Tag: Holocaust

2023-09-28: Hoe één krantencolumn levens redde, families herenigde en de loop van de Joodse geschiedenis veranderde – How one newspaper column saved lives, reunited families and changed the course of Jewish history

– Steven Metzler is 98 en zijn geheugen vervaagt, maar hij herinnert zich nog steeds de details van zijn ontsnapping aan de nazi’s. Het was een stormachtige nacht in april 1945. Hij glipte weg van een dodenmars die drie maanden eerder begon in Auschwitz, waar hij zes maanden gevangen had gezeten. Hij kroop onder prikkeldraad door, stak irrigatiesloten over en vond een schuur op het Beierse platteland waar hij zich verstopte op de hooizolder.
– Steven Metzler is 98 and his memory is fading, but he still remembers the details of his escape from the Nazis. It was a stormy night in April 1945. He slipped away from a death march that began three months earlier in Auschwitz, where he had been imprisoned for six months. He crawled beneath barbed wire, crossed irrigation ditches, and found a barn in the Bavarian countryside where he hid in the hayloft.

Lees verder

2023-09-08: Abbas: Hitler doodde Joden voor het witwassen van geld, het zijn geen Semieten – Abbas: Hitler killed Jews for money laundering, they are not Semites

– Asjkenazische Joden komen uit Europa, niet uit het Midden-Oosten, en werden tijdens de Holocaust vermoord vanwege haat tegen hen vanwege hun historische rol als geldschieters, zei de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, in een toespraak die internationaal furore maakte.
– Ashkenazi Jews stem from Europe, not the Middle East, and were murdered during the Holocaust due to hatred against them for their historic role as money lenders, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said in a speech that sparked an international furor.

Lees verder

2023-09-05: Monumenten voor nazi’s die zich in het volle zicht schuilhouden in de buurt van Philadelphia en Detroit – Monuments to Nazis hiding in plain sight near Philadelphia and Detroit

– Dit artikel maakt deel uit van een jarenlang project dat meer dan 1.600 monumenten en straten documenteert ter ere van nazi’s en hun samenwerkingen in 30 landen. De eenheid SS Galicina pleegde oorlogsmisdaden, maar de gedenktekens suggereren dat het louter vrijheidsstrijders waren.
– This article is part of a years-long project documenting more than 1,600 monuments and streets honoring Nazis and their collaborations across 30 countries. The unit perpetrated war crimes, but the memorials suggest they were mere freedom fighters.

Lees verder

2023-08-24: Mikvah ontdekt in kelder van voormalige stripclub in Polen – Mikvah discovered in basement of former strip club in Poland

– Voor de Holocaust was de bevolking van de stad Chmielnik in Polen ongeveer 80% Joods. Sefardische Joden, uit Spanje verdreven tijdens de inquisitie, vestigden zich in Chmielnik en bouwden uiteindelijk een synagoge in 1638.
– Before the Holocaust, the population of the town of Chmielnik, Poland, was around 80% Jewish. Sephardic Jews, having been expelled from Spain during the Inquisition, settled in Chmielnik and eventually built a synagogue in 1638.

Lees verder

2023-08-09: VIDEO: Nieuw gevonden video toont momenten waarop Amerikaanse troepen duizenden Joden uit nazi-trein redden – Newly found video shows moments US troops saved thousands of Jews from Nazi train

– Toen het handjevol nazi-soldaten die de trein bewaakten een Amerikaanse tank en jeep over de heuvel zagen komen, sloegen ze op de vlucht. Amerikaanse soldaten gooiden vervolgens de deuren van de wagons open en de inzittenden stroomden naar buiten. George Gross, een tankcommandant, zei: “Iedereen zag eruit als een skelet, zo uitgehongerd, hun gezichten ziek.
– When the handful of Nazi soldiers guarding the train saw an American tank and jeep coming over the hill, they fled. US soldiers then flung open the doors to the carriages and the occupants poured out. George Gross, a tank commander, said: “Everyone looked like a skeleton, so starved, their faces sick.

Lees verder

2023-07-07: De Joodsche Quaestie, Audio deel 1 + 2. Het spoor terug.

