Nederlands + English

Wat is het verschil tussen een tabernakel, een synagoge en de tempel? Als je deze vraag ooit hebt gesteld, ben je niet de enige. Elk van deze termen kan worden gevonden in de Schrift, maar ze kunnen gemakkelijk worden verward of over het hoofd worden gezien.

Bron: Firm – Esther Kuhn

De tabernakel wordt voor het eerst genoemd in Exodus 25, toen God Mozes opdroeg er een te bouwen – ook wel tent van samenkomst genoemd – om de aanwezigheid van de Heer een plek te kunnen geven. De tempel in het Joodse leven verwijst naar de tempel die in Jeruzalem werd gebouwd en die de centrale plaats van aanbidding was. En de synagoge, historisch en vandaag de dag, heeft gediend als een plaats van samenkomst voor gebed, onderricht en gemeenschap. De synagoge staat nog steeds centraal in het Joodse leven, net als in de tijd van Jezus.

Laten we elk van deze plaatsen eens nader bekijken, om de verschillen en Gods bedoeling met elk ervan te begrijpen.

Wat is de Tabernakel?

Na de bevrijding van Gods volk uit Egypte, sprak God tot Zijn profeet Mozes om Zijn volk te leiden. Onderdeel van de opdracht, toen zij door de woestijn trokken, was het bouwen van de tabernakel. Op deze manier werd Gods volk er constant aan herinnerd dat Hij aanwezig was bij hen.

‘En laat hen Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. Precies zoals ik u laat zien betreffende het patroon van de tabernakel, en van al zijn meubilair. Daar zal Ik u ontmoeten, van boven het verzoendeksel.’ Exodus 25:8-9, 22

Deze unieke tent diende als een blauwdruk voor hoe de kinderen van Israël God moesten benaderen: in heiligheid, in reinheid en in eerbied.

Mozes kreeg zeer gedetailleerde instructies over hoe dit bouwwerk moest worden gebouwd, welk meubilair erin moest worden geplaatst, en wie toegang had. In de tabernakel bracht de hogepriester eenmaal per jaar een offer om te boeten voor de zonden van het volk.

Waar het volk Israël ook heen trok door de woestijn, de tabernakel ging met hen mee.

Het was een zichtbaar teken aan Israël van Gods aanwezigheid en van Zijn macht, dat Hij dag en nacht over hen waakte. Hij was bij hen door strijd en triomfen, en elke dag op hun reis naar het beloofde land.

Wat was de oude tempel?

Nadat het volk Israël zich in het beloofde land had gevestigd en het koninkrijk Israël zich onder koning David had uitgebreid, uitte deze man naar Gods hart het verlangen om voor God een huis te bouwen. Hij was bewogen om een permanente woonplaats op te richten om de aanwezigheid van de Heer een plaats te geven. David was niet langer tevreden om God in een tent te laten wonen terwijl hij in een prachtig paleis woonde.

“Ik woon in een huis van cederhout, maar de ark van het verbond des Heren staat onder een tent.” 1 Kronieken 17:1

De zoon van David, koning Salomo, bouwde een weelderige tempel. Daar offerde de hogepriester lammeren op Jom Kippoer (Grote Verzoendag). De Schrift gebood het Joodse volk ook om drie keer per jaar voor de Heer te verschijnen, het feest van Ongezuurde Broden, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest (Deuteronomium 16:16).

Binnenvallende legers verwoestten later de Tempel. En het Joodse volk herbouwde hem na zijn terugkeer uit de ballingschap, om vervolgens weer door de Romeinen te worden verwoest.

Als we naar de evangelieverhalen kijken, zien we dat Jezus vóór de Romeinse verwoesting regelmatig de tempel bezocht.

Reeds op jonge leeftijd werd Hij aangetroffen luisterend en vragen stellend aan de leraren (Lucas 2:46). Wij lezen dat Hij met zijn gezin in de tempel was om het Pascha te vieren (Lucas 2:41). Hij gooide de tafels van de geldwisselaars in de tempel omver (Marcus 11:15), en Hij verbleef daar om te onderwijzen (Johannes 8:2).

