De verwoesting van Sodom en Gomorra
The destruction of Sodom and Gomorrah

Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra.  Genesis 19:24 (NBV )

Door: Israel365 News – adam eliyahu berkowitz

Een nieuwe studie werd maandag gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports. Dat was het resultaat van 15 jaar studie uitgevoerd door 21 co-auteurs in 10 staten in de VS, evenals in Canada en de Tsjechische Republiek, waaronder archeologen, geologen, geochemici, geomorfologen, mineralogen, paleobotanisten, sedimentologen, kosmische -impactexperts en artsen. Onderzoekers bestuderen de Tall el-Hammam in het oostelijke deel van de lagere Jordaanvallei met de gelaagde overblijfselen van een versterkt stedelijk centrum uit de Bronstijd. Onderzoekers werden geconfronteerd met een 5-meter dikke laag houtskool, as en gesmolten bakstenen en aardewerk op de plek die onderzoekers de vernietigingslaag noemden. Het bewijs van intense hitte sloot een oorlog of aardbeving uit. Ze stelden vast dat de stenen smolten bij een temperatuur van 2700 Fahrenheit, heter zelfs dan de temperatuur van een vulkaanuitbarsting.

Verbijsterd door de mate van vernietiging, gebruikten de onderzoekers de Online Impact Calculator om scenario’s te modelleren die bij het bewijs pasten. Met de rekenmachine kunnen onderzoekers de vele details van een kosmische gebeurtenis inschatten, op basis van al bekende inslagen en nucleaire ontploffingen.

De studie concludeerde dat ongeveer 3.600 jaar geleden een ijzige ruimterots van 50 meter breed de atmosfeer binnendrong met een snelheid van 38.000 mph. Omdat er geen krater was te zien concludeerden de onderzoekers dat de asteroïde die de atmosfeer binnendrong, resulteerde in een enorme vuurbal die ongeveer 4 mijl boven de grond explodeerde. De explosie als gevolg daarvan was ongeveer 1.000 keer krachtiger dan de atoombom van Hiroshima en vernietigde de regio.

De gebeurtenis verwoestte de stad die sinds ongeveer 4.300 v. Chr. was bewoond. De luchttemperatuur in de hele regio steeg tot boven de 3.600 graden Fahrenheit, waardoor kleding en hout onmiddellijk in vlammen opgingen. Bakstenen van modder gemaakt en aardewerk begonnen te smelten, iets wat zelfs bij vulkaanuitbarstingen niet voorkomt. Vrijwel onmiddellijk stond de hele stad in brand. De brand werd gevolgd door een enorme windhoos met een snelheid van ongeveer 740 mph. De bovenste 40 voet van een vier verdiepingen tellend paleis werd afgescheurd en in een nabijgelegen vallei geblazen. Alle 8.000 mensen die in de stad woonden, kwamen om het leven.

De storm trok door de vallei met een snelheid van 14 mijl per uur, gooide de muren van de stad Jericho omver en brandde het tot de grond toe af.

De verwoestende effecten van de asteroïde waren zo intens dat alles wat achterbleef door de inslag in kwarts veranderde, bestaande uit fijn gebroken zandkorrels die zich vormde onder een druk van 725.000 pond per vierkante inch. De vernietigingslaag bevatte ook microscopisch kleine diamonoïden die zijn getransformeerd uit het hout en de planten door de hoge druk en hoge temperaturen van de vuurbal. Kleine bolletjes gemaakt van verdampt ijzer en zand werden gevormd bij ongeveer 2900 Fahrenheit.

Met dergelijk bewijs dat wijst op temperaturen die hoger zijn dan door de mens veroorzaakte bronnen of door vulkanische activiteit, concludeerden de onderzoekers dat de enige natuurlijke bron die de vernietiging kon verklaren, een kosmische inslag was.

Maar dit liet de onderzoekers met een ander mysterie achter. Op het moment van de ramp woonden er ongeveer 50.000 mensen in het gebied van de Jordaanvallei. De hele regio, die vruchtbaar en dicht bewoond was geweest, die bloeiende beschavingen gedurende ten minste 3000 jaar vóór de catastrofe onafgebroken had ondersteund, bleef na de asteroïde-inslag de volgende 600 jaar verlaten. 120 regionale nederzettingen binnen een straal van 25 kilometer overleefden de inslag, maar werden verlaten. Het rapport beantwoordde die vraag niet afdoende, maar de onderzoekers theoretiseerden dat de explosie mogelijk giftige niveaus van zoutwater uit de Dode Zee over de vallei heeft verdampt of gespat. Gelegen in een droge regio, zou het enkele eeuwen duren voordat de minimale regenval genoeg van de zoutafzettingen zou kunnen wegspoelen om een ​​terugkeer naar de landbouw mogelijk te maken.

Radiokoolstofdatering dateert de vernietiging binnen 50 jaar na 1650 v. Chr..

De onderzoekers suggereerden dat het Bijbelse verslag van de vernietiging van Sodom en Gomorra mogelijk het resultaat was van ooggetuigenverslagen van de asteroïde-inslag.