– ‘De Nederlanders hebben zich schunnig gedragen.’ Eenmaal thuis op vaderlandse bodem was er voor de meeste joden geen aandacht, geen begrip en geen opvang. Wel ontmoetten zij kille formaliteit, onbuigzaamheid en bureaucratie zonder menselijk maat. Behalve door het schamele restant van de joodse gemeenschap zelf werden zij door niemand verwacht.

Lees verder

2023-06-23: De schokkende waarheid over Wikipedia’s holocaust desinformatie – The shocking truth about Wikipedia’s Holocaust disinformation

– Waarom Wikipedia niet te vertrouwen is: Het staat herhaaldelijk toe dat malafide redacteuren de Holocaust-geschiedenis herschrijven en Joden afschilderen als de slechteriken. Vrijwillige redacteuren en professionele experts moeten samenwerken om het goed te doen.
– Why Wikipedia cannot be trusted: It repeatedly allows rogue editors to rewrite Holocaust history and make Jews out to be the bad guys. Volunteer editors and professional experts need to work together to get it right.

Lees verder

2023-06-20: Een Duitse museumconservator geeft persoonlijk door de nazi’s geroofde kunst terug aan de nazaten van slachtoffers van de Holocaust – A German museum curator is personally returning art looted by the Nazis to the descendants of Holocaust victims

– Voor afstammelingen van joden die door de nazi’s zijn vervolgd, kan het terugvorderen van kunst dat van hun families is geroofd,  jarenlange rechtszaken of onderhandelingen met Europese functionarissen met zich meebrengen .
– For descendants of Jews persecuted by the Nazis, reclaiming art that was allegedly looted from their families can involve years-long court battles or negotiations with European officials.

Lees verder

2023-06-19: Poetin: Zelensky is niet Joods, hij is een ‘schande’ voor het Joodse volk – Putin: Zelensky isn’t a Jew, he’s a ‘disgrace’ to the Jewish people

– Putin: Dit is geen grap en geen poging tot ironie, want tegenwoordig worden neonazi’s op een voetstuk geplaatst dat toebehoort aan Oekraïense helden, die het werk van Adolf Hitler voortzetten. Zes miljoen Joden werden uitgeroeid in de Holocaust, en anderhalf miljoen van hen werden vermoord in Oekraïne
– Putin: This is not a joke and not an attempt at irony, because today neo-Nazis are placed on a pedestal belonging to Ukrainian heroes, who continued Adolf Hitler’s work. Six million Jews were annihilated in the Holocaust, and one and a half million of them were killed in Ukraine

Lees verder

2023-06-13: Sergeant Canadese leger beboet voor antisemitische grappen gemaakt tijdens training – Canadian Army sergeant fined for antisemitic jokes made while conducting training course

– Een in Duitsland geboren sergeant in het Canadese leger kreeg een boete van ongeveer $ 2.200 en kreeg een “ernstige berisping” nadat hij grappen maakte over de Holocaust tijdens het geven van een infanterietraining.
– A German-born sergeant in the Canadian Army was fined roughly $2,200 and given a “severe reprimand” after joking about the Holocaust while conducting an infantry training course.

Lees verder

2023-05-05: Nederlandse archieven over beschuldigde nazi-collaborateurs gaan in 2025 open voor het publiek – Dutch archives on accused Nazi collaborators to open to the public in 2025

– De Nederlandse regering is van plan informatie openbaar te maken over 300.000 mensen die werden onderzocht vanwege hun samenwerking met de nazi’s, in een stap die de samenstelling van de Nederlandse Holocaustregistratie zou kunnen versnellen.
– The Dutch government is planning to throw open information about 300,000 people investigated for their collaboration with the Nazis, in a move that could accelerate a reckoning with the Netherlands’ Holocaust record.

