De strijd om Afghanistan gaat nu een derde fase in. Eerst trok Amerika zich terug en ten tweede versloeg de Taliban de NRF in de Panjshir-vallei, waardoor de leiders van de NRF moesten onderduiken, en nu hoopt de Taliban de komende betwisting van zijn heerschappij door de regionale grootmachten Rusland en India af te wenden.

Bron: Israel Unwired

Het is geen geheim dat de Taliban de controle over Afghanistan – met inbegrip van de van oudsher ondoordringbare Panjshir-vallei – konden overnemen dankzij de zware steun van Pakistan en China. Deze economische en militaire steun stelde de terreurgroep in staat het ondenkbare te bereiken en een begin te maken met het consolideren van hun heerschappij.

De overwinning van de Taliban kan echter voorbarig zijn aangezien zowel Rusland als India de controle van de terreurgroep als een directe bedreiging voor de stabiliteit van hun respectieve landen beschouwen. Naast de radicale Islam zien India en Rusland de betrokkenheid van Pakistan en China als een gevaarlijke ontwikkeling. Het is waar dat de terugtrekking van Amerika uit de regio een noodzakelijke stap was voor India, China, Rusland en zelfs Pakistan om de controle over hun achtertuin terug te krijgen, maar nu de VS er niet meer zijn, staat er veel op het spel.

NRF is nog niet klaar

Zelfs na de val van Panjshir bestaat de NRF nog steeds en kan men stellen dat Amrulah Saleh nog steeds de legitieme president van Afghanistan is. Dit zal heel belangrijk worden als Rusland en India in de toekomst een paard beginnen te kiezen. De NRF heeft aangekondigd dat zij een parallelle regering zal uitroepen naast die van de Taliban. Ondanks beweringen van het tegendeel van de Taliban lijkt Ahmad Massoud nog steeds met een geduchte strijdmacht in Panjshir aanwezig te zijn.

De recente ontmoeting tussen Rusland en India over de crisis in Afghanistan had zowel te maken met het kiezen van een politieke oppositie tegen de Taliban als met het verlenen van logistieke steun aan het verzet in de toekomst.

Het zal niet verbazen dat zich in Afghanistan twee regeringen zullen vormen – de Taliban gesteund door China en Pakistan en de tweede, de NRF, onder leiding van Saleh en Massoud, gesteund door India en Rusland.

De eerste twee fasen van de crisis in Afghanistan mogen dan snel zijn verlopen en betrekkelijk weinig conflicten hebben opgeleverd, de derde fase zal allesbehalve rustig zijn. Per slot van rekening kan de toekomst van de post-Amerikaanse wereld afhangen van de uitkomst.

 

***********************************
ENGLISH:

The fight over Afghanistan is now entering a third phase. First America retreated and second, the Taliban bested the NRF in Panjshir Valley sending its leaders into hiding, and now the Taliban is hoping to stave off the coming challenge to its rule from regional powerhouses Russia and India.

Source: Israel Unwired

It is no secret that the Taliban was able to take control of Afghanistan – including the historically impenetrable Panjshir Valley as a result of heavy backing from Pakistan and China. This economic and military backing enabled the terror group to achieve the unthinkable and begin to consolidate their rule.

However, the Taliban’s win may be premature as both Russia and India see the terror group’s control as a direct threat to the stability of their respective countries. Beyond radical Islam, India and Russia see Pakistan and China’s involvement as a dangerous development. True, America’s retreat from the region was a necessary stage for India, China, Russia, and even Pakistan to regain control of their backyard, but now that the USA is out, the stakes are high.

NRF Is Not Done Yet

Even with Panjshir’s fall, the NRF still exists and one can make the case that Amrulah Saleh is still the legitimate President of Afghanistan. This will become very important as Russia and India begin to pick a horse going forward. The NRF has announced it will declare a parallel government to that of Taliban. In fact, despite Taliban claims to the contrary, Ahmad Massoud appears to still be in Panjshir with a formidable force.

The recent meeting between Russia and India regarding the Afghanistan crisis had every bit to do about picking a political opposition to the Taliban as it did about providing logistical support to the resistance going forward.

It will not be surprising to see two government’s form in Afghanistan – the Taliban backed by China and Pakistan and the second the NRF, headed by Saleh and Massoud, backed by India and Russia.

While the first two phases of the Afghanistan crisis may have moved fast and were relatively light on conflict, the third will be anything but calm. After all, the future of the post-American world may depend on the outcome.