Illustratief – Inbeslagname van een grote hoeveelheid drugs, nabij Napels, Italië, 1 juli 2020, 14 ton amfetaminen, 84 miljoen tabletten met het “captagon”-logo, geproduceerd in Syrië door ISIS om terrorisme te financieren. (Foto: Alessandro Garofalo/ Newfotosud/napolipress/Fotogramma/IPA/ABACAPRESS.COM)

Nederlands + English

Expert vertelt ALL ARAB NEWS dat Captagon drugshandel op de radar van Amerikaanse wetgevers is maar nog geen topprioriteit heeft.

Door All Arab News Staff

De commissie buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden heeft vorige week een wetsvoorstel goedgekeurd dat de regering van de Verenigde Staten verplicht een strategie aan te bieden om de netwerken van Captagon’s handel in verdovende middelen van de Syrische president Bashar al-Assad te ontmantelen.

Het wetsvoorstel, ingediend door congreslid French Hill (AR-02) en afgevaardigde Brendan Boyle (PA-02), zoekt naar antwoorden op de vraag waarom een ​​door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verplicht rapport niet ingaat op de rol van het regime onder Assad in de drugshandel van Captagon, een zeer verslavende amfetamine.

“We waren teleurgesteld dat het recente rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verplicht gesteld krachtens sectie 6507 van de National Defense Authorization Act voor het fiscale jaar 2022 (PL 117-81) over het geschatte vermogen en de inkomstenbronnen van de Syrische president Bashar Assad, geen rekening hield met de belangrijke rol van het Assad-regime in de handel door Captagon in het Midden-Oosten”, schreven afgevaardigde McCaul en de Amerikaanse senator Jim Risch (R-ID) in een brief van 22 juli aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Voormalig speciaal gezant van de VS voor Syrië, Joel Rayburn, zei dat Syrië een van de ergste narco-staten ter wereld is geworden omdat het enorme inkomsten genereert uit de drugshandel. Hij voorspelt dat het alleen maar erger zal worden.

“Ik geloof inderdaad dat het Assad-regime het verlies van zijn Captagon-inkomsten niet zou overleven. Het regime van Assad is een narcostaat geworden’, verklaarde Rayburn in een tweet .

Volgens een studie van The New Lines Institute for Strategy and Policy, een in Washington gevestigde denktank, bedroeg de totale waarde van de Syrische Captagon-export in 2021 minstens $ 5,7 miljard.

Caroline Rose, hoofd van het Power Vacuums-programma van het New Lines Institute, vertelde ALL ARAB NEWS dat de kwestie van de Captagon-handel in Syrië of het Midden-Oosten in het algemeen in de ogen van Amerikaanse beleidsmakers aan belang wint, maar nog geen topprioriteit is voor de VS

“Naarmate het bewijs blijft groeien, wat aangeeft dat de implicaties van de handel voor de menselijke veiligheid, gezondheid, onschendbaarheid van de grenzen en de empowerment van tegenstanders in de regio ook groeit, zou er meer aandacht van de VS kunnen zijn met een strategie om de handel te beheren.

“Ik geloof dat naarmate de smokkeloperaties doorgaan en er gewelddadige confrontaties tussen Captagon-smokkelaars en de Jordaanse strijdkrachten ontstaan, dit een topagendapunt moet zijn voor Amman, aangezien het zijn grensbewakingssysteem wil versterken”, zei Rose.

DRUGSMOKKEL IN HET MIDDEN-OOSTEN

De handel met Captagon is een groeiend probleem voor veel Arabische staten waar naar toe grote hoeveelheden drugs uit Syrië worden gesmokkeld.

In een interview dat vorige week werd gepubliceerd in de Jordaanse krant Al-Rai, uitte koning Abdullah II zijn bezorgdheid over de aanhoudende pogingen om via de grens met Jordanië drugs Syrië uit te smokkelen.

“Pogingen om drugs te smokkelen zijn gericht op Jordanië, Arabische en Europese landen en we werken samen om deze illegale handel tegen te gaan”, zei hij.

Koning Abdullah gaf ‘milities die banden hebben met Iran’ de schuld van de recente dodelijke aanvaringen met drugssmokkelaars langs de Jordaanse grens met Syrië.

Op 27 januari kondigde Jordanië de moord aan op 27 drugshandelaren, die ondersteund werden door milities. Een grote hoeveelheid drugs werd in beslag genomen, .

Op 30 juni verijdelden Saoedische douanebeambten een poging om bijna 1,5 miljoen Captagon-pillen te smokkelen. De pillen werden gevonden verborgen in een commerciële bouwmachine, ontvangen op de luchthaven van Jeddah.

In 2021 kondigden de Saoedische autoriteiten de inbeslagname aan van in totaal 119 miljoen pillen.

Italiaanse, Koeweitse en Griekse douanebeambten hebben in 2021 en 2022 aanzienlijke hoeveelheden Captagon van Syrische makelij in beslag genomen.

Samir al-Taqi, een Syrisch-Amerikaanse onderzoeker die dienstdeed als hoofd van de medische dienst bij het ministerie van Volksgezondheid in Syrië, vertelde ALL ARAB NEWS dat Syrië van een doorvoerland voor drugshandel een productiecentrum was geworden, dat het Assad-regime en de economische en politieke doelstellingen van Hezbollah bedient.