Lees verder

2023-05-05: BEVRIJDING: De kille ontvangst van de Nederlandse Joden na de oorlog – FREEDOM: The cynical reception of Dutch Jews after the war

– U wordt door niemand verwacht. Een boek met aangrijpende verhalen van de joden die de kampen en de onderduik overleefden en terugkeerden naar een koud en kil Nederland. De Nederlandse ambtenaren hadden een nauwkeurige administratie bijgehouden wat ieder gezinslid gekost had. ‘…we waren lang genoeg gekoeioneerd’ ‘In de trein blijven!’
– You are not expected by anyone. A book with poignant stories of the Jews who survived the camps and hiding and returned to a cynical and chilly Holland. Dutch officials had kept accurate records of what each family member had cost. ‘…we had been cowed long enough’ ‘Stay on the train!’

Lees verder

2023-05-04: VIDEO: Zo ongastvrij was Nederland in de jaren 30 voor vluchtelingen -This is how inhospitable the Netherlands was to refugees in the 1930s

– Nederland presenteert zich graag als een gastvrij land voor politieke vluchtelingen. Maar we hebben ook een heel ander gezicht. Duitse Joden die in de jaren dertig vluchtten voor het nazibewind stuurden we linea recta terug.
– The Netherlands likes to present itself as a welcoming country for political refugees. But we also have a very different face. We sent back German Jews who fled the Nazi regime in the 1930s straightaway.

Lees verder

2023-05-04: Arye Deri geeft 50% korting op graven aan verarmde Holocaust-overlevenden – Arye Deri pitches 50% off graves to impoverished Holocaust survivors

– Een derde van de overlevenden van de Holocaust in Israël leeft onder de armoedegrens, volgens de Foundation for the Welfare of Holocaust Victims. Reactie: hoon en verontwaardiging op sociale media waarbij Twitter-gebruikers de tweet “bizar” en “belachelijk” noemden.
– A third of Holocaust survivors in Israel live under the poverty line, according to the Foundation for the Welfare of Holocaust Victims. Reaction: ridicule and outrage on social media, with Twitter users calling the tweet “bizarre” and “ridiculous,”

Lees verder

2023-04-25: Credit Suisse belemmert onderzoek naar nazi-bankrekeningen – Credit Suisse obstructs investigation into Nazi bank accounts

– Duizenden nazi’s die naar Argentinië waren gevlucht hadden tientallen jaren rekeningen staan bij Credit Suisse, sommige van geroofde Joodse fondsen. Credit Suisse ondersteunden nazi’s die na de Tweede Wereldoorlog op de vlucht waren voor justitie.
– – Thousands of Nazis who fled to Argentina had accounts at Credit Suisse for decades, some from looted Jewish funds. Credit Suisse supported Nazis fleeing justice after World War II.

Lees verder

2023-04-17: Israël viert Holocaustherdenkingsdag; bijna 150.000 overlevenden wonen in de Joodse staat – Israel set to observe Holocaust Remembrance Day; nearly 150,000 survivors live in the Jewish state

– Onder de 147.199 overlevenden van de Holocaust die in de Joodse staat verblijven, bevinden zich 521 nieuwe immigranten uit het door oorlog verscheurde Oekraïne die vorig jaar werden erkend als overlevenden van de genocide van de Nazi’s.
– The 147,199 Holocaust survivors residing in the Jewish state include 521 new immigrants from war-torn Ukraine who last year were recognized as survivors of the Nazi genocide.

Lees verder

2023-04-13: Ben Ferencz, de aanklager van Neurenberg die zijn leven wijdde aan het voorkomen van genocide, overlijdt op 103-jarige leeftijd – Ben Ferencz, Nuremberg prosecutor who devoted his life to preventing genocide, dies at 103

– Benjamin Ferencz, het laatste overlevende lid van het aanklagersteam tijdens de processen van Neurenberg die nazi-leiders veroordeelden voor misdaden tegen de menselijkheid, stierf vrijdag in Florida. Hij was 103.
– Benjamin Ferencz, the last surviving member of the prosecuting team at the Nuremberg trials that convicted Nazi ringleaders for crimes against humanity, died Friday in Florida. He was 103.

Lees verder

2023-01-27: Dus, hoe was de staat van dienst van paus Benedictus over joden eigenlijk? – So, how was Pope Benedict’s record on Jews anyway?

