HaOgen Cafe, in het centrum van Tel Aviv, is een buitenpost van een Messiaans-Joodse organisatie. (Abby Seitz)
HaOgen Cafe, in central Tel Aviv, is an outpost of a Messianic Jewish organization. (Abby Seitz)

Nederlands + English

Van de buitenkant lijkt HaOgen Cafe veel op de vele andere espressobars die langs de straten van Tel Aviv staan.

Door: JTA – ABBY SEITZ

Het ligt net ten noorden van het centrale Dizengoff-plein en heeft hoge ramen en een kleurrijk schoolbord op de stoep die op een recente doordeweekse dag adverteerde met ontbijtbroodjes en een aanstaand akoestisch concert. Binnen zit een groep van 20- en 30-plussers aan tafels te typen op laptops. Het is versierd met lichtslingers en planten, met vrolijke citaten en krabbels die met een stift op de ondoorzichtige ramen aan de achterkant zijn gekrabbeld.

Maar HaOgen biedt ook iets dat zijn concurrenten in de buurt niet bieden: het evangelie van Jezus Christus.

Volgens de website van Dugit , een Messiaans-Joodse organisatie gevestigd in Tel Aviv wiens naam “kleine boot” betekent, is HaOgen een “outreach café” die “bemand is met evangelisten die klaar staan ​​om het goede nieuws te delen met elke gast die binnenkomt.”

“Dankzij deze trendy locatie heeft deze bediening toegang gekregen tot een hele nieuwe groep mensen in hun stad die grote behoefte hebben aan een Verlosser”. Dit staat te lezen in een blogpost uit 2019 op de website van de Fellowship of Israel Related Ministries, een Messiaanse organisatie waarvan HaOgen lid is.

Het is niet onmiddellijk waarneembaar voor klanten dat de café diepe banden heeft met Dugit en het Messiaanse jodendom. Dat is een beweging die gelooft in de goddelijkheid van Jezus terwijl ze beweert het jodendom te praktiseren. Een boekenplank aan de achterkant van het café is gevuld met Hebreeuwse exemplaren van het Nieuwe Testament en stapels pamfletten over ‘de Messias’ en het logo van het café is een anker, een historisch symbool van het christendom .

Toch wijst geen enkele bewegwijzering binnen of buiten op banden tussen HaOgen en een organisatie of religieuze beweging. De website van het café vermeldt evenmin zijn banden met Dugit of enige religieuze missie.

“Ik wist niet dat het eigendom was van missionarissen”, zegt Jessica Arnovitz, een Joods-Amerikaanse immigrant in Israël die in de buurt van het café woont. “Ik ben er eerder geweest en het is een leuke plek.”

Het Messiaanse jodendom, waarvan sommige volgelingen in het verleden bekend stonden als ‘Joden voor Jezus’, lijkt in Israël te groeien. Messiaanse Joden verwijzen naar Jezus als “Jesjoea” en gebruiken christelijke heilige boeken, zoals het Nieuwe Testament, die in het Hebreeuws zijn vertaald. Messiaans-Joodse groepen hebben vaak banden met expliciet christelijke organisaties, en geen van de reguliere Joodse bewegingen beschouwt hen als Joods. Zoals met veel reguliere christelijke denominaties, maakt zendingswerk deel uit van de Messiaanse praktijk.

De uitvoerend directeur van Dugit vertelde aan het Jewish Telegraphic Agency dat het café niet de plaats is waar geprobeerd wordt om joden te bekeren. In feite, zei hij, runt Dugit HaOgen niet rechtstreeks, hoewel hij zei dat het de ruimte bezit en het salaris betaalt van de manager van het café. Dat is een man genaamd Argo die ook de leidende voorganger is van een Ethiopische Messiaanse gemeente. Argo wees een interviewverzoek van het Joods Telegrafisch Agentschap af.

“We proberen geen zending te bedrijven, niemand om te kopen of mensen iets aan te doen”, zei Avi Mizrachi, die in Israël werd geboren en zelf predikant is in een Messiaanse gemeente in Tel Aviv. “Wij zijn Joden die van ons land houden, ons land dienen in het leger en belasting betalen. En we vieren de Joodse feestdagen en feesten, en we geloven in de God van Abraham, Izaäk en Jacob. En ja, wij geloven dat Yeshua de Messias is.”

Hij voegde eraan toe: “Als [klanten] ons vragen wat we geloven, vertellen we het ze, maar we bedrijven geen zending of proberen mensen te bekeren.”