Hij genas zelfs in de tempel: En blinden en lammen kwamen tot Hem in de tempel, en Hij genas hen. (Mattheüs 21:14)

Wat is een synagoge?

Laten we eens kijken naar de term synagoge in de geschiedenis van Israël en ook naar de plaats ervan in de tijd van Jezus.

De term synagoge is eigenlijk de Griekse vertaling voor ‘beit knesset’, wat huis van samenkomst betekent. Vergeet niet dat de Hebreeuwse Schriften (Oude Testament) 200-300 jaar vóór Jezus in het Grieks werden vertaald. Dat komt omdat Grieks de taal was van de geleerden in de oude Mediterrane wereld.

Tot op de dag van vandaag is het een plaats voor gebed, onderricht en gemeenschap, zowel in Israël als overal waar Joodse mensen wonen.

Net zoals Hij in de tempel aanwezig was, bezocht Jezus vaak de synagogen. Hij onderwees, kwam bijeen voor gebed, en genas zelfs mensen.

De synagoge speelde een centrale rol in het Joodse leven, toen het reizen naar de Tempel in Jeruzalem voornamelijk werd bewaard voor de grote feestdagen.

Verblijfplaats

Als gelovigen in Jezus de Messias, geeft Gods Woord altijd betekenis aan ons leven. En dus dienen deze termen en plaatsen ook als model voor ons. De schrijver van Hebreeën had veel te zeggen over de tabernakel en de voorafschaduwing ervan van het grotere priesterschap dat kwam door Jezus onze Messias.

“Maar toen de Messias verschenen was als hogepriester van het goede dat komen zou, toen is hij door de grotere en volmaakter tent (niet met handen gemaakt, dus niet van deze schepping) voor eens en voor altijd ingegaan in het heilige, niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, en heeft zo een eeuwige verlossing veiliggesteld… hoeveel te meer zal het bloed van de Messias, die zichzelf door de eeuwige Geest zonder smet aan God heeft aangeboden, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen.” (Hebreeën 9:11-14)

God heeft er altijd naar verlangd om in het midden van Zijn volk te wonen. Koning David zong dat God “troont op de lofprijzing van zijn volk” (Psalm 22:3). Sinds de dageraad van de schepping heeft de Vader verlangd dat Zijn volk Zijn aanwezigheid zou dragen. Om dragers te zijn van Zijn heerschappij, Zijn macht en Zijn autoriteit. Gods Zoon manifesteerde het Koninkrijk van God op aarde.

God met Ons

Ziet u, de orde die bestond in de tabernakel, de tempel, en later in elementen in de synagoge waren niet alleen een model voor het volk van God in de Bijbelse periode. Het is een glimp van de komende belofte voor ons allen.

Gods ontwerp vanaf het begin der tijden was dat Hij zou rusten te midden van zijn volk.

Johannes ziet de woonplaats van God als hoogtepunt in het boek Openbaring:

En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: “Zie, de woonplaats van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn als hun God.” (Openbaring 21:3).

Laten we niet vergeten dat wij dragers zijn van Zijn Koninkrijk. Wij zijn die woonplaats van God in de Geest (Efeziërs 2:22).

Bekijk  de video deze oude synagoge in Jezus’ geboortestad Kapernaüm!

 

********************************************

 

********************************************

 

ENGLISH

What’s the difference between a tabernacle, a synagogue and the temple? If you’ve ever asked this question, you are not alone. Each of these terms can be found in Scripture, but they can be easily confused or glanced over.

Source: Firm – Esther Kuhn

The tabernacle is first mentioned in Exodus 25 when God instructed Moses to build one – also referred to as a tent of meeting – to host the presence of the Lord. The temple in Jewish life refers to the temple built in Jerusalem that was the central place of worship. And the synagogue, historically and today, has served as a gathering place for prayer, instruction, and community. It continues to be central to Jewish life today, as it was in the time of Jesus.

Let’s take a closer look at each of these places, to understand the differences and God’s intention with each one.