“Decennia geleden werden de drugs van Turkije naar Syrië gesmokkeld, maar met de oorlog in Syrië werden veel van de medicijnfabrieken in Aleppo en andere steden veranderd in Captagon-productiecentra, die commerciële hoeveelheden van het medicijn produceren,” zei hij.

Al Taqi merkt op dat de inkomsten van de drug door het Assad-regime, Hezbollah en andere door Iran gesteunde milities worden gebruikt om de expansieve strategie van Iran te dienen.

“Alle inspanningen om de drugshandel in landen als Venezuela en Ecuador tegen te gaan zijn door de jaren heen mislukt. Die zaak is vergelijkbaar met Syrië”, zei  Al Taqi. “Zonder een coherente strategie om met deze gelijkgestemde regimes om te gaan, zal het onmogelijk zijn om hun kwaadaardige activiteiten uit te bannen.”

****************************************

 


 Illustrative – Seizure of a large quantity of drugs, 14 tons of amphetamines, 84 million tablets with the “captagon” logo, produced in Syria by ISIS to finance terrorism, near Naples, Italy, July 01, 2020. (Photo: Alessandro Garofalo/Newfotosud/napolipress/Fotogramma/IPA/ABACAPRESS.COM)

ENGLISH

Expert tells ALL ARAB NEWS that Captagon drug trade on the radar of U.S. lawmakers but not yet a top priority

By All Arab News

The House Foreign Affairs Committee approved a bill last week that requires the United States government to offer a strategy to dismantle the Captagon trade and narcotics networks of Syria’s President Bashar al-Assad.

The bill, introduced by Congressman French Hill (AR-02) and Rep. Brendan Boyle (PA-02), seeks answers as to why a U.S. State Department-mandated report fails to address the role of the regime under Assad in narco-trafficking of Captagon, a highly addictive amphetamine.

“We were disappointed that the recent State Department report, mandated under Section 6507 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2022 (P.L. 117-81) on the estimated net worth and sources of income of Syrian President Bashar Assad, failed to account for the significant role of the Assad regime in Captagon trafficking in the Middle East,” wrote Rep. McCaul and U.S. Sen. Jim Risch (R-ID) in a July 22 letter sent to U.S. Secretary of State Antony Blinken.

Former U.S. Special Envoy for Syria Joel Rayburn said that Syria has become one of the worst narco-states in the world as it generates huge revenue from the drug trade. He predicts it will only worsen.

“I do indeed believe the Assad regime would not survive the loss of its Captagon revenues. Assad’s regime has become a narco-state,” Rayburn explained in a tweet.

According to a study by The New Lines Institute for Strategy and Policy, a Washington-based think tank, the total value of Syria’s Captagon exports amounted to at least $5.7 billion in 2021.

Caroline Rose, head of the Power Vacuums program at the New Lines Institute, told ALL ARAB NEWS that the issue of the Captagon trade is growing in importance in the eyes of U.S. policymakers, but is not yet a top priority for the U.S. in Syria or the Middle East at large.

“As evidence continues to mount, indicating that the trade’s implications for human security, health, border integrity and the empowerment of adversaries in the region, there may be greater U.S. attention and a strategy to manage the trade.

“I believe that as smuggling operations continue and violent clashes mount between Captagon smugglers and Jordanian Armed Forces, this will be a top agenda item for Amman as it seeks to bolster its border surveillance system,” Rose said.

DRUG SMUGGLING IN THE MIDDLE EAST

The Captagon trade is a growing problem for many Arab states where large amounts of drugs are being smuggled from Syria.

In an interview published last week in the Al-Rai, Jordanian newspaper, King Abdullah II expressed concerns about the continued attempts to smuggle drugs from Syria through the borders with Jordan.

“Attempts to smuggle drugs is targeting Jordan, Arab and European countries and we’re working together to counter this illegal trade,” he said.

King Abdullah blamed the series of recent deadly clashes with drug smugglers along Jordan’s border with Syria on “militias linked to Iran.”

On Jan. 27, Jordan announced the killing of 27 drug traffickers supported by militias, seizing a large quantity of drugs.

On June 30, Saudi customs officers foiled an attempt to smuggle nearly 1.5 million Captagon pills. The pills were found hidden in a commercial construction machine received at Jeddah airport.

In 2021, Saudi authorities announced the seizure of a total of 119 million pills.

Italian, Kuwaiti and Greece customs officials seized significant amounts of Syrian-made Captagon in 2021 and 2022.

Samir al-Taqi, a Syrian-American researcher who served as the head of medical services at the Department of Health in Syria, told ALL ARAB NEWS that Syria turned from a transit country for drug trafficking to a manufacturing center that serves the Assad regime and Hezbollah’s economic and political objectives.

“Decades ago, the drugs used to be smuggled from Turkey to Syria, but with the war in Syria, many of the medicine factories in Aleppo and other cities were turned into Captagon manufacturing centers that produce commercial amounts of the drug,” he said.

Al Taqi notes that the drug’s income is used by the Assad regime, Hezbollah and other Iranian-backed militias to serve Iran’s expansionist strategy.

“All the efforts to counter the drug trade in countries like Venezuela and Ecuador have failed over the years, and the case is similar in Syria,” Al Taqi said. “Without a coherent strategy to deal with these like-minded regimes, it’s going to be impossible to eliminate any of their malign activities.”