Syria missile attackA previous airstrike on Damascus. (AP Photo/Hassan Ammar)

Nederlands + English

“Beste buren, op het voorgazon ligt een voorwerp dat een onderdeel lijkt te zijn van een Syrische raket,” luidde een WhatsApp-groep. 

Door Tobias Siegal, World Israel News

Brokstukken van een Syrische luchtdoelraket werden vrijdag verspreid gevonden in Tel Aviv, bevestigde de IDF-woordvoerderseenheid.

“Een grond-luchtraket werd ’s nachts gelanceerd vanuit Syrië naar Israëlisch grondgebied. De raket ontplofte boven zee,” luidde een verklaring van de IDF. “Vanmorgen hebben inwoners van centraal Israël een aantal fragmenten van de raket gevonden die op de grond verspreid lagen.”

De verklaring merkte op dat volgens het huidige beleid geen raketalarm afgaat wanneer een raket boven zee ontploft, wat veel meldingen verklaart die ’s nachts binnenkwamen van bewoners die luide explosies hoorden.

Missile pieces

“Beste buren, op het voorgazon ligt een voorwerp dat een onderdeel lijkt te zijn van een Syrische raket. Een politie sapper is momenteel hier, gelieve het gebied niet te benaderen,” las een WhatsApp-groep van bezorgde buren in Tel Aviv, volgens Maariv.

De IDF bedankte de bewoners voor hun waakzaamheid en merkte op dat de bomopruimingsdienst van de Israëlische politie de resterende fragmenten heeft verzameld.

Volgens de Israëlische media is de raket die werd gelokaliseerd een SA-5 raket die in Rusland werd geproduceerd en die ontploft wanneer hij een doelwit raakt of zonder brandstof komt te zitten.

De raket werd hoogstwaarschijnlijk gelanceerd als reactie op een Israëlische luchtaanval die donderdagavond werd uitgevoerd op verschillende doelen in de buurt van Damascus, volgens SANA, het Syrische Arabische persagentschap.

De aanval was naar verluidt gericht op Syrische militaire locaties die worden gebruikt door pro-Iraanse milities, volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Soortgelijke incidenten hebben zich al eerder voorgedaan. Het meest recente vond twee weken geleden plaats, toen na berichten over een Israëlische luchtaanval in de buurt van Damascus, alarmen van het Thuisfront afgingen in de buurt van de Dode Zee. De IDF concludeerde dat het incident het gevolg was van een raket die als gevolg van de vermeende luchtaanval vanuit Syrië was gelanceerd en in Jordanië was geland, waardoor de alarmen waren afgegaan.

 

 

*****************************************
ENGLISH:

“Dear neighbors, on the front lawn is an object that seems to be a part of a Syrian missile,” one WhatsApp group read. 

By Tobias Siegal, World Israel News

Debris from a Syrian anti-aircraft missile were found scattered in Tel Aviv on Friday, the IDF Spokesperson’s Unit confirmed.

“A surface-to-air missile was launched overnight from Syria to Israeli territory. The missile exploded above the sea,” an IDF statement read. “This morning, residents of central Israel located a number of the missile’s fragments scattered on the ground.”

The statement noted that according to the current policy, a rocket alarm is not set off when a missile explodes above the sea, explaining many reports that came in overnight of residents hearing loud explosions.

Missile pieces

“Dear neighbors, on the front lawn is an object that seems to be a part of a Syrian missile. A police sapper is currently here, please don’t approach the area,” one WhatsApp group of concerned neighbors in Tel Aviv read, according to Maariv.

The IDF thanked the residents for their vigilance and noted that Israel Police’s Bomb Disposal Unit has collected the remaining fragments.

According to Israeli media, the missile that was located is an SA-5 missile manufactured in Russia that explodes when it hits a targets or runs out of fuel.

The missile was most likely launched as a response to an Israeli airstrike carried out Thursday night against several targets near Damascus, according to SANA, the Syrian Arab news agency.

The attack reportedly targeted Syrian military sites being used by pro-Iranian militias, according to the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Similar incidents have happened before. The most recent one took place two weeks ago, when following reports of an Israeli airstrike near Damascus, Home Front alarms went off near the Dead Sea. The IDF concluded that the incident was the result of a missile that was launched from Syria due to the alleged airstrike and landed in Jordan, causing the alarms to go off.