What is the Tabernacle?

Following the deliverance of God’s people from Egypt, God spoke to His prophet Moses to lead His people. Part of the charge as they wandered through the wilderness was to build the Tabernacle. It was so that God’s people had a constant reminder of His presence with them.

And let them make me a sanctuary, that I may dwell in their midst. Exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle, and of all its furniture. There I will meet with you, from above the mercy seat. Exodus 25:8-9, 22

This unique tent served as a blueprint for how the children of Israel were to approach God: in holiness, in purity, and in reverence.

Moses was given very detailed instructions on how this structure was to be built, what furniture was to be placed in it, and who was permitted access. It was in the tabernacle that the high priest would offer sacrifice once a year to atone for the sins of the people.

Wherever the people of Israel moved through the desert, the tabernacle would move with them.

It was a visible sign of God’s presence and His power to Israel that He watches over them day and night. He was with them through struggles and triumphs, and every day on their journey to the promised land.

What was the ancient Temple?

After the people of Israel settled in the promised land and the kingdom of Israel expanded under King David, this man after God’s own heart expressed a desire to build God a house. He was moved to set up a permanent dwelling place to host the presence of the Lord. David was no longer content to let God dwell in a tent while he lived in a beautiful palace.

“I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord is under a tent.” 1 Chronicles 17:1

David’s son, King Solomon, went on to build an opulent temple. There, the high priest would sacrifice lambs on Yom Kippur (Day of Atonement). Scripture also commanded the Jewish people to appear before the Lord three times a year, the Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks and the Feast of Tabernacles (Deuteronomy 16:16).

Invading armies later destroyed the Temple. And the Jewish people rebuilt it after returning from exile, only to be destroyed again by the Romans.

Looking at the Gospel accounts, before the Roman destruction, we find Jesus visiting the temple on a regular basis.

Even from a young age He was found listening and asking questions among the teachers (Luke 2:46). We read that He was at the temple with His family to observe the Passover (Luke 2:41). He overturned the tables of the moneychangers in the temple (Mark 11:15), and He was found teaching there (John 8:2).

He even healed in the temple: And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. (Matthew 21:14)

What is a synagogue?

Let’s look at the term synagogue in Israel’s history and its place during the time of Jesus as well.

The term synagogue is actually the Greek translation for beit knesset, meaning house of assembly. Remember, the Hebrew Scriptures (Old Testament) were translated into Greek 200-300 years before Jesus. That is because Greek was the language of scholars in the ancient Mediterranean world.

To this day it is a place for prayer, instruction, and community, both in Israel and wherever Jewish people reside.

Similar to His presence in the temple, Jesus visited synagogues frequently. He taught, gathered for prayer, and even healed people.

It played a central role in Jewish life, when traveling to the Temple in Jerusalem was saved mostly for the major holidays.

Dwelling Place

As believers in Jesus the Messiah, God’s Word always provides meaning for our lives. And so these terms and places serve as a model for us as well. The writer of Hebrews had much to say about the tabernacle and the foreshadowing it provides of the greater priesthood that came through Jesus our Messiah.

“But when the Messiah appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent (not made with hands, that is, not of this creation) he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption… how much more will the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God.” (Hebrews 9:11-14)

God has always desired to dwell among His people. King David sang out that God is “enthroned on the praises of His people” (Psalm 22:3). Since the dawn of creation, the Father desired that His people would carry His presence. To be carriers of His dominion, His power, and His authority. God’s Son manifested the Kingdom of God on the earth.

God with Us

You see, the order that existed in the tabernacle, the temple, and later in elements in the synagogue weren’t just a model for the people of God during the Biblical period. It is a glimpse of the promise to come for all of us.

God’s design from beginning of time was that He would rest among His people.

John sees this climax of the dwelling place of God in the book of Revelation:

And I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God.” (Revelation 21:3).

Let us not forget that we are carriers of His Kingdom. We are that dwelling place of God in the Spirit (Ephesians 2:22).

Check out the Video at the beginning of the ancient synagogue in Jesus’ hometown of Capernaum!