A view of the Federal Palace in Bern. (Wikimedia Commons)

Nederlands + English

De Zwitserse regering heeft woensdag ingestemd met de financiering van het eerste nationale monument ter ere van de 6 miljoen Joden en andere slachtoffers van de Holocaust.

Door: JTA – BY JACKIE HAJDENBERG

Zwitserland stond lang bekend om zijn reputatie van neutraliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat imago is de laatste decennia aangetast door onthullingen dat grote Zwitserse banken een sleutelrol speelden in de financiële ondersteuning van nazi-Duitsland. Het besluit om een Zwitsers nationaal gedenkteken op te richten is ook opmerkelijk omdat er, hoewel er verspreid over het land ongeveer 60 particuliere gedenktekens zijn, geen officiële federale locaties zijn om de slachtoffers van het naziregime te herdenken.

“De Federale Raad acht het van groot belang de herinnering in stand te houden met betrekking tot de gevolgen van het nationaal-socialisme, namelijk de Holocaust en het lot van de zes miljoen Joden en alle andere slachtoffers van het nationaal-socialistische regime”, aldus een regeringsverklaring.

Met de oprichting van het gedenkteken heeft Zwitserland “een sterk symbool in het leven geroepen tegen genocide, antisemitisme en racisme, en voor de democratie, de rechtsstaat, vrijheid en fundamentele individuele rechten”, aldus de raad, die fungeert als uitvoerend kabinet van de regering.

Volgens de Zwitserse Federatie van Joodse Gemeenschappen, een overkoepelende groep voor de Joodse gemeenschap, werd aan het gedenkteken al verscheidene jaren gewerkt en kreeg het de brede steun van de politieke, culturele en civiele samenleving, alsook van de Zwitserse kerken en moslimorganisaties.

Een voltooid concept werd in 2021 aan de Federale Raad voorgelegd, en de roep dat er een nationaal gedenkteken moet komen is de laatste jaren luider geworden. De Federale Raad keurde 2,5 miljoen Zwitserse frank, oftewel 2,8 miljoen dollar, goed voor het gedenkteken, dat in Bern komt te staan. Het is gewijd aan degenen die zich verzetten tegen het nazisme en bescherming boden aan de vervolgden, en herdenkt ook de vervolgden of degenen die de Zwitserse autoriteiten weigerden te redden.

Eerder deze maand beschuldigde de begrotingscommissie van de Amerikaanse Senaat Credit Suisse ervan een onderzoek te belemmeren naar voormalige rekeningen bij de bank die in handen waren van nazi’s. Joodse organisaties beweren al lang dat Credit Suisse niet alleen nazi-Duitsland financieel steunde, maar ook nog lang na de oorlog geroofd geld van Joden bewaarde.

In de jaren negentig riep Ruth Dreifuss, de eerste joodse en vrouwelijke president van Zwitserland, op tot een onderzoek naar de kwestie. Uit een overheidsrapport bleek dat Zwitserland had deelgenomen aan meer dan driekwart van de wereldwijde goudtransacties van de Reichsbank van nazi-Duitsland. In 1999 betaalde Credit Suisse Joodse groepen en overlevenden van de Holocaust een schikking van 1,25 miljard dollar aan restitutie.

Naast de financiële betrokkenheid bij de nazi’s werden duizenden mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Zwitserse grenzen trokken op zoek naar bescherming, geweigerd.

Een ontwerp voor het gedenkteken moet nog worden gekozen en zal worden bepaald via een openbare kunst- en architectuurwedstrijd.

“Het is absoluut noodzakelijk dat de slachtoffers van de nazi’s en de Shoah niet worden vergeten. Net als elders zijn de slachtoffers en de bijbehorende misdaden diep geworteld in het collectieve bewustzijn van de Joden in dit land,” aldus de Zwitserse Federatie van Joodse Gemeenschappen in een verklaring op haar website. “Uiteindelijk omvat herdenken ook lessen voor het heden en de toekomst.”

*****************************

ENGLISH

The Swiss government agreed Wednesday to help pay for the country’s first national memorial to honor the 6 million Jews and other victims of the Holocaust.

By: JTA – BY JACKIE HAJDENBERG

Long known for its reputation of neutrality during World War II, Switzerland has seen its image undercut in recent decades by revelations that major Swiss banks played a key role in financially supporting Nazi Germany. The decision to establish a Swiss national memorial is also notable because while there are about 60 private memorials spread throughout the country, there are no official federal sites to commemorate the victims of the Nazi regime.

“The Federal Council considers it of great importance to keep alive the memory of the consequences of National Socialism, namely the Holocaust and the fate of the six million Jews and all other victims of the National Socialist regime,” a government statement said.

By establishing the memorial, Switzerland is “creating a strong symbol against genocide, antisemitism and racism, and for democracy, the rule of law, freedom and basic individual rights,” added the council, which acts as the government’s executive cabinet.

The memorial has been in the works for several years, and had the broad support of political, cultural, and civil society, as well as Switzerland’s churches and Muslim organizations, according to the Swiss Federation of Jewish Communities, an umbrella group for the Jewish community.

A completed concept was submitted to the Federal Council in 2021, and calls for a national memorial have become louder in recent years. The Federal Council approved 2.5 million Swiss francs, or $2.8 million, for the memorial, which will be located in Bern. It is dedicated to those who opposed Nazism and offered protection to the persecuted, and also commemorates those persecuted or those whom the Swiss authorities refused to rescue.

Earlier this month, the U.S. Senate Budget Committee accused Credit Suisse of impeding an investigation into former accounts at the bank that were held by Nazis. Jewish organizations have long claimed that in addition to financially supporting Nazi Germany, Credit Suisse also held onto money looted from Jews long after the war ended.

In the 1990s, Ruth Dreifuss, Switzerland’s first Jewish and woman president, called for an investigation into the issue. A government report found that Switzerland had taken part in over three-quarters of worldwide gold transactions by Nazi Germany’s Reichsbank. In 1999, Credit Suisse paid Jewish groups and Holocaust survivors a settlement of $1.25 billion in restitution.

In addition to financial involvement with the Nazis, thousands of people who headed toward the Swiss borders during World War II seeking protection were turned away.

A design for the memorial has yet to be chosen and will be determined via a public art and architecture competition.

“It is imperative that the victims of the Nazis and the Shoah are not forgotten. As elsewhere, the victims and the associated crimes are deeply etched into the collective consciousness of the Jews in this country,” the Swiss Federation of Jewish Communities said in a statement on its website. “Ultimately, remembering also includes lessons for the present and the future.”