Eritrese asielzoekers raken slaags met de Israëlische politie in het zuiden van Tel Aviv,
Eritrean asylum seekers clash with Israeli police in South Tel Aviv, Sept. 2, 2023.
Photo by Omer Fichman/Flash90.

Nederlands + English

Netanyahu roept een speciaal ministerieel team bijeen om de volgende stappen van de staat te overwegen nadat een protest van Eritrese asielzoekers gewelddadig werd en 49 politieagenten gewond raakten.

Bron: JNS

Israëlische ministers kwamen zondagochtend bijeen om de reactie van de regering te bespreken op de gewelddadige rellen van de vorige dag in Tel Aviv tussen rivaliserende Eritrese groeperingen.

Meer dan 170 mensen raakten gewond, waaronder 49 politieagenten, toen een demonstratie van Eritrese asielzoekers tegen een manifestatie bij de Eritrese ambassade in het zuidelijke deel van de stad gewelddadig werd.

Stenen, knuppels en andere wapens werden gebruikt tegen de politie en andere relschoppers. Lokale bedrijven en geparkeerde voertuigen werden vernield.

Agenten gebruikten oproerbeheersende middelen, waaronder traangas, maar namen hun toevlucht, uit angst voor hun leven, tot scherpe munitie toen traangas niet effectief bleek, aldus de politie. Er werden negenendertig arrestaties verricht en de komende dagen worden er nog meer verwacht. Er werd een intern politieonderzoek ingesteld naar het incident.

Na de rellen en de grote aantallen gewonden die in het ziekenhuis moesten worden behandeld, riep de noodhulporganisatie Magen David Adom het publiek op om bloed te doneren, en op zaterdagavond verschenen er massa’s mensen in het Ichilov Ziekenhuis (Tel Aviv Sourasky Medical Center). De beheerder van het ziekenhuis, professor Ronni Gamzu, zei eerder dat het ziekenhuis te maken had met een grootschalige ramp.

In het Sheba Medical Center in Ramat Gan werd een officier in ernstige toestand opgenomen nadat artsen een deel van een campingkachel uit zijn hoofd hadden verwijderd.

“Naar aanleiding van de ernstige ongeregeldheden in Tel Aviv heeft premier Benjamin Netanyahu besloten om een speciaal ministerieel team bijeen te roepen om te onderzoeken welke maatregelen moeten worden genomen tegen illegale infiltranten die aan de ongeregeldheden hebben deelgenomen, inclusief stappen in de richting van deportatie,” zei het kabinet van de premier in een verklaring.

Tijdens de bijeenkomst zei Netanyahu dat het geweld van zaterdag “een rode lijn overschreed”, volgens een toelichting op zijn opmerkingen.

“Deze onrust, het bloedvergieten, dit zijn dingen die we niet kunnen tolereren,” vervolgde de premier.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu belegt een speciale ministeriële bijeenkomst over de rellen in Tel Aviv, Jeruzalem, 3 september 2023. Foto door Haim Zach/GPO.

“Daarom is het eerste wat ik doe de politieagenten die gewond raakten bij de pogingen om de orde te herstellen een volledig herstel toