder dan een week in de Galil waardoor de noodtoestand is uitgeroepen.

Bron: Yeshiva World

Als gevolg van de uitbraak bij Margaliot zijn 320.000 kippen geruimt. Tijdens de eerdere uitbraak werden 244.000 kippen geruimt

Volgens de Veterinaire Dienst zijn de getroffen kippenhokken geïsoleerd en is de verkoop en verwerking van de eieren uit die hokken in het sorteerstation stopgezet. Het ministerie heeft ook aangekondigd dat zij begonnen zijn met het onderzoeken van alle kippenhokken in de buurt op de ziekte.

Volgens het ministerie wordt nu voor de komende maanden een tekort van 14 miljoen eieren per maand verwacht. Het ministerie heeft opdracht gegeven de tarieven op ingevoerde eieren aan te passen om het verwachte tekort aan binnenlandse eieren te compenseren.

Wat het probleem nog erger maakt, is dat Israël een toegangspoort is op de trekroute voor honderdduizenden vogels die zuidwaarts naar Afrika trekken. Het Ministerie van Landbouw heeft instructies gegeven aan de boeren om hun vogels gescheiden te houden van wilde vogels en zo hopelijk de verspreiding van de vogelgriep te stoppen en te voorkomen dat deze de menselijke bevolking van het land infecteert. Het publiek is geïnstrueerd alleen eieren te kopen van erkende winkels en boerderijen, en ervoor te zorgen dat alle eieren een keurmerk hebben. Het publiek wordt verder gewaarschuwd om alle gevogelte en eieren volledig te koken.

(YWN Israël Desk – Jeruzalem)

 

ENGLISH:

The Ministry of Agriculture’s Veterinary Service of Israel has declared a state of emergency after discovering a second outbreak of H5N1 bird flu in chicken coops in the Galil near the town of Margaliot. This is the second outbreak in less than a week in the Galil promoting the state of emergency.

Source: Yeshiva World

Due to the outbreak near Margaliot, 320,000 hens were killed. During the earlier outbreak, 244,000 hens were killed.

According to the Veterinary Service, the affected chicken coops have been isolated and the sale and processing of the eggs from those coops have been stopped at the sorting station. The Ministry also announced that they have begun to examine all nearby coops for the disease.

According to the Ministry, there is now an expected shortage of 14 million eggs per month over the next few months. The Ministry has instructed that tariffs on imported eggs should be adjusted in order to compensate for the expected shortage of domestic eggs.

Making the problem worse, is that Israel is a gateway on the migration trail for hundreds of thousands of birds traveling south toward Africa. The Agriculture Ministry has issued instructions to farmers in order to keep their birds separate from wild birds and hopefully stop the spread of the Bird flu and prevent it from infecting the human population of the country. The public has been instructed to only buy eggs from regulated stores and farms, and make sure that all eggs have a seal of inspection. The public is being warned further to fully cook all poultry and eggs.

(YWN Israel Desk – Jerusalem)