Alleen het bekeren van minderjarigen zonder toestemming van hun ouders en het aanbieden van religieuze bekeringen in ruil voor een materieel geschenk zijn verboden door de Israëlische wet. Maar er is een wijdverbreide misvatting dat zendingsactiviteiten in het land illegaal zijn, en de regering leek soms open te staan ​​voor het bevorderen van die reputatie. In zijn International Religious Freedom Report 2010 schreef het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Israël “een aantal stappen heeft ondernomen die de perceptie hebben aangemoedigd dat bekering tegen het regeringsbeleid is”, zoals het vasthouden van missionarissen en het aanhalen van “proselitisme’ als reden om studentenvisa, werkvisa, en visa voor religieuzen niet te verlengen.”

Het idee dat zendingswerk illegaal is, en het daarmee samenhangende idee dat gelovigen in Jezus vanwege hun geloof met vervolging worden geconfronteerd, brengt veel Messiaanse gelovigen in Israël ertoe hun activiteiten te verbergen, aldus Sarah Posner, een journalist en auteur die uitgebreid schrijft over het evangelische christendom.

HaOgen biedt Nieuwe Testamenten in het Hebreeuws en pamfletten over het Messiaanse jodendom. (Abby Seitz)

“[Messianisten] voeren het idee aan dat bekering van Joden illegaal is in Israël,” zei Posner. “Het is niet zo erg als ze het doen voorkomen, maar ze voeren het wel aan als bewijs dat ze niet eerlijk worden behandeld. Elders in de wereld, en vooral in de Verenigde Staten, zijn die beperkingen helemaal niet, dus hebben ze geen reden om een ​​café te runnen dat lijkt niets met religie te maken te hebben en gewoon een plek is waar je je koffie gaat halen.”

De meeste Israëli’s die zich Messiaans noemen, hebben directe Joodse voorouders, “terwijl je in de Verenigde Staten meer kans hebt om mensen tegen te komen die zich identificeren als Messiaanse Joden, maar eigenlijk evangelische christenen zijn”, zei Posner, eraan toevoegend dat veel Amerikaanse evangelische christelijke kerken geld inzamelen voor Messiaanse gemeenten en missionaire inspanningen in Israël.

Volgens vertegenwoordigers van de gemeenschap is het aantal Messiaanse Joden in Israël de afgelopen decennia verveelvoudigd. Volgens Yonatan Allon , hoofdredacteur van Kehila, een nieuwswebsite en mediaplatform voor Messianen in Israël, is het aantal Messianen in Israël vanaf 2017 zo’n 10.000 tot 20.000 . Vertegenwoordigers van de gemeenschap schrijven de groei gedeeltelijk toe aan zending en gedeeltelijk aan immigratie. Er zijn Messiaanse gemeenten die zich specifiek richten op zowel Russischsprekende als Ethiopische Israëli’s.

“In 1999 was het aantal gelovigen in totaal ongeveer 5.000”, zei Alec Goldberg, in een interview in 2019 op de website van het centrum. Hij is Israëlisch directeur van het Caspari Center, een evangelische organisatie in Israël . “Vandaag de dag is 5000 slechts het aantal gelovigen in Russischsprekende gemeenten in Israël. En natuurlijk, zoals waarnemers van de Messiaanse scene in Israël zich bewust zijn, is het aantal lokale bedieningen ook vermenigvuldigd, met voortdurend nieuwe initiatieven.”

Die initiatieven omvatten volgens Kehila meer dan 70 Messiaanse gemeenten in heel Israël, waaronder één, Adonai Roi , gerund door Dugit en geleid door Mizrachi, op zeven minuten lopen van HaOgen.

Naast het café en de Messiaanse gemeente, zegt de website van Dugit dat het een gebedsruimte heeft in Tel Aviv, een liefdadigheidsinstelling voor de armen is en een jaarlijkse conferentie voor vrouwen houdt. De website zegt ook dat Dugit betrokken was bij een evangelisch tv-station dat de Israëlische omroeporganisatie vorig jaar heeft gesloten .

“De boodschap van deze Messiaanse groepen is erg evangelisch”, zei Posner. “Voor veel Israëlische Joden is het een onbekende boodschap, tenzij ze veel politieke connecties hebben met evangelische christenen die, zoals we weten, erg geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van Israël en het ondersteunen van nederzettingen.”

