Druzen protesteren terwijl de politie de wacht houdt tijdens een protest tegen de bouw van een nieuw windmolenpark in het Druzische dorp Mas’ada, in de Golan Hoogvlakte, 21 juni 2023.
Druze protest while police guard during a protest against the construction of a new wind farm in the Druze village of Mas’ada, in the Golan Heights, June 21, 2023. (Flash90/ Ayal Margolin)

Nederlands + English

Na bijna een hele dag van chaotische protesten en rellen stemde Netanyahu in met een tijdelijke bouwstop.

Door World Israel News

Hoge leiders van Israëls Druzische gemeenschap stuurden een open brief naar premier Benjamin Netanyahu, waarin ze hem waarschuwden dat als het werk aan een omstreden windturbinepark op de Golanhoogten niet wordt stopgezet, ze niet in staat zullen zijn om rellen en gewelddadig verzet van leden van de Druzengemeenschap onder controle te houden.

“De hoofden van de Druzengemeenschap achten het gepast om een onmiddellijke bevriezing van de werkzaamheden en de terugtrekking van de politietroepen uit het gebied waar de bouw wordt uitgevoerd te gelasten tot na het einde van de Eid Al-Adha feestdag van de Druzengemeenschap,” schreven ze.

“We verwachten dat de Israëlische regering positief zal reageren op dit verzoek en de leden van de gemeenschap in staat zal stellen om de vakantieperiode in vrede en rust te vieren.”

Sjeik Muafek Tarif, de hoogste religieuze autoriteit voor Druzen in Israël, voegde er in een mediaverklaring aan toe dat “de voortzetting van de bestaande situatie zal leiden tot ernstige gevolgen waar niemand controle over heeft.”

Hij voegde eraan toe dat “we geen geweld of confrontaties willen… we hebben geëist om de werken op de Golan Hoogvlakte te bevriezen en onmiddellijk de dialoog aan te gaan.”

Op woensdag blokkeerden duizenden Druzen belangrijke snelwegen en kruispunten in het noorden van Israël uit protest tegen de bouw. Het verkeer kwam urenlang tot stilstand, waarbij sommige automobilisten meldden dat ze tot zes uur lang vast hadden gezeten op de weg.

De demonstraties werden uiteindelijk gewelddadig, waarbij politie en demonstranten herhaaldelijk slaags raakten. Minstens vier Druzen raakten ernstig gewond. Een van hen werd neergeschoten door een politieagent en voor spoedbehandeling naar het Rambam Ziekenhuis in Haifa gebracht.

Veiligheidstroepen zeiden dat 12 politieagenten gewond waren geraakt.

Na bijna een hele dag van chaotische protesten en rellen stemde Netanyahu ermee in om de bouw tijdelijk te bevriezen.

Enkele jaren geleden won een Israëlisch energiebedrijf een aanbesteding voor de bouw van een enorm windturbinepark op de Golanhoogten, dat zich zou uitstrekken over honderden hectaren land en windmolens zou bevatten van 220 meter hoog, waardoor het landschap van het gebied permanent zou veranderen.

Milieubeschermingsgroepen en bewoners van de Golanhoogten zijn fel tegen het plan gekant, omdat het volgens hen een gevaar vormt voor de lokale trekvogels en een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit van de mensen in de regio.

De hoeveelheid groene energie die het project zou kunnen opwekken is te verwaarlozen. Waakhondgroepen en het bedrijf achter het project schatten dat het maximaal 0,5 procent van de elektriciteit kan leveren die de Joodse staat nodig heeft.

De bouw van het turbinepark zou oorspronkelijk in 2020 beginnen, maar het project is herhaaldelijk uitgesteld als gevolg van hevige publieke protesten.

*********************************

ENGLISH

After nearly a full day of chaotic protests and rioting, Netanyahu agreed to temporarily freeze the construction.

By World Israel News 

Senior leaders from Israel’s Druze community sent an open letter to Prime Minister Benjamin Netanyahu, warning him that if work on a controversial wind turbine farm in the Golan Heights isn’t stopped, they will be unable to control rioting and violent resistance from members of the sector.

“The heads of the community consider it appropriate to order an immediate freeze on the work and the withdrawal of the police forces from the area where the construction is being carried out until after the end of the Druze community’s Eid Al-Adha holiday,” they wrote.

“We expect that the Israeli government will respond positively to this request and allow the community members to celebrate the holiday period in peace and tranquility.”

Sheikh Muafek Tarif, the highest religious authority for Druze in Israel, added in a media statement that “the continuation of the existing situation will lead to severe consequences that no one has control over.”

He added that “we do not want violence or confrontations… we demanded to freeze the works in the Golan Heights and enter into dialogue immediately.”

On Wednesday, thousands of Druze blocked major highways and intersections throughout northern Israel, in protest of the construction. Traffic came to a standstill for hours, with some motorists reporting that they had been stuck on the road for up to six hours.

The demonstrations eventually turned violent, with police and protesters repeatedly engaging in physical clashes. At least four Druze men were seriously hurt, with one of them being shot by a police officer and airlifted to Rambam Hospital in Haifa for emergency treatment.

Security forces said that 12 police officers were injured.

After nearly a full day of chaotic protests and rioting, Netanyahu agreed to temporarily freeze the construction.

Several years ago, an Israeli energy company won a tender to construct a massive wind turbine farm in the Golan Heights, which would stretch over hundreds of acres of land and feature windmills that are 220 meters (720 feet) tall, permanently altering the landscape of the area.

Environmental protection groups and residents of the Golan Heights are vehemently opposed to the plan, arguing that it will endanger local migrating birds and negatively impact quality of life for those in the region.

The amount of green energy potentially generated by the project is negligible. Watchdog groups and the company behind the project have estimated that it could provide, at maximum, 0.5 percent of the electricity needed by the Jewish state.

Construction on the turbine farm was originally slated to begin in 2020, but the project has been repeatedly delayed due to intense public backlash.