Palestijnse jongeren verbranden banden tijdens een protest nabij de grens tussen Israël
en Gaza ten oosten van het vluchtelingenkamp Jabalia.
Palestinian youths burn tires during a protest near the Israel-Gaza border east of Jabalia refugee camp.
February 23, 2023 | Photo: AFP / Mahmud Hams

Nederlands + English

Terwijl de terroristische aanslag plaatsvond zonder waarschuwing, waardoor de IDF en de Shin Bet geen preventieve actie konden ondernemen, werd de wraak van de Joodse kolonisten ruim van tevoren ‘op de muur geschreven’.

Door: Israel Hayom –   Yoav Limor

In de nasleep van de dodelijke aanval in de buurt van Hawara op zondag – waarbij twee Israëli’s van dichtbij werden neergeschoten en gedood – gingen kolonisten tekeer en veroorzaakten schade aan Palestijnen en hun eigendommen. Maar wat meer is, ze hebben de situatie verergerd tot het punt waarop de dingen kunnen escaleren.

Het is niet verwonderlijk dat de terroristische aanslag dat specifieke gebied trof. Nablus is de afgelopen maanden een gevaarlijk broeinest van terrorisme geworden, op de tweede plaats na het vluchtelingenkamp van Jenin. De terreurgroep Lion’s Den die actief was in de Nablus Qasba trok veel media- en militaire aandacht en was een bron van voortdurende kopzorgen voor de IDF en de veiligheidsdienst Shin Bet. Eind februari liep een antiterreuroperatie om twee leden van de groep te arresteren uit op een massale confrontatie die resulteerde in 11 Palestijnse doden. Terroristische groeperingen waren er snel bij om te waarschuwen dat ze wraak zouden nemen en misschien was de aanslag op zondag daar een onderdeel van.

Hawara is lange tijd de achilleshiel van Israël geweest in dat gebied, omdat het op de weg naar de Joodse nederzettingen op de nabijgelegen heuveltoppen van Samaria ligt. Het afgelopen jaar was het een constante bron van gewelddadige confrontaties, waaronder terroristische activiteiten. Maar wat daar op zondag gebeurde, was hoe dan ook zeldzaam: tientallen gewapende kolonisten arriveerden in het dorp en richtten zich opzettelijk op Palestijnen en hun eigendommen. Meer dan 10 huizen en tientallen auto’s werden in brand gestoken en in sommige gevallen moest de IDF ingrijpen om Palestijnse levens te redden. Terwijl de terroristische aanslag zonder waarschuwing plaatsvond en de IDF en de Shin Bet niet veel konden doen om het te stoppen, werd de wraak van de Joodse kolonisten ruim van tevoren ‘op de muur geschreven’. We moeten ons afvragen waarom de IDF en de lokale politie er niet in slaagden de veiligheid in de buurt van het dorp te versterken om de daaruit voortvloeiende botsingen te voorkomen.

Dit is een duidelijke achteruitgang die meer brandbaar potentieel heeft dan alle andere gebeurtenissen die het afgelopen jaar in dat gebied hebben plaatsgevonden. Als de leiders van de twee partijen niet onmiddellijk opstaan ​​om de zaken te kalmeren, zou Hawara de vonk kunnen worden die het hele Palestijnse toneel in Judea en Samaria, en misschien zelfs daarbuiten, in vuur en vlam zet. Premier Benjamin Netanyahu riep op tot kalmte, maar de leiders van de kolonisten – zowel politieke als religieuze figuren – moeten een duidelijke en krachtige verklaring afleggen met dezelfde strekking. Dat moeten ze nog doen.

Om een ​​escalatie tijdens de heilige maand Ramadan te voorkomen, organiseerde Jordanië een top tussen Israëlische, Palestijnse, Egyptische en Amerikaanse functionarissen. Maar de top werd ingehaald door de realiteit: het blijkt dat de verhitte gemoederen ruim voor de feestdagen zijn opgelaaid.

