Verbluffend om het evangelie duidelijk te zien en te horen prediken op de staatsbegrafenis van de Koningin, terwijl zo’n 4,1 miljard mensen afstemden. Terwijl ik toekeek vanuit het aardse Jeruzalem, werd ik gezegend omdat ik de anglicaanse aartsbisschop hoorde verklaren dat koningin Elizabeth nu in het “hemelse Jeruzalem” is vanwege haar “geloof en hoop in Jezus Christus” 

Bron Allisrael News – Joel C. Rosenberg

JERUZALEM – Leiders van over het hele Britse Gemenebest en de hele wereld – waaronder de Israëlische president Isaac Herzog, de Jordaanse koning Abdullah II en de Amerikaanse president Joe Biden waren aanwezig op de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II, afgelopen maandag in de Westminster Abbey in Londen. Het werd een glorieuze verkondiging van het evangelie van Jezus Christus.

Het was ook de meest bekeken televisie-uitzending in de wereldgeschiedenis, met een publiek van naar schatting  4,1 miljard  kijkers uit alle landen, ook hier in Israël, zelfs in deze plaatselijke theewinkel .

Ik was zeker een van hen.

En wat hebben we gezien?

Zeker Britse koninklijke praal op zijn best.

Maar veel belangrijker is een prachtig en ontroerend eerbetoon aan een vrouw met een diep christelijk geloof.

Een herdenkingsdienst vol met meer Bijbelpassages dan ik me kan herinneren ooit in mijn hele leven op de televisie gehoord te hebben, samen met het ene prachtige christelijke gezang na het andere, en het ene gebed na het andere waarin Christus de eer kreeg.


(Foto: Screenshot)

Vorige week schreef mijn vrouw, Lynn, haar eerste column voor ALL ISRAEL NEWS, “ Koningin Elizabeth hield enorm veel van Jezus Christus en de Bijbel – wat ik heb meegekregen over haar buitengewone geloof. 

Ik vond het absoluut fascinerend omdat ik niet echt wist hoe diep het persoonlijke geloof van de koningin was of hoeveel ze sprak over haar liefde voor Christus en de Bijbel.

In de laatste alinea schreef Lynn: “Ik hoop en bid dat haar begrafenis- en herdenkingsdienst volgende week de liefde van de koningin voor de Heer Jezus Christus – de Messias en Redder van de wereld – zal weerspiegelen en haar laatste grote getuigenis zal blijken te zijn aan haar volk, en aan alle mensen, ook hier in Israël.”

Ook ik deelde haar bezorgdheid.

Maar we hoefden ons geen zorgen te maken.

Hier zijn enkele van de belangrijkste elementen van de dienst van een uur, voor het geval je het hebt gemist.

OPENINGSOPMERKINGEN VAN DE REVEREND DR. DAVID HOYLE, DE DECAAN VAN WESTMINSTER ABDEY

Dit waren de eerste woorden die tijdens de dienst werden gesproken:

In verdriet en in diepe dankbaarheid komen we naar dit huis van God, naar een plaats van gebed, naar een kerk waar herinnering en hoop heilige plichten zijn.

Hier, waar koningin Elizabeth trouwde en werd gekroond, komen we uit het hele land, uit het Gemenebest en uit de naties van de wereld, om over ons verlies te rouwen, om haar lange leven van onbaatzuchtige dienst te gedenken, en zeker in het vertrouwen om haar over te geven in de genade van God, onze Maker en Verlosser.

Met dankbaarheid gedenken we haar onwankelbare inzet voor haar hoge roeping gedurende zoveel jaren als koningin en hoofd van het Gemenebest.

Met bewondering denken we terug aan haar levenslange plichtsbesef en toewijding aan haar volk.

Met dankzegging prijzen we God voor haar constante voorbeeld van christelijk geloof en toewijding.

Met genegenheid herinneren we ons haar liefde voor haar familie en haar toewijding aan de doelen die haar dierbaar waren.

Laten we nu, in stilte, denken aan onze eigen vele redenen voor dankzegging.

Bid voor alle leden van haar familie.

En beveel koningin Elizabeth in de hoede van de Almachtige God.

O barmhartige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus – die de opstanding en het leven is; in wie een ieder die gelooft, zal leven al sterft hij; en wie leeft en in Hem gelooft, zal niet voor eeuwig sterven. Over hen die in Christus zijn ontslapen heeft de heilige apostel Paulus ons geleerd dat we geen verdriet hoeven te hebben zoals bij mensen die zonder hoop leven. We smeken U ootmoedig, o Vader, om ons op te wekken uit de dood van de zonde tot het leven van gerechtigheid, dat wanneer we dit leven zullen verlaten, wij in Hem mogen rusten, daar onze hoop is dat onze zuster is gestorven, en dat wij bij de algemene opstanding in de laatste dagen aanvaardbaar zullen worden bevonden in Uw ogen en die zegen zullen ontvangen die Uw zeer geliefde Zoon dan zal uitspreken aan al die U liefhebben en vrezen, zeggende: “Kom, gezegende kinderen van Mijn Vader, ontvang het Koninkrijk dat voor u is bereid vanaf het begin van de wereld.” Wij smeken U dit aan ons te bevestigen, onze barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Middelaar en Verlosser. Amen.

Koning Charles III en zijn vrouw Camilla, Koningin-Gemalin (Foto: Screenshot)

DRIE SCHRIFTGEDEELTEN DIE OPEENVOLGEND WERDEN GELEZEN

Na deze openingswoorden en verschillende christelijke gezangen werden drie Bijbelgedeelten voorgelezen, die de hoofdboodschap van de dienst vormden:

1 Korintiërs 15:20-26 en vers 53 tot het einde van het hoofdstuk (HSV)

20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.
21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.
25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.
26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Psalm 42:1-7 (HSV)

1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte.

Johannes 14:1-6 (HSV)

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Britse premier Liz Truss (Foto: Screenshot)

TOESPRAAK DOOR ANGLICAANSE AARTSBISSCHOP JUSTIN WELBY

Toen bracht de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby een korte maar krachtige boodschap, waarin hij de liefde van de koningin voor Christus benadrukte.

Kom Heilige Geest, vul ons met de balsem van uw genezende liefde. Amen.

Het patroon voor veel leiders is om in het leven verheven te worden en na de dood vergeten te worden.
Het patroon voor iedereen die God dient – beroemd of onbekend, gerespecteerd of genegeerd – is dat de dood de deur naar heerlijkheid is.
Wijlen Hare Majesteit verklaarde in een beroemde uitzending voor haar 21e verjaardag dat haar hele leven zou worden gewijd aan het dienen van de natie en het Gemenebest.
Zelden is zo’n belofte zo goed nagekomen!
Weinig leiders ontvangen de uitstorting van liefde die we hebben gezien.
Jezus – die in onze lezing Zijn discipelen niet vertelt hoe ze moeten volgen, maar Wie ze moeten volgen – zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
Het voorbeeld van wijlen Hare Majesteit werd niet bepaald door haar positie of haar ambitie, maar door Wie ze volgde.
Ik weet dat Zijne Majesteit hetzelfde geloof en dezelfde hoop in Jezus Christus deelt als zijn moeder; hetzelfde gevoel van dienstbaarheid en plicht.
In 1953 begon de koningin haar kroning met stil gebed, precies daar bij het Hoogaltaar.
Zij gaf haar trouw aan God voordat iemand trouw aan haar was.
geven als losprijs voor velen .” (Matteüs 20:28)
Mensen, die liefdevol dienstbaar zijn, zijn zeldzaam in alle lagen van de samenleving.
Leiders, die liefdevol dienstbaar zijn, zijn nog zeldzamer
Maar in alle gevallen zullen degenen die dienen, geliefd en herinnerd worden, terwijl zij die zich vastklampen aan macht en privileges lang vergeten zijn.
Het verdriet van deze dag – niet alleen gevoeld door de familie van wijlen de koningin, maar over de hele natie, het Gemenebest en de wereld – komt voort uit haar overvloedige leven en liefdevolle dienstbaarheid, die nu van ons is weggenomen.
Ze was blij, aanwezig voor zovelen en een veelvoud aan levens werd door haar aangeraakt.
We bidden speciaal voor haar hele familie, die rouwt zoals elke familie bij een begrafenis – inclusief zoveel families over de hele wereld die zelf onlangs iemand hebben verloren – maar in het geval van deze familie doen we dat in de felste schijnwerpers.

Aartsbisschop van Canterbury Justin Welby (Foto: Screenshot)

Moge God hun verdriet helen, moge het gat dat in hun leven is achtergelaten gemarkeerd worden met herinneringen aan vreugde en leven.
De uitzending van wijlen Hare Majesteit tijdens COVID-lockdown eindigde met: “We will meet again”, woorden van hoop uit een lied van Vera Lynn.
Christelijke hoop betekent een zekere verwachting van iets dat nog niet is gezien.
Christus stond op uit de dood en biedt leven aan allen, overvloedig leven nu en leven met God in de eeuwigheid.
Zoals het kerstlied [“O kleine stad van Bethlehem”] zegt: “waar ootmoedige zielen hem zullen ontvangen, komt nog steeds de dierbare Christus binnen.”
We zullen allemaal het barmhartige oordeel van God ondergaan: we kunnen allemaal de hoop van de koningin delen die in leven en dood de inspiratie was voor haar dienend leiderschap.
Dienstbaarheid in het leven, hoop in de dood.
Allen die van de koningin het voorbeeld én haar inspiratie door vertrouwen en geloof in God volgen, kunnen met haar zeggen: “We zullen elkaar weer ontmoeten.”

Kroonprins William en zijn vrouw, Catherine (Foto: Screenshot)

AFSLUITENDE GEBEDEN

Na nog meer christelijke gezangen werd er door een groot aantal Britse en Schotse geestelijken gebeden voor de koning, het gezin en de natie.

Deze twee trokken het meest mijn aandacht.

Een daarvan was van de Eerwaarde en Hoogedelachtbare Scott Cottrell, de aartsbisschop van York, waarvan één regel in het bijzonder opviel.

“We danken God voor de loyaliteit van koningin Elizabeth aan het geloof dat ze heeft geërfd door haar doopsel en belijdenis – en bevestigd bij haar kroning – voor haar onwankelbare toewijding aan het evangelie, en voor haar standvastige dienst als de hoogste bestuurder van de kerk van Engeland. ”

Het andere was het laatste gebed van Welby.

“Hemelse Vader – Koning der koningen, Heer en Gever van leven, die door Uw genade in de schepping de mensheid heeft gevormd naar Uw eigen beeld, en in Uw grote liefde ons het eeuwige leven heeft aangeboden in Christus Jezus – de beloften van Uw meest gezegende Zoon opeisend , vertrouwen we de ziel van Elizabeth, onze zuster hier overleden, toe aan Uw barmhartige hoede, in de vaste zekerheid van de hoop op de opstanding tot het eeuwige leven, wanneer Christus alles zal zijn, in allen, die stierf en weer opstond om ons te redden, en nu leeft en regeert met U en de Heilige Geest in heerlijkheid voor altijd. Amen.”

Toen voegde de aartsbisschop eraan toe:

‘Ga weg, o christelijke ziel, uit deze wereld in de naam van God de Almachtige Vader die u heeft geschapen; in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die voor u heeft geleden; in de naam van de Heilige Geest die op u werd uitgestort en u in gemeenschap heeft gezalfd; met alle gezegende heiligen, en geholpen door de engelen, en de aartsengelen, en alle legers van het hemelse leger. Moge uw deel deze dag in vrede zijn en uw woning in het hemelse Jeruzalem. Amen.”

In deze tijd van secularisatie in de wereld – en diepgewortelde vijandigheid in veel van de zogenaamde ‘mainstream media’ jegens ware volgelingen van Jezus Christus – was het werkelijk verbazingwekkend om een ​​herdenkingsdienst te zien die de evangelieboodschap zo duidelijk overbracht, dat het Woord van God zo direct deelde, en dat een vrouw met een waar christelijk geloof zo prachtig eerde.

Het is moeilijk voor te stellen dat we ooit nog zo’n christelijke herdenkingsdienst op zo’n immense wereldschaal zullen zien.

Maar dat was de kracht van het geloof en karakter van koningin Elizabeth.

Nooit een persoonlijk schandaal.

Nooit een zweem van persoonlijke ongepastheid.

Een vriendelijke en liefdevolle vrouw.

Een aardse koningin, maar vooral een toegewijde dienaar van de Koning der koningen en de Heer der heren.

Die de aandacht van de wereld trok in het leven.

En zelfs bij haar dood.

Klik hier om de volledige BBC-uitzending van die dag te bekijken – en in het bijzonder de herdenkingsdienst in Westminster Abby.

Klik hier om de volledige tekst van de preek van de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby voor de staatsbegrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II te lezen.

Klik hier om de preek van de aartsbisschop te bekijken.

 

Joel C. Rosenberg
Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een bestsellerauteur van de New York Times, analist uit het Midden-Oosten en evangelisch leider. Hij woont in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

 

 

**********************************************************************

 

ENGLISH

Stunning to see Gospel clearly preached at Queen’s state funeral, as some 4.1 billion people tuned in. As I watched from earthly Jerusalem, I was blessed to hear Anglican Archbishop declare Queen Elizabeth is now in the “Heavenly Jerusalem” because of her “faith and hope in Jesus Christ”

By Allisrael News – Joel C. Rosenberg

JERUSALEM—With leaders from all over the British Commonwealth and the globe attending – including Israeli President Isaac Herzog, Jordan’s King Abdullah II, and U.S. President Joe Biden – the state funeral of Queen Elizabeth II that was held at Westminster Abbey in London on Monday was a glorious proclamation of the Gospel of Jesus Christ.

It was also the most-watched television broadcast in world history, with an audience of an estimated 4.1 billion people viewing from every nation, including here in Israel, even this local tea shop.

I was certainly one of them.

And what did we see?

Certainly British royal pageantry at its finest.

But far more importantly a gorgeous and moving tribute to a woman of deep Christian faith.

A memorial service filled with more Bible passages than I can recall on network television in my entire life, along with one beautiful Christian hymn after another, and one Christ-honoring prayer after another.

(Photo: Screenshot)

Last week, my wife, Lynn, wrote her first column for ALL ISRAEL NEWS, Queen Elizabeth deeply loved Jesus Christ and the Bible – what I’ve been learning about her extraordinary faith.

I found it absolutely fascinating because I didn’t really know how deep the Queen’s personal faith was or how much she talked about her love for Christ and the Bible.

In the last paragraph, Lynn wrote: “I hope and pray that her funeral and memorial service next week will reflect the queen’s love for the Lord Jesus Christ – the Messiah and Savior of the world – and will prove to be her last great witness to her people, and to all people, including here in Israel.”

I, too, shared her concern.

But we need not have worried.

Here are some of the key elements of the hour-long service, in case you missed it.

OPENING REMARKS OF THE VERY REVEREND DR. DAVID HOYLE, THE DEAN OF WESTMINSTER ABBEY

These were the first words spoken during the service:

In grief and in profound thanksgiving we come to this house of God, to a place of prayer, to a church where remembrance and hope are sacred duties.

Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth, and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service, and in sure confidence to commit her to the mercy of God, our Maker and Redeemer.

With gratitude, we remember her unswerving commitment to a high calling over so many years as Queen and head of the Commonwealth.

With admiration, we recall her lifelong sense of duty and dedication to her people.

With thanksgiving, we praise God for her constant example of Christian faith and devotion.

With affection, we recall her love for her family and her commitment to the causes that she held dear.

Now, in silence, let us in our hearts and minds recall our many reasons for thanksgiving.

Pray for all members of her family.

And commend Queen Elizabeth to the care and keeping of Almighty God.

O merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ – who is the resurrection and the life; in whom whosoever believeth shall live though he die; and whosever liveth and believeth in Him shall not die eternally; who has taught us by His holy Apostle Saint Paul not to be sorry as men without hope for them that sleep in Him – we meekly beseech Thee, O Father, to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life we may rest in Him, as our hope is this our sister died, and that at the general resurrection in the last days we may be found acceptable in Thy sight and receive that blessing which Thy well beloved Son shall then pronounce to all that love and fear Thee, saying, “Come, ye blessed children of My Father, receive the Kingdom prepared for you from the beginning of the world.” Grant this, we beseech Thee, Our merciful Father, through Jesus Christ our Mediator and Redeemer. Amen.

King Charles III and his wife Camilla, Queen Consort (Photo: Screenshot)

THREE PASSAGES OF SCRIPTURES THAT WERE READ IN SUCCESSION

After these opening remarks and various Christian hymns, three Bible passages were read, forming the main message of the service:

1 Corinthians 15:20-26, and verse 53 to the end of the chapter

But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep. For since by a man came death, by a man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each in his own order: Christ the first fruits, after that those who are Christ’s at His coming, then comes the end, when He hands over the kingdom to the God and Father, when He has abolished all rule and all authority and power. For He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy that will be abolished is death….

For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, “Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting?” The sting of death is sin, and the power of sin is the law; but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord.

Psalm 42:1-7

As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for You, O God.
My soul thirsts for God, for the living God;
When shall I come and appear before God?
My tears have been my food day and night,
While they say to me all day long, “Where is your God?”
These things I remember and I pour out my soul within me.
For I used to go along with the throng and lead them in procession to the house of God,
With the voice of joy and thanksgiving, a multitude keeping festival.

John 14:1-6

Do not let your heart be troubled; believe in God, believe also in Me. In My Father’s house are many dwelling places; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself, that where I am, there you may be also. And you know the way where I am going.”

Thomas said to Him, “Lord, we do not know where You are going, how do we know the way?”

Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father but through Me.”

British Prime Minister Liz Truss (Photo: Screenshot)

EULOGY BY ANGLICAN ARCHBISHOP JUSTIN WELBY

Then the Archbishop of Canterbury Justin Welby delivered a brief but powerful message, emphasizing the Queen’s love of Christ.

Come Holy Spirit, fill us with the balm of your healing love. Amen.

The pattern for many leaders is to be exalted in life and forgotten after death.

The pattern for all who serve God – famous or obscure, respected or ignored – is that death is the door to glory.

Her Late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the Nation and Commonwealth.

Rarely has such a promise been so well kept!

Few leaders receive the outpouring of love that we have seen.

Jesus – who in our reading does not tell His disciples how to follow, but Who to follow – said: “I am the way, the truth and the life.”

Her Late Majesty’s example was not set through her position or her ambition, but through Whom she followed.

I know His Majesty shares the same faith and hope in Jesus Christ as his mother; the same sense of service and duty.

In 1953 the Queen began her Coronation with silent prayer, just there at the High Altar.

Her allegiance to God was given before any person gave allegiance to her.

Her service to so many people in this nation, the Commonwealth and the world, had its foundation in her following Christ – God himself – who said that He “came not to be served but to serve and to give His life as a ransom for many.” (Matthew 20:28)

People of loving service are rare in any walk of life.