– Paus Benedict, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger in Marktl in Opper-Beieren, trad toe tot de Hitlerjugend, organisatie van de nazi-partij, toen hij 14 was. latere dienstplicht op 16-jarige leeftijd voor luchtafweertaken in München en op 21-jarige leeftijd voor het nazi-leger.
– Pope Benedict, born Joseph Aloisius Ratzinger in Marktl in Upper Bavaria, Benedict joined the Hitler Youth organization of the Nazi Party when he was 14, at 16 into anti-aircraft duties in Munich and subsequent drafting, at 21, into the Nazi military.

Lees verder

2023-01-26: In ‘The Devil’s Confession’ hangt Adolf Eichmann zichzelf op met zijn eigen woorden – In ‘The Devil’s Confession,’ Adolf Eichmann hangs himself with his own words

– De documentaire van Yariv Mozer, die gebruik maakt van nieuw beschikbare audio van Adolf Eichmann is eind jaren vijftig opgenomen en bestaat om vernietigend bewijs te leveren. De film herdenkt het proces van Eichmann in Jeruzalem in 1961.
– Yariv Mozer’s documentary, which makes use of newly available audio of Adolf Eichmann recorded in the late 1950s, exists to present damning evidence. The film relitigates Eichmann’s 1961 trial in Jerusalem.

Lees verder

2022-12-20: Wie zijn de ware Joden? – Whos are the true Jews?

– Alsof er nog niet genoeg verwarring is ontstaan door christenen die denken dat Israël door de kerk is vervangen , is er nu een heel nieuw soort dwaling ontstaan ​​bij de “Hebreeuwse Israëlieten” die geloven dat zij de ware Joden zijn.
– As if there wasn’t enough confusion from Christians who think the church has replaced Israel, we now have a whole new brand of error arising with the “Hebrew Israelites” who believe it is they who are the true Jews.

Lees verder

2022-11-14: Toename antisemitisme brengt Duitse Joodse leider ertoe te vertrekken naar Israël; spoort andere Joden aan te vertrekken nu het nog kan – Rise in Anti-Semitism Prompts German Jewish Leader to Leave for Israel; Urges other Jews to Get Out While They Can

– In een openbare brief op de website van The Axis of Good kondigde Gorelik aan: “Ik raad iedereen aan die het Jodendom belijdt om dit land (Duitsland) zo snel mogelijk te verlaten.”
– In a public letter on The Axis of Good website, Gorelik announced, “I recommend everyone who professes Judaism to leave this country (Germany) as soon as possible.”

Lees verder

2022-10-27: Truckreclame met afbeelding van Hitler, bedoeld voor ‘jodenvrije zones’ – Hitler truck ad, meant for ‘Jew-free zones.’

– Provocerende poging van Accuracy in Media, gericht op groepen die rechten studeren en zionistische sprekers proberen te weren, bekritiseerden het bagatelliseren van de herinnering aan Holocaustslachtoffers.
– Provocative effort by Accuracy in Media, aimed at law school groups that banned Zionist speakers, slammed for trivializing memory of Holocaust victims, as debate continues to rage

Lees verder

2022-10-03: Hebben nazi’s deze Joodse vrouwen onvruchtbaar gemaakt? – Did Nazis make these Jewish women infertile?

– Uit de processtukken van Neurenberg bleek dat nazi’s zoveel mogelijk ‘Jodinnen’ wilden steriliseren zonder hun medeweten. Tijdens de Holocaust gebeurde er iets met Joodse vrouwen dat kenmerkend was.
– The Nuremberg trial records showed that Nazis wanted to sterilize as many ‘Jewesses’ as possible without their knowledge. Something was happening to Jewish women during the Holocaust that was distinctive.

Lees verder

2022-09-13: Verwar het Joodse verhaal niet met ‘voorrechten voor blanken’ – Do not confuse the Jewish story with white privilege

– We begonnen de Amerikaanse slavernij van Afro-Amerikanen en de Holocaust te vergelijken. We waren te jong om te erkennen dat er geen slechtere vergelijking kon zijn dan twee tragedies en onrechtvaardigheden zo groot als de Holocaust en de slavernij.
– We began comparing American slavery of African Americans and the Holocaust. We were too young to recognize there could be no greater apple and orange comparison than two tragedies and injustices as great as the Holocaust and slavery.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...