Noa Ben Artzi in gesprek in Washington D.C. over het overleven van het Supernova- bloedbad in Israël. (Screenshot YouTube)

Nederlands + English

Lichaamsdelen vlogen in het rond en het enige wat ik hoorde was mensen die stikten’.

Door: The Algemeiner

Een jonge vrouw die het bloedbad overleefde op het elektronische dansmuziek festival Supernova in Israël op 7 oktober – de dag waarop Hamas binnendrong in de Joodse staat en begon met het vermoorden van meer dan 1400 Israëli’s – vocht om haar tranen te bedwingen toen ze haar ervaring vertelde terwijl ze dinsdag een toespraak hield voor een publiek in de Sixth & I Historic Synagogue in Washington DC.

Noa Ben Artzi, een 25-jarige studente industrieel ingenieur uit Israël, zei dat de aanval op het muziekfestival in de vroege ochtenduren begon toen ze hoorde wat ze dacht dat vuurwerk was, maar in werkelijkheid raketaanvallen waren.

“Er was een totale chaos rondom me. Honderden mensen renden op me af. Toen ik in de lucht keek, zag ik honderden raketten boven me. Toen begon ik in paniek te raken,” zei Noa Ben Artzi, die een broer heeft die momenteel bij de Israel Defense Forces (IDF) dient.

Zij en haar vrienden splitsten zich op in auto’s en probeerden tevergeefs weg te rijden van de plaats van de aanval. Daarna zocht ze dekking in een kleine betonnen schuilplaats met ongeveer 30-40 andere concertbezoekers.

“Het volgende wat ik hoorde was ‘ze komen eraan’ en op dat moment vielen er 30 mensen bovenop me,” zei ze terwijl ze zich vastklampte aan het podium en haar kalmte probeerde te bewaren.

“Iedereen wilde zijn leven redden en naar de achterkant van de schuilplaats gaan… Voor ik het wist, gooiden ze granaten naar binnen, vlogen lichaamsdelen in het rond en hoorde ik alleen maar mensen stikken, mensen bovenop elkaar en een hoop schoten binnen de schuilplaats. Toen realiseerde ik me dat er een enorm lichaam bovenop me lag en zijn hoofd op mijn keel en er was brand ontstaan in de ingang.”

Noa Ben Artzi zei dat het vuur afkomstig was van de lichamen die de Hamas-terroristen verbrandden bij de ingang van de schuilplaats, die vol rook stond. Sommige mensen ontvluchtten de schuilplaats, maar werden neergeschoten toen ze naar buiten kwamen.

Noa Ben Artzi herinnerde zich dat ze zich drieëneenhalf uur lang in de schuilkelder verstopte en de rook van de dode lichamen inademde. “Ik dacht aan mijn familie en ik had één vraag: Waarom verdien ik het om te stikken tot ik sterf?” zei ze.

Terwijl Noa Ben Artzi emotioneler werd terwijl ze haar verhaal vertelde, troostte haar broer haar, die op het podium haar bijstond.

Haar beste vriendin en de zus van haar beste vriendin – beiden Amerikaanse staatsburgers – werden tijdens de aanval gedood of gegijzeld.

Noa Ben Arzi zei dat ze zich wilde uitspreken over haar ervaring ter nagedachtenis aan haar vrienden die gedood werden op het muziekfestival, en alle onschuldige burgers die vermoord of ontvoerd werden door Hamas.

“Ook al zie ik er aan de buitenkant niet uit alsof ik littekens heb en heb ik misschien alleen een breuk in mijn elleboog, het grootste litteken dat ik heb is in mijn ziel,” zei ze. “Net zoals mijn ziel pijn doet, doet heel Israël pijn en zijn hun harten gebroken.”

Meer dan 200 mensen werden vermoord op het muziekfestival door terroristen van Hamas, die ook tientallen gijzelaars meenamen naar de Gazastrook tijdens hun plundertocht door het zuiden van Israël.

Het evenement van dinsdag in de Sixth & I Historic Synagogue werd georganiseerd door de Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations en bijgewoond door Amerikaanse regeringsfunctionarissen en Joodse leiders.

Congresleiders die op het podium spraken, betuigden hun steun aan Israël, trokken vergelijkingen tussen de aanval van Hamas op Israël met de Holocaust en spraken over het toenemende antisemitisme in de wereld.

Honderden overlevenden van het Supernova muziekfestival kwamen maandagavond in Israël bijeen voor een nacht van solidariteit, eenheid en muziek. Er waren ook muzikanten aanwezig en therapeuten, waaronder psychiaters.

 

****************************

ENGLISH

Noa Ben Artzi talking in Washington D.C. about surviving the Supernova massacre in Israel. (YouTube Screenshot)

Body parts were flying around and all I heard around was people suffocating.’

By The Algemeiner

A young woman who survived the massacre at the Supernova electronic dance music festival in Israel on Oct. 7 — the day Hamas infiltrated the Jewish state and began killing over 1,400 Israelis — fought to hold back tears as she recounted her experience while speaking to an audience at the Sixth & I Historic Synagogue in Washington, DC, on Tuesday.

Noa Ben Artzi, a 25-year-old industrial engineering student from Israel, said the attack at the music festival began in the early hours of the morning when she heard what she thought were fireworks but were really rocket attacks.

“Chaos was in front of me. Hundreds of people were running towards me. When I looked up in the sky, I saw hundreds of rockets above me. That’s when I started panicking,” said Ben Artzi, who has a brother currently serving in the Israel Defense Forces (IDF).

She and her group of friends then split into cars and tried unsuccessfully to drive away from the scene of the attack. She then took cover in a small cement shelter with around 30-40 other concertgoers.

“The next thing I heard is ‘they’re coming,’ and that’s when 30 people fell on top of me,” she said while clutching to the podium and trying to keep her composure.

“Everyone wanted to save their life and get to the back of the shelter … Next thing I know, they’re throwing live grenades inside, body parts are flying around, and all I hear around me is people suffocating, people on top of another and a lot of shots from within. That’s when I realized there’s a huge body on top of me and his head is on my throat and fire is starting in the entrance.”

Ben Arzi said the fire was from the bodies that the Hamas terrorists burned at the entrance to the shelter, which was filling with smoke. Some people fled the shelter but were shot when they stepped outside.

Ben Arzi recalled hiding inside the shelter and inhaling the smoke from the dead bodies for three-and-a-half hours. “I thought about my family and I had one question: Why do I deserve to suffocate until I die?” she said.

As Ben Arzi became more emotional while retelling her story, her brother, who accompanied her on stage, comforted her.

Her best friend and her best friend’s sister — both American citizens — were killed or taken hostage during the attack.

Ben Arzi said she wanted to speak out about her experience in the memory of her friends killed at the music festival, and all the innocent civilians murdered or kidnapped by Hamas.

“Even though on the outside I don’t look like I have scars and I might only have a fracture in my elbow, the biggest scar that I have is in my soul,” she said. “Just like my soul is aching, all of Israel is aching, and their hearts are broken.”

More than 200 people were murdered at the music festival by Hamas terrorists, who also took dozens of hostages back to the Gaza Strip during their rampage through southern Israel.

Tuesday’s event at the Sixth & I Historic Synagogue was organized by the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations and attended by US government officials and Jewish leaders.

Congressional leaders who spoke on stage expressed their support for Israel, drew comparisons between Hamas’ onslaught against Israel and the Holocaust, and spoke of rising antisemitism around the world.

Hundreds of survivors of the Supernova music festival gathered for a night of solidarity, unity, and music in Israel on Monday night. Musicians also attended, as well as therapists including psychiatrists.