Supreme Court President Esther Hayut (center) arrives for a hearing, Dec. 8, 2022. Photo by Olivier Fitoussi/Flash90.

Nederlands + English

Het Hooggerechtshof gaat zijn boekje te buiten. De rol van het hof is om de wet te interpreteren, maar het hof handelt als een wetgevend [orgaan],” zei Michael Foa van de conservatieve NGO Choosing Family.

Door World Israel News

Het Israëlische Hooggerechtshof kwam donderdag bijeen om een verzoekschrift te horen dat adoptierechten zou verlenen aan homo’s en lesbiennes, gesteund door procureur-generaal Gali Baharav-Miara.

Twee homostellen en de Reform Jodendom beweging in Israël dienden een verzoekschrift in bij het Hof om een uitspraak te doen die LGBT mensen expliciet zou toestaan om kinderen te adopteren, in tegenstelling tot een Israëlische wet die dit expliciet verbiedt.

De Israëlische wet staat alleen getrouwde heteroseksuele stellen toe om kinderen te adopteren, met een paar uitzonderingen. Als een kind bijvoorbeeld een naast biologisch familielid is van een van de aanstaande ouders, kan de partner ook adoptierechten krijgen.

Ondanks het duidelijke beleid voert Barahav-Miara echter aan dat de wet zo geïnterpreteerd kan worden dat homoseksuele en lesbische koppels op lange termijn het recht hebben om kinderen te adopteren, ook kinderen die biologisch niet aan hen verwant zijn.

Vorige week bevestigde minister van Welzijn Ya’akov Margi (Shas) het regeringsstandpunt over deze kwestie in reactie op de petitie van het Hooggerechtshof, door te verklaren dat het toestaan van adoptie door stellen van hetzelfde geslacht in strijd is met het belang van de kinderen.

Mergi zei dat het toestaan van LGBT-adoptie “extra complexiteit zou toevoegen aan het leven [van de kinderen]” en dat het Ministerie van Welzijn “zoveel mogelijk de levensstijl en het familiekader waarin ze geboren zijn, zou moeten behouden”.

De vice-president van het Hooggerechtshof, rechter Uzi Fogelman, erkende dat de kwestie beter via wetgeving opgelost zou kunnen worden, maar hield vol dat het Hof de autoriteit heeft om er toch een uitspraak over te doen.

Het Hooggerechtshof overschrijdt zijn bevoegdheid. De rol van het hof is om de wet te interpreteren, maar het hof handelt als een wetgevend [orgaan],” zei Michael Foa van de conservatieve NGO Choosing Family.

“De vraag wat een gezin is, wat goed is voor het kind en wat de publieke betekenis is van deze hele maatregel is een kwestie van [fundamentele] waarden waarover het Hooggerechtshof geen uitspraak mag doen,” vervolgde hij.

Foa voegde eraan toe dat “we onvermoeibaar moeten werken om te voorkomen dat het Hooggerechtshof de wetgever wordt.”

**********************************************

ENGLISH

“The Supreme Court is overstepping its authority. The role of the court is to interpret the law, but the court is acting as a legislative [body],” said Michael Foa of the conservative NGO Choosing Family.

By World Israel News

The Israeli Supreme Court convened on Thursday to hear a petition that would grant adoption rights to gays and lesbians, supported by Attorney-General Gali Baharav-Miara.

Two gay couples and the Reform Judaism movement in Israel petitioned the Court to issue a ruling that would expressly permit LGBT people to adopt children, in contravention to an Israeli law that explicitly bans such a move.

Israeli law permits only married heterosexual couples to adopt children, with a few exceptions. For example, if a child is a close biological relative of one of the prospective parents, the partner may also be granted adoption rights.

However, despite the clear policy, Barahav-Miara is arguing that the law could be interpreted to mean that long-term gay and lesbian couples are entitled to adopt children, including those who are biologically unrelated to them.

Last week, Welfare Minister Ya’akov Margi (Shas) affirmed the government’s position on the matter in response to the Supreme Court petition, stating that allowing same-sex couples to adopt is against the children’s best interests.

Mergi said that allowing LGBT adoption “would add additional complexities to [the children’s] lives” and the Welfare Ministry should “preserve as much as possible the lifestyle and family framework in which they were born.”

The vice-president of the Supreme Court, Judge Uzi Fogelman, acknowledged that the matter would be better resolved legislatively but maintained the Court has the authority to rule on it anyway.

“The Supreme Court is overstepping its authority. The role of the court is to interpret the law, but the court is acting as a legislative [body],” said Michael Foa of the conservative NGO Choosing Family.

“The question of what is called a family, what is good for the child and what is the public significance of this whole move is an issue of [fundamental] values that the High Court has no right to rule on,” he continued.

Foa added that “we must work tirelessly to prevent the Supreme Court from becoming the legislator.”