10 juni 2022 Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten
June 10, 2022 Syrian Observatory of Human Rights

Nederlands + English

De luchtaanval raakte naar verluidt Iraanse wapendepots bij de internationale luchthaven van Damascus.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Syrië kondigde vrijdag aan dat het zijn internationale luchthaven tijdelijk heeft gesloten nadat Israëlische luchtaanvallen in de vroege ochtenduren “aanzienlijke” schade zouden hebben veroorzaakt aan zijn enige civiele landingsbaan.

Het ministerie van Transport van de regering verklaarde dat het alle vluchten opschortte vanwege het feit dat de landingsbaan “op verschillende plaatsen” beschadigd was en “sommige technische apparatuur op de luchthaven niet meer functioneerde”. Eén burger was gewond geraakt bij de aanval.

“De burgerluchtvaart en nationale bedrijven zijn bezig … om de aanzienlijke schade op de luchthaven te herstellen,” voegde het ministerie eraan toe.

Satellietbeelden gepubliceerd door het Israëlische bedrijf ImageSat International toonden drie kraters op de noordelijke civiele landingsbaan, en drie op de zuidelijke militaire landingsbaan. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een in Groot-Brittannië gevestigde oppositiegroep, zegt dat deze laatste nog niet opnieuw in gebruik was genomen sinds de vermeende Israëlische luchtaanvallen vorig jaar getroffen werden omdat de schade zo groot was.

Volgens SOHR zijn onderhoudswerkers sinds vrijdag gestaag aan het werk om de schade te herstellen. “Grote delen van de oude luchthaventerminals werden vernietigd,” die werden gebruikt om “undercover figuren te ontvangen van door Iran gesteunde militaire commandanten en de Libanese Hezbollah,” zei SOHR.

De terminals omvatten ook delen van “oude lounges” die werden gebruikt om Iraanse wapens op te slaan. In een eerder rapport zei SOHR dat de aanvallen waren gericht op “drie opslagplaatsen van door Iran gesteunde milities in de omtrek van de luchthaven”.

Reparatiewerkzaamheden waren momenteel ook aan de gang aan de navigatieverlichting en de communicatietoren, zei SOHR.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Israël op de vingers getikt voor de aanval.

“We zijn gedwongen om te herhalen dat de voortdurende Israëlische beschietingen van het grondgebied van de Arabische Republiek Syrië, in strijd met de basisnormen van het internationaal recht en is absoluut onaanvaardbaar zijn,” zei ministeriële woordvoerder Maria Zakharova.

“Wij veroordelen de provocatieve aanval van Israël op het belangrijkste object van de Syrische burgerinfrastructuur ten zeerste,” zei ze, eraan toevoegend dat haar land “eist” dat Israël “stopt met deze wrede praktijk.”

Israël en Rusland hebben een deconflict methode in Syrië, waarbij Jeruzalem ervoor zorgt Moskou op de hoogte te houden van zijn militaire acties, zodat er geen ongelukken gebeuren met Russische militairen die in het land gestationeerd zijn.

De Israëlische regering heeft niet voldaan aan Oekraïense verzoeken om het Iron Dome anti-raketsysteem en andere militaire hardware in haar strijd tegen de Russische invasie in Oekraïne, in wat algemeen wordt erkend als een poging om het Kremlin niet tegen zich in het harnas te jagen vanwege zijn prominente rol in Syrië.

Volgens verschillende Syrische bronnen was dit de derde Israëlische aanval in het land binnen een week. Maandagavond zou de IAF een wapenfabriek ten zuiden van Damascus hebben getroffen, waarbij enorme schade werd aangericht. Israel Hayom meldde dat het “hoogstwaarschijnlijk” een faciliteit was waar Hezbollah raketten probeerde om te zetten in precisie-geleide raketten.

Dinsdagavond trof Israëlisch tankvuur vanuit de Golanhoogte Syrische militaire stellingen over de grens. Hoewel de exacte aantallen in de berichten uiteenliepen, lijkt het erop dat ten minste verscheidene pro-Iraanse militieleden werden gedood en nog eens een half dozijn mensen gewond raakten bij de luchtaanvallen.

 

 

ENGLISH:

The airstrike reportedly hit Iranian arms depots at the Damascus international air hub.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Syria announced Friday that it has temporarily closed its international airport after alleged Israeli airstrikes in the pre-dawn hours caused “sizeable” damage to its sole civilian runway.

The government’s Transportation Ministry said that it was suspending all flights due to the fact that the runway had been damaged “in several locations” and “some technical equipment stopped functioning at the airport.” One civilian had been injured in the attack, it said.

“Civil aviation and national companies are working… to repair the sizeable damage at the airport,” the ministry added.

Satellite images published by Israeli company ImageSat International showed three craters on the northern civilian runway, and three on the southern military runway. The Syrian Observatory of Human Rights (SOHR), a British-based opposition group, says the latter had not been yet put back into service since alleged Israeli airstrikes hit it last year because the damage was so extensive.

According to SOHR, maintenance workers have been working steadily since Friday to repair the damage. “Vast parts of the old airport terminals were destroyed,” which had been used to “receive undercover figures from Iranian-backed military commanders and Lebanese Hezbollah,” the group said.

The terminals also included sections of “old lounges” that were being used to store Iranian weapons. In a previous report, SOHR said that the strikes had targeted “three warehouses of Iranian-backed militias in the perimeter of the airport.”

Repair work was currently also underway on the navigation lights and communications tower, SOHR said.

The Russian Foreign Ministry slammed Israel for its alleged attack.

“We are compelled to reiterate that the ongoing Israeli shelling of the territory of the Syrian Arab Republic, in violation of the basic norms of internationals law, is absolutely unacceptable,” said ministry spokesperson Maria Zakharova.

“We strongly condemn Israel’s provocative attack on the most important object of the Syrian civilian infrastructure,” she said, adding that her country “demands” that Israel “stop this vicious practice.”

Israel and Russia have a deconfliction mechanism in place in Syria, whereby Jerusalem makes sure to keep Moscow informed of its military actions so that no accidents occur involving Russian military personnel stationed in the country.

The Israeli government has not fulfilled Ukrainian requests for the Iron Dome anti-missile system and other military hardware in its fight against the Russian invasion of the country in what is widely acknowledged as an effort not to antagonize the Kremlin due to its prominent role in Syria.

According to various Syrian sources, this was the third Israeli attack in the country within a week. On Monday night, the IAF allegedly struck a weapons factory south of Damascus, causing enormous damage. Israel Hayom reported that it was “most likely” a facility where Hezbollah was trying to turn rockets into precision-guided missiles.

On Tuesday night, Israeli tank fire from the Golan Heights hit Syrian military positions over the border. While the exact numbers differed in the reports, it appears that at least several pro-Iranian militiamen were killed and another half a dozen people were wounded in the airstrikes.