Nederlands + English

Bron: King of Kings Community Jerusalem (KKJC)

Sukkot Tradities: Toen en nu

1) Simchat Beit HaShoevah (Verheugen op de plaats waar water wordt gehaald)
Deze traditie hield in dat elke dag van Soekkot ceremonieel water werd geput uit de bron van Siloam, dat vervolgens naar de Tempel werd gebracht, waar elke dag van Soekkot water werd geput uit de bron van Siloam in Jeruzalem, dat vervolgens naar de Tempel werd gebracht, waar het water en de wijn door de priesters tot plengoffer werden gemaakt. Sommigen geloven dat dit ritueel verband houdt met de passage in Jesaja die zegt: “Met vreugde zult gij water putten uit de bronnen der zaligheid.” (Jesaja 12:3)

2) Verlichting
In de dagen van de Tempel stonden in het Vrouwenhof grote kandelaar-achtige pilaren die door de Levieten met olie gevuld werden. Verouderde linnen priestergewaden werden gebruikt als lonten; en zo verlichtte de op een heuvel gelegen Tempel de stad Jeruzalem beneden. Voor het volk Israël was dit wonderbaarlijke schouwspel een herinnering aan de Shekinah glorie van God die hen door de woestijn en naar het Beloofde Land had geleid.

3) Soekkah bouwen (Booths)
De traditie van het bouwen van een sukkah tijdens Sukkot is verbonden met het bouwen van hutten door de Israëlieten tijdens hun jaren van zwerven in de woestijn voordat zij het Beloofde Land bereikten. Het blijven bouwen van een sukkah op Sukkot is symbolisch voor onze behoefte om afhankelijk te zijn van de Heer om voor ons te zorgen en ons te leiden, aangezien wij slechts mensen zijn en Hij de Almachtige, Almachtige God is. Deze traditie wordt ook vandaag nog over de hele wereld in acht genomen, vooral in Israël.

4) Lulav en Etrog
De lulav is een palmtak samengevoegd met wilg en mirte takken die, in de moderne tijd, traditioneel wordt gezwaaid tijdens een Sukkot dienst. In de dagen van de Tempel werd het gebruikt als onderdeel van een processie rond de Tempel. Een etrog is een citroenvrucht die in Israël wordt geteeld en die samen met de lulav wordt vastgehouden. Het is traditioneel in het Jodendom om de lulav en de etrog in zes richtingen te schudden tijdens het reciteren van Hallel (een Joods gebed bestaande uit Psalm 113-118).

“Ook zult gij het oogstfeest vieren van de eerste vruchten van uw arbeid, van wat gij op het veld gezaaid hebt, en het feest van de inzameling aan het einde van het jaar, wanneer gij de vruchten van uw arbeid van het veld bijeenbrengt.”
(Exodus 23:16)

“Now the feast of the Jews, the Feast of Booths, was near. Therefore His brothers said to Him, ‘Leave here and go into Judea, so that Your disciples also may see Your works which You are doing.’”
(John 7:2-3)

*********************************
ENGLISH:

Sukkot Traditions: Then and Now

Source: King of Kings Community Jerusalem (KKJC)

1) Simchat Beit HaShoevah (Rejoicing at the Place of Water-Drawing)
This tradition involved the ceremonial drawing of water from the spring at Siloam each day of Sukkot, which was then brought to the Temple where the water was drawn from the Siloam spring in Jerusalem every day of Sukkot, which was then brought to the Temple where the water and wine was made into libation by the priests. Some believe that this ritual is connected to the passage in Isaiah that says “With joy shall you draw water out of the wells of salvation.” (Isaiah 12:3)

2) Illumination
During the days of the Temple, the Court of Women housed large candelabra-like pillars which were filled with oil by the Levites. Aged linen priestly garments were used as wicks; and thus, the hill-top Temple illuminated the city of Jerusalem below. For the people of Israel, this amazing sight was a reminder of the Shekinah glory of God that had led them through the wilderness and into the Promised Land.

3) Sukkah Building (Booths)
The tradition of building a sukkah during Sukkot is connected to the Israelites’ construction of booths during their years of wandering in the wilderness before they reached the Promised Land. Continuing to build a sukkah on Sukkot is symbolic of our need to depend on the Lord to provide for us and guide us, as we are only human and He is the Almighty, All-Powerful God. This tradition is also observed today around the world, especially in Israel.

4) Lulav and Etrog
The lulav is a palm branch joined together with willow and myrtle branches which, in modern times, is traditionally waved during a Sukkot service. During the days of the Temple it was used as part of a procession around the Temple. An etrog is a citron fruit grown in Israel that is held together with the lulav. It is traditional in Judaism to shake the lulav and etrog in six directions while reciting Hallel (a Jewish prayer consisting of Psalm 113-118).

“Also you shall observe the Feast of the Harvest of the first fruits of your labors from what you sow in the field; also the Feast of the Ingathering at the end of the year when you gather in the fruit of your labors from the field.”
(Exodus 23:16)

“Now the feast of the Jews, the Feast of Booths, was near. Therefore His brothers said to Him, ‘Leave here and go into Judea, so that Your disciples also may see Your works which You are doing.’”
(John 7:2-3)