Het is onwaarschijnlijk dat dit de typische klant van een café in Tel Aviv beschrijft, dus sommigen in Israël werken eraan om potentiële HaOgen-bezoekers te waarschuwen voor waar dat café voor staat.

Onlangs, twee jaar na de opening, trok HaOgen de aandacht van Beyneynu, een vorig jaar opgerichte Israëlische organisatie die toezicht houdt op de zendingsactiviteiten in het land. De oprichter was Shannon Nuszen, een Amerikaanse immigrant in Israël en voormalig evangelische missionaris die zich bekeerde tot het orthodoxe jodendom.  Beyneynu haalde eerder dit jaar de krantenkoppen nadat ze naar buiten had gebracht dat een familie die al enkele jaren actief betrokken was bij een haredi-orthodoxe gemeenschap in Jeruzalem, eigenlijk christelijke missionarissen waren.

Nuszen wees een interviewverzoek af, maar de non-profitorganisatie schreef vorige maand op Facebook dat het tips had gekregen over de Messiaanse missie van HaOgen Cafe. In het bericht was te lezen dat Beyneynu “geen bezwaar heeft tegen mensen van verschillende religies die bedrijven in Tel Aviv exploiteren”, maar wilde potentiële klanten wijzen op de banden van het café.

“Mensen moeten echter weten dat dit eetcafé niet zomaar een bohemien café is. Het maakt eerder deel uit van een goed gefinancierde, georganiseerde inspanning van evangelische donoren om jonge, kwetsbare Joden tot het christendom te bekeren”, aldus de Facebook-post. “We vragen gewoon om transparantie en respect.”

 

****************************
ENGLISH

From the outside, HaOgen Cafe looks a lot like the many other espresso spots that line the streets of Tel Aviv

By: JTA – ABBY SEITZ

Located just north of the central Dizengoff Square, it has floor-to-ceiling windows and a colorful chalkboard sidewalk easel that, on a recent weekday, advertised breakfast sandwiches and an upcoming acoustic concert. Inside, a crowd of 20- and 30-somethings sit at tables, typing away at laptops. It’s decorated with string lights and floor plants, with upbeat quotes and doodles scribbled in marker on the opaque windows in the back.

But HaOgen also offers something its neighborhood competitors do not — the gospel of Jesus Christ.

According to the website of Dugit, a Messianic Jewish organization based in Tel Aviv whose name means “small boat,” HaOgen is an “outreach coffee shop” that’s “staffed with evangelists ready to share the good news with every guest that comes in.”

“Thanks to this trendy location the ministry gained access to a whole new group of people in their city who are in great need of a Savior,” reads a 2019 blog post on the website of the Fellowship of Israel Related Ministries, a Messianic organization that describes HaOgen as a member of the fellowship.

The coffee shop’s deep ties to Dugit and Messianic Judaism, a movement that believes in the divinity of Jesus while claiming to practice Judaism, are not immediately detectable to patrons. A bookshelf at the back of the cafe is stocked with Hebrew copies of the New Testament and stacks of pamphlets about “the Messiah,” and the cafe’s logo is an anchor, a historical symbol of Christianity.

Yet no signage inside or outside indicates any ties between HaOgen and any organization or religious movement. Nor does the cafe’s website mention its affiliation with Dugit or any religious mission.

“I didn’t know it was owned by missionaries,” said Jessica Arnovitz, a Jewish American immigrant to Israel who lives near the cafe. “I’ve been before, and it’s a nice place.”

Messianic Judaism, some of whose followers were known in the past as “Jews for Jesus,” appears to be growing in Israel. Messianic Jews refer to Jesus as “Yeshua” and use Christian holy books, such as the New Testament, that have been translated to Hebrew. Messianic Jewish groups often have ties to explicitly Christian organizations, and none of the mainstream Jewish movements consider them Jewish. As with many mainstream Christian denominations, missionary work is part of Messianic practice.

Dugit’s executive director told the Jewish Telegraphic Agency that the cafe is not the site of efforts to proselytize to Jews. In fact, he said, Dugit does not directly run HaOgen — although he said it does own the space and pay the salary of the cafe’s manager, a man named Argo who is also the lead pastor of an Ethiopian Messianic congregation. Argo declined an interview request from the Jewish Telegraphic Agency.

