Twitter account of the British Consulate in Jerusalem, March10, 2023

FOTO: #TeamUK sloot zich aan bij duizenden Palestijnse en internationale lopers in de ongelooflijke Palestina Marathon om #FREDOMOFMOVEMENT voor alle Palestijnen te steunen. Een geweldige energie van de deelnemende renners en een belangrijke boodschap om het te onderstrepen!
PHOTO: #TeamUK joined thousands of Palestinian and international runners in the incredible Palestine Marathon to support #FREDOMOFMOVEMENT for all Palestinians. Great energy from participating runners and an important message to highlight!

Nederlands + English

Officiële vertegenwoordigers van de Britse delegatie in Jeruzalem hebben actief en openlijk het standpunt van de Palestijnse Autoriteit overgenomen om ISRAËL van de kaart te vegen.

Door: Palestinian Media Watch – Maurice Hirsch

Op 10 maart 2023 hield de Palestijnse Autoriteit de jaarlijkse “Palestijnse Marathon”. De marathon werd gehouden onder auspiciën van de PLO Hoge Raad voor Jeugd en Sport, die wordt geleid door Jibril Rajoub. Het officiële PA-logo van de marathon, gedrukt op de T-shirts van de marathon, is een kaart van “Palestina” die Israël volledig weglaat. Rajoub werd gezien terwijl hij het T-shirt droeg tijdens de afsluitende ceremonie op foto’s die hij op zijn Facebook-pagina plaatste.

Geposte tekst: “Foto’s van de aankondiging van de winnaars van de 9e internationale Palestina Marathon, en de huldiging van alle belangrijke partners en sponsorende bedrijven en instellingen. De beelden tonen Fatah Centraal Comité secretaris Jibril Rajoub die onderscheidingen de uitreikt. Rajoub draagt een geel shirt met het logo van de Palestina Marathon, en toont de PA-kaart van “Palestina” waarop heel Israël samen met de PA-gebieden als “Palestina” staan afgebeeld, met een hardloper binnen de kaart. Naast het logo staat in het Engels geschreven: “Palestina Marathon: Freedom of Movement.”

Zoals eerder door Palestinian Media Watch aan het licht gebracht, is het gebruik voor de marathon van de PA-kaart die Israël volledig wegvaagt niets nieuws.

Terwijl PA-kaarten die het bestaan van Israël wegvagen gemeengoed zijn, is het schandalig om te zien dat officiële vertegenwoordigers van welk land dan ook, inclusief het Verenigd Koninkrijk, het standpunt van de PA overnemen. Dat is echter precies wat het Britse consulaat in Jeruzalem deed.

Na de marathon toonde een tweet van het officiële account van het Britse consulaat in Jeruzalem (@UKinJeruzalem) zeven deelnemers van “#TeamUK” die trots hun “PALESTINE MARATHON” T-shirts droegen, inclusief de kaart die Israël volledig uitsluit.

De tweet bij de foto’s die verklaarde “#TeamUK deed mee met duizenden Palestijnse en internationale lopers in de ongelooflijke Palestina Marathon om #FREEDOMOFMOVEMENT voor alle Palestijnen te steunen,” was niet minder schandelijk.

Hoewel het ondersteunen van bewegingsvrijheid over het algemeen onschadelijk is, werd in deze context de PA FREEDOMOFMOVEMENT-hashtag bedacht om specifiek de eis van de PA te ondersteunen dat Israël de veiligheidsmaatregelen zou opheffen, die het noodgedwongen heeft moeten nemen om de ongehinderde stroom van Palestijnse terroristen uit de door de PA gecontroleerde gebieden naar de grote steden van Israël te voorkomen.

Tegelijk met het uitbrengen van dit rapport heeft PMW ook het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bijgepraat, en aanbevolen dat de Britse vertegenwoordigers die deelnamen aan het uitwissen van Israël, ernstig worden berispt en dat het Britse consulaat in Jeruzalem een openbare verontschuldiging moet publiceren.


************************************

ENGLISH

Official representatives of the UK mission in Jerusalem have actively and openly adopted the position of the Palestinian Authority to ERASE ISRAEL.

By: Palestinian Media Watch – Maurice Hirsch

On March 10, 2023, the Palestinian Authority held the annual “Palestine Marathon”. The marathon was held under the auspices of the PLO Supreme Council for Youth and Sports, which is headed by Jibril Rajoub. The official PA logo of the marathon, printed on marathon t-shirts, is a map of “Palestine” that entirely erases Israel. Rajoub was seen wearing the t-shirt at the concluding ceremony in pictures he posted on his Facebook page:

Posted text: “Pictures from announcing the winners of the 9th international Palestine Marathon, and honoring all the strategic partners, partners, and sponsoring companies and institutions. The images show Fatah Central Committee Secretary Jibril Rajoub handing out honorary plaques. Rajoub is wearing a yellow shirt featuring the logo of the Palestine Marathon, which shows the PA map of “Palestine” that presents all of Israel together with the PA areas as “Palestine,” with a runner inside the map. Next to the logo is written in English: “Palestine Marathon: Freedom of Movement.”

As previously exposed by Palestinian Media Watch, the use for the marathon of the PA map erasing Israel is nothing new.

While PA maps erasing Israel’s existence are commonplace, it is outrageous to see official representatives of any country, including the UK, adopting the PA stance. However, that is exactly what the British Consulate in Jerusalem did.

Following the marathon, a tweet from the official account of the British Consulate in Jerusalem (@UKinJerusalem) showed seven participants of “#TeamUK” proudly wearing their “PALESTINE MARATHON” t-shirts, including its map entirely ERASING ISRAEL.

The tweet accompanying the pictures that declared “#TeamUK joined thousands of Palestinian and international runners in the incredible Palestine Marathon to support #FREEDOMOFMOVEMENT for all Palestinians,” was no less egrerious.

While supporting freedom of movement is generally innocuous, in this context, the PA FREEDOMOFMOVEMENT hashtag was conceived to specifically support the PA demand that Israel remove the security measures it has been forced to adopt in order to prevent the unimpeded flow of Palestinian terrorists from the PA-controlled areas into Israel’s large cities.

In parallel to releasing this report, PMW also updated the Israeli Ministry of Foreign Affairs, and recommended that the UK representatives who participated in the erasing of Israel, be severely reprimanded and that the British Consulate in Jerusalem be required to publish a public apology.