“Het is mogelijk dat een mondelinge beschrijving van de verwoesting van de stad generaties lang is doorgegeven totdat het werd opgetekend als het verhaal van het Bijbelse Sodom. De Bijbel beschrijft de verwoesting van een stedelijk centrum in de buurt van de Dode Zee, stenen en vuur vielen uit de lucht , meer dan één stad werd verwoest, dikke rook steeg op uit de branden en stadsbewoners werden gedood.

‘Zou dit een oud ooggetuigenverslag kunnen zijn? Als dat zo is, is de vernietiging van Tall el-Hammam misschien wel de op één na oudste vernietiging van een menselijke nederzetting door een kosmische inslag, na het dorp Abu Hureyra in Syrië ongeveer 12.800 jaar geleden. Belangrijk is dat het misschien wel de eerste schriftelijke vermelding is van een dergelijke catastrofale gebeurtenis.”

 

********************************
ENGLISH:

Hashem rained upon Sodom and Gomorrah sulfurous fire from Hashem out of heaven. Genesis 19:24 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News – adam eliyahu berkowitz

A new study, the result of 15 years of study carried out by 21 co-authors in 10 states in the U.S., as well as Canada and the Czech Republic, including archaeologists, geologists, geochemists, geomorphologists, mineralogists, paleobotanists, sedimentologists, cosmic-impact experts, and medical doctors, was published on Monday in the journal Scientific Reports. Researchers studying the Tall el-Hammam in the eastern part of the lower Jordan Valley containing the stratified remains of a Bronze Age fortified urban center, researchers were faced with a  5-foot-thick layer of charcoal, ash, and melted bricks and pottery at the site which researchers called the destruction layer. The evidence of intense heat precluded a war or earthquake. They determined that the bricks melted at a temperature of 2,700 Fahrenheit, hotter even than a volcano.

Perplexed by the level of destruction, the researchers used the Online Impact Calculator to model scenarios that fit the evidence. The calculator allows researchers to estimate the many details of a cosmic impact event, based on known impact events and nuclear detonations.

The study concluded that about 3,600 years ago an icy space rock measuring 50 meters across entered the atmosphere while traveling 38,000 mph. Lacking a crater to indicate an impact, the researchers concluded that the asteroid entering the atmosphere resulted in a massive fireball that exploded about 2.5 miles above the ground. The resulting blast was about 1,000 times more powerful than the Hiroshima atomic bomb and destroyed the region.

The event devastated the city which had been settled since about 4,300 BCE. Air temperatures in the entire region rose above 3,600 degrees Fahrenheit, causing clothing and wood to immediately burst into flames. Mud Bricks and pottery began to melt, something even volcanoes do not do. Almost immediately, the entire city was on fire. The combustion was followed by a massive shock wave moving at about 740 mph. The upper 40-feet of a four-story palace were sheared off and blown into a nearby valley. All of the 8,000 people living in the city were killed in the event.

The storm traveled 14 miles across the valley, toppling the walls of the city of Jericho and burning it to the ground.

The devastating effects of the asteroid were so intense that the left behind shocked quartz, finely fractured sand grains that form at 725,000 pounds per square inch of pressure. The destruction layer also contained microscopic diamonoids transformed from the wood and plants by the fireball’s high pressures and temperatures. Tiny spherules made of vaporized iron and sand were formed at about 2,900 Fahrenheit.

With such evidence indicating temperatures higher than man-made sources or volcanic activity, the researchers concluded that the only natural source that could account for the destruction was a cosmic impact.

But this left the researchers with another mystery. At the time of the catastrophe, there were roughly 50,000 people living in the area of the Jordan Valley. The entire region which had been fertile and heavily settled, supporting flourishing civilizations continuously for at least 3,000 years before the catastrophe, was abandoned after the asteroid strike for the next 600 years. 120 regional settlements within a  25-kilometer radius survived the impact but were abandoned. The report did not conclusively answer that question but the researchers theorized that the explosion may have vaporized or splashed toxic levels of Dead Sea saltwater across the valley. Located in an arid region, it would take several centuries until the minimal rainfall could wash away enough of the salt deposits to allow a return to agriculture.

Radiocarbon dating dates the destruction to within 50 years of 1650 BCE.

The researchers suggested that the Biblical account of the destruction of Sodom and Gomorrah may have been the result of eyewitness accounts of the asteroid strike.

“It’s possible that an oral description of the city’s destruction may have been handed down for generations until it was recorded as the story of Biblical Sodom. The Bible describes the devastation of an urban center near the Dead Sea – stones and fire fell from the sky, more than one city was destroyed, thick smoke rose from the fires and city inhabitants were killed.

“Could this be an ancient eyewitness account? If so, the destruction of Tall el-Hammam may be the second-oldest destruction of a human settlement by a cosmic impact event, after the village of Abu Hureyra in Syria about 12,800 years ago. Importantly, it may the first written record of such a catastrophic event.”