“We are not trying to missionize anyone, bribe anyone, or do anything to people,” said Avi Mizrachi, who was born in Israel and is himself a pastor at a Messianic congregation in Tel Aviv. “We are Jews who love our country, serve our country in the army, and pay taxes. And we celebrate the Jewish holidays and feasts, and we believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob. And yes, we believe that Yeshua is the messiah.”

He added, “Now, if [customers] ask us what we believe, we tell them, but we don’t go and, as we call this, missionize people or, or convert people.”

Only proselytizing to minors without their parents’ consent and offering religious conversions in exchange for a material gift are barred by Israeli law. But there is a widely held misconception that missionary activity in the country is illegal, and the government has at times seemed open to advancing that reputation. In its 2010 International Religious Freedom Report, the U.S. State Department wrote that Israel has “taken a number of steps that encouraged the perception that proselytizing is against government policy,” such as detaining missionaries and citing “proselytism as a reason to deny student, work, and religious visa extensions.”

The idea that missionary work is illegal — and the associated idea that believers in Jesus face persecution because of their faith — leads many Messianics in Israel to mask their activities, according to Sarah Posner, a journalist and author who writes extensively on evangelical Christianity.

HaOgen offers New Testaments in Hebrew as well as pamphlets about Messianic Judaism. (Abby Seitz)

“[Messianics] really played up the idea that proselytizing to Jews is illegal in Israel,” Posner said. “It’s not as severe as they make it out to be, but they do play that up as evidence that they aren’t treated fairly. Elsewhere in the world, and especially in the United States, there aren’t those constraints at all, so they don’t have a reason to have a cafe that seems like it has nothing to do with religion and is just a place you can go get a coffee.”

Most Israelis who identify as Messianic have direct Jewish ancestry, “while in the United States, you’re more likely to encounter people who identify as Messianic Jews but are actually evangelical Christians,” Posner said, adding that many American evangelical Christian churches fundraise for Messianic congregations and missionary efforts in Israel.

The number of Messianic Jews in Israel has multiplied in recent decades, according to representatives of the community. As of 2017, Messianics in Israel number some 10,000 to 20,000, according to Yonatan Allon, managing editor of Kehila, a news website and media platform for Messianics in Israel. Representatives of the community attribute the growth partially to missionizing efforts and partially to immigration. There are Messianic congregations that reach out specifically to Russian-speaking as well as Ethiopian Israelis.

“In 1999, the number of believers in total was approximately 5,000,” Alec Goldberg, Israel Director of the Caspari Center, an evangelical organization in Israel, said in a 2019 Q&A on the center’s website. “Today, 5,000 is just the number of believers in Russian-speaking congregations in Israel. And of course, as observers of the Messianic scene in Israel are aware, the number of local ministries has also multiplied, with new initiatives constantly underway.”

Those initiatives include more than 70 Messianic congregations throughout Israel, according to Kehila, including one, Adonai Roi, run by Dugit and led by Mizrachi that’s a a seven-minute walk away from HaOgen.

In addition to the cafe and the Messianic congregation, Dugit’s website says it runs a prayer room in Tel Aviv, a charity for the poor and an annual conference for women. The website also says Dugit was involved in an evangelical TV station that Israel’s broadcasting authority shut down last year.

“The messaging of these Messianic groups is very evangelical,” Posner said. “For a lot of Israeli Jews, it’s an unfamiliar message, unless they have a lot of political connections with evangelical Christians who, as we know, are very interested in supporting Israel and supporting settlements.”

That’s unlikely to describe the typical customer of a Tel Aviv coffee shop, so some in Israel are working to alert potential HaOgen visitors to what their patronage supports.

Recently, two years after it opened, HaOgen caught the attention of Beyneynu, an Israeli organization that monitors missionary activity in the country. Founded last year by Shannon Nuszen, an American immigrant to Israel and former evangelical missionary who converted to Orthodox Judaism, the watchdog group made headlines earlier this year after it outed a family that had been actively involved in a haredi Orthodox Jerusalem community for several years but were actually Christian missionaries.

Nuszen declined an interview request, but the nonprofit wrote on Facebook last month that it had received tips regarding HaOgen Cafe’s Messianic mission. The post said that Beyneynu has “no objection to people of different faiths operating businesses in Tel Aviv” but wanted to alert potential customers to the cafe’s ties.

“People should know, however, that this eatery is not just another bohemian café. Rather, it is part of a well-funded, organized effort by evangelical donors to convert young, vulnerable Jews to Christianity,” the Facebook post said. “We’re simply asking for transparency and respect.”