Israëlische medische hulpverleners behandelen een jongen – slachtoffer van de aardbeving in februari – in het Kahramanmara Necip Fazil City Hospital in Kahramanmaras, Turkije. (Woordvoerder IDF)
Israeli medical workers treat a boy – victim of February earthquake – in the Kahramanmara Necip Fazil City Hospital in Kahramanmaras, Turkey. (IDF Spokesperson)

Nederlands + English

“In sommige gevallen waren ze erg emotioneel, erg verbaasd dat de Israëli’s niet waren wie hen was verteld dat we zijn.”

Door Pesach Benson, TPS

Het is niet verrassend dat het Israëlische medische team dat Turkse aardbevingsslachtoffers in Kahramanmara behandelt, ook Syriërs behandelt.

Van de miljoenen Syrische vluchtelingen die al in Turkije waren, woonden er duizenden in VN-vluchtelingenkampen in en rond de Zuid-Turkse stad.

In een telefoongesprek met de Tazpit Press Service beschreef Lt.-Col. Dr. Ofer Almog de reacties van sommige Syriërs nadat ze vernamen dat ze door Israëliërs werden behandeld.

“We hebben Syriërs behandeld, mensen die bij de aardbeving gewond waren geraakt en mensen die gewoon zorg nodig hadden,” vertelde Almog aan TPS. “We zijn er blij mee, want we hebben de kans om deze onfortuinlijke te helpen.”

De Turken verloren hun huizen, maar “de Syriërs waren al voor de aardbeving vluchtelingen,” zei Almog. “We reiken hen de hand.”

“In sommige gevallen waren ze erg emotioneel, erg verrast dat de Israëli’s niet waren wie hen werd verteld dat we zijn,” vertelde Almog aan TPS. “Eén persoon zei dat alles wat hem zijn hele leven was geleerd over Israël een leugen was. Dit was de eerste keer dat ze Israëliërs ontmoetten, en we waren niet zo slecht als men dacht.”

Almog, een anesthesist en hoge officier in het medische team, vertelde TPS dat hij afgelopen maandag in Kahramanmara aankwam als onderdeel van een team dat een locatie moest selecteren voor het veldhospitaal van de Israëlische defensiemacht. Maar uiteindelijk werd besloten dat de Israëliërs in het Kahramanmara Necip Fazil City Hospital zouden werken.

Het veldhospitaal – dat de eer heeft als enige de hoogst mogelijke score van de Wereldgezondheidsorganisatie te krijgen – is niet opgezet.

“Het is makkelijker als je de infrastructuur hebt,” legde Almog uit. “De stad is erg druk en het was moeilijk om een open ruimte te vinden” die groot genoeg was voor het veldhospitaal. Een andere reden om in het ziekenhuis te werken is dat “het meeste personeel na de tweede aardbeving is gevlucht. Ze hadden alleen een spoedafdeling.”

Nu het eigen personeel van het ziekenhuis geleidelijk terugkeert, leren het Israëlische en Turkse medische personeel samen te werken, wat volgens Almog niet per se eenvoudig is.

“Velen spreken geen Engels, en het was moeilijk om genoeg vertalers te vinden,” zei Almog. De minister van Buitenlandse Zaken stuurde enkele vertalers, en de teams raakten meer op hun gemak bij het samenwerken, omdat “ze erkenden dat we hier zijn om te helpen en dat we hier niet zijn om hen te vervangen.”

“Het is normaal dat binnenlandse medische teams wantrouwig staan tegenover buitenlanders die in hun ziekenhuis werken,” zei hij.

Almog zei dat er een plan wordt overwogen voor de Israëli’s om kleine, gespecialiseerde klinieken te openen in de buurt van de vluchtelingenkampen. “Op dit moment is er geen behoefte aan een veldhospitaal omdat alle reguliere ziekenhuizen weer aan het werk gaan.”

Zondag beëindigde de Israëlische vrijwilligersorganisatie United Hatzalah haar missie voortijdig, onder verwijzing naar een “concrete en onmiddellijke bedreiging” voor de delegatie die in de stad Gaziantep werkt.

Op de vraag naar de bedreigingen voor de Israëliërs in Kahramanmara zei Almog: “Ik kan spreken voor mijn team van 150 manschappen. We zijn niet bang. We werken met lokale teams en lokale mensen, en we zullen hier werken zolang we kunnen.”

Hij zei dat het team beschikt over beveiliging en inlichtingen, en “er is geen noodzaak om te veranderen wat we doen.”

Almog weet niet hoe lang de missie zal duren. “Het IDF Medical Corps zal alles doen wat nodig is om mensen in rampgebieden te helpen,” zei hij.

 

*********************************

ENGLISH

“In some cases, they were very emotional, very surprised that the Israelis weren’t who they were told we are.”

By Pesach Benson, TPS

It’s not surprising that the Israeli medical team treating Turkish earthquake victims in Kahramanmara are also treating Syrians.

Of the millions of Syrian refugees who were already in Turkey, thousands were living in UN refugee camps in and around the southern Turkish city.

In a phone call with the Tazpit Press Service, Lt.-Col. Dr. Ofer Almog described the reactions of some of the Syrians after learning they were being treated by Israelis.

“We have been treating Syrians, people who were injured in the earthquake and people who just needed care,” Almog told TPS. “We’re happy to, because we have the opportunity to help these unfortunates.”

The Turks lost their homes, but “the Syrians were refugees even before the earthquake,” Almog said. “We extend our hand to them.”

“In some cases, they were very emotional, very surprised that the Israelis weren’t who they were told we are,” Almog told TPS. “One person said that everything he was taught all of his life about Israel was a lie. This was the first time they were meeting Israelis, and we weren’t as bad as he thought.”

Almog, an anesthesiologist and senior officer in the medical team, told TPS he arrived in Kahramanmara last Monday as part of a team tasked with selecting a site for the Israeli Defense Force’s field hospital. But in the end, it was decided that the Israelis would work inside the Kahramanmara Necip Fazil City Hospital.

The field hospital — which has the distinction of being the only one to receive the World Health Organization’s highest score possible — has not been set up.

“It’s easier when you have the infrastructure,” Almog explained. “The city is very crowded and it was difficult to find an open space” large enough for the field hospital. Another reason for working in the hospital is that “most of the staff fled after the second earthquake. They only had an emergency department.”

As the hospital’s own staff gradually returns, the Israeli and Turkish medical personnel are learning to work together, which Almog says isn’t necessarily straightforward.

“Many don’t speak English, and it was hard to find enough translators,” Almog said. The Foreign Minister sent some translators, and the teams got more comfortable working together, as “they acknowledged that we’re here to help and that we’re not here to replace them.”

“It’s natural for native medical teams to be suspicious of foreigners working in their hospital,” he said.

Almog said that a plan is being considered for the Israelis to open small, specialized clinics near the refugee camps. “At the moment, there’s no need for a field hospital because all the regular hospitals are getting back to work.”

On Sunday, Israel’s United Hatzalah volunteer -emergency response organization ended its mission early, citing a “concrete and immediate threat” to the delegation working in the city of Gaziantep.

Asked about threats to the Israelis in Kahramanmara, Almog said, “I can speak for my team of 150 personnel. We’re not afraid. We’re working with local teams and local people, and we’ll work here as long as we are able to.”

He said that the team has security and intelligence, and “there is no need to change what we do.”

Almog doesn’t know how long the mission will continue. “The IDF Medical Corps will do whatever is needed to aid people in disaster zones,” he said.