Er heerste een goede sfeer op de bijeenkomst en er is al een vervolgbijeenkomst gepland (dit keer in Egypte). Maar om echt tot rust te komen, is er veel meer nodig, vooral als er zoveel andere potentiële verstorende partijen zijn: van Hamas in Gaza tot de ayatollah in Teheran en de provocateurs op sociale media, die allemaal zouden kunnen proberen de boel in de war te sturen, vooral op de Tempelberg. De grootste uitdaging is om de Palestijnse veiligheidstroepen hun samenwerking met de IDF te laten hervatten en hun controle in Noord-Samaria te laten uitoefenen. Hun passiviteit daar heeft het voor de terroristen mogelijk gemaakt om Jenin en Nablus de afgelopen 18 maanden tot hun basis te maken, wat Israël ertoe aanzette vaker actie te ondernemen in dat spektakel en met grotere troepen.

Het valt nog te bezien of de Palestijnse strijdkrachten het in zich hebben om effectief op te treden in Noord-Samaria. Voorlopig zal Israël moeten optreden wanneer er bruikbare informatie is, en gezien het huidige niveau van geweld, dat volledig zichtbaar was tijdens de aanval van zondag en na de rellen, gaan we een zeer bloedige periode tegemoet.

*********************************************

Reuters / Israëlische kolonisten vallen Palestijns dorp aan en steken eigendommen in brand
Reuters / Israeli settlers attack Palestinian village, setting fire to properties

*********************************************.

ENGLISH

While the terrorist attack took place without warning, preventing the IDF and the Shin Bet from taking pre-emptive action, the revenge of the Jewish settlers was written on the wall well in advance.

By: Israel Hayom – Yoav Limor

In the wake of the deadly attack near Hawara on Sunday – during which two Israelis were shot and killed at point-blank range – settlers went on a rampage that resulted in harm to Palestinians and to their property. But what’s more, they have exacerbated the situation to the point where things can boil over.

It’s not surprising that the terrorist attack struck that particular area. Nablus has in recent months become a dangerous hotbed of terrorism, second only to Jenin’s refugee camp. The Lion’s Den terrorist group that had been operating in the Nablus Qasba attracted a lot of media and military attention and was a source of constant headaches for the IDF and the Shin Bet security agency. In late February, a counterterrorism operation to arrest two of the group’s members turned into a massive confrontation that resulted in 11 Palestinian deaths. Terrorist groups were quick to warn that they would exact revenge and perhaps the Sunday attack was part of that.

Hawara has long been Israel’s Achilles’ heel in that area because it sits on the path to the Jewish settlements on the nearby Samaria hilltops. Over the past year, it has been a constant source of violent clashes, including terrorist activity. But what happened there on Sunday was rare by any measure: Dozens of armed settlers arrived at the village and deliberately targeted Palestinians and their property. More than 10 homes and dozens of cars were torched, and in some cases, the IDF had to intervene to save Palestinian lives. While the terrorist attack took place without warning and the IDF and the Shin Bet could not do much to stop it, the revenge of the Jewish settlers was written on the wall well in advance. We must ask why the IDF and the local police failed to beef up security near the village to prevent the ensuing clashes.

This is a clear lapse that has combustible potential more than all other events that have taken place over the past year in that area. If the two sides’ leaders don’t rise up to the plate without delay to calm things down, Hawara could become the spark that sets the entire Palestinian theater ablaze in Judea and Samaria, and perhaps even beyond. Prime Minister Benjamin Netanyahu called for calm but the settler leadership – both political and religious figures – must issue a clear and forceful statement to the same effect. They have yet to do so.

To prevent an escalation during the Holy Month of Ramadan, Jordan hosted a summit between Israeli, Palestinian, Egyptian, and US officials. But reality crept in on the summit and it turns out that the tempers have flared well before the holiday season.

There was a good atmosphere at the gathering and a follow-up meeting has already been set (this time in Egypt). But in order to truly calm things, much more is needed, especially when there are so many other potential disruptors: from Hamas in Gaza to the ayatollah in Tehran and the provocateurs on social media, all of whom could try to make things go haywire, especially on Temple Mount. The main challenge is to have the Palestinian security forces resume their collaboration with the IDF and have them exert their control in northern Samaria. Their inaction there is what made it possible for the terrorists to make Jenin and Nablus their base over the past 18 months, prompting Israel to take more frequent action in that theater and with larger forces.

It remains to be seen if the Palestinian forces have what it takes to take effective action in northern Samaria. For the time being, Israel will have to act whenever there is actionable intelligence, and considering the current level of violence, which was on full display in Sunday’s attack and following riots, we are heading into a very bloody period.