Leaders of loving service are still rarer.

But in all cases those who serve will be loved and remembered when those who cling to power and privileges are long forgotten.

The grief of this day – felt not only by the late Queen’s family but all round the nation, Commonwealth and the world – arises from her abundant life and loving service, now gone from us.

She was joyful, present to so many, touching a multitude of lives.

We pray especially for all her family, grieving as every family at a funeral – including so many families round the world who have themselves lost someone recently – but in this family’s case doing so in the brightest spotlight.

Archbishop of Canterbury Justin Welby (Photo: Screenshot)

May God heal their sorrow, may the gap left in their lives be marked with memories of joy and life.

Her Late Majesty’s broadcast during COVID lockdown ended with: “We will meet again,” words of hope from a song of Vera Lynn.

Christian hope means certain expectation of something not yet seen.

Christ rose from the dead and offers life to all, abundant life now and life with God in eternity.

As the Christmas carol [“O Little Town of Bethlehem”] says, “where meek souls will receive him, still the dear Christ enters in.”

We will all face the merciful judgement of God: we can all share the Queen’s hope which in life and death inspired her servant leadership.

Service in life, hope in death.

All who follow the Queen’s example, and inspiration of trust and faith in God, can with her say: “We will meet again.”

Crown Prince William and his wife, Catherine (Photo: Screenshot)

CLOSING PRAYERS

After more Christian hymns, prayers were offered for the king, family and nation by a wide range of British and Scottish clergymen.

These two most captured my attention.

One was by The Most Reverend and Right Honorable Scott Cottrell, the archbishop of York, of which one line particularly stood out.

“We give thanks to God for Queen Elizabeth’s loyalty to the faith she inherited through her baptism and confirmation – and affirmed at her coronation – for her unswerving devotion to the Gospel, and for her steadfast service as the Supreme Governor of the Church of England.”

The other was the final prayer by Welby.

“Heavenly Father – King of kings, Lord and Giver of life, who by Thy grace in creation didst form mankind in Thine own image, and in Thy great love didst offer us life eternal in Christ Jesus – claiming the promises of Thy most blessed Son, we entrust the soul of Elizabeth, our sister here departed, to Thy merciful keeping, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life, when Christ shall be all, in all, who died and rose again to save us, and now liveth and reigneth with Thee and the Holy Spirit in glory forever. Amen.

Then the archbishop added,

“Go forth, O Christian soul, from this world in the name of God the Father Almighty who created thee; in the name of Jesus Christ, Son of the Living God, who suffered for thee; in the name of the Holy Spirit who was poured out upon thee and anointed thee in communion; with all the blessed saints, and aided by the angels, and the archangels, and all the armies of the heavenly host. May thy portion this day be in peace, and thy dwelling in the Heavenly Jerusalem. Amen.”

In this day and age of rank secularism in the world – and deep-seated hostility in much of the so-called “mainstream media” towards true followers of Jesus Christ – it was truly astonishing to watch a memorial service that communicated the Gospel message so clearly, that shared the Word of God so directly, and that honored a woman of true Christian faith so beautifully.

It is hard to imagine that we will ever see such a Christian memorial service again watched on such an immense global scale.

But such was the powerful of Queen Elizabeth’s faith and character.

Never a personal scandal.

Never a hint of personal impropriety.

A kind and loving woman.

An earthly queen, yet above all a devoted servant of the King of kings and the Lord of lords.

Who commanded the world’s attention in life.

And even in her death.

To watch the full BBC broadcast of the day – and specifically the memorial service in Westminster Abby, which begins at the three-hour mark – please click here.

To read the full text of Anglican Archbishop Justin Welby’s sermon for the State Funeral of Her Majesty Queen Elizabeth II, please click here.

To watch the Archbishop’s sermon, please click here.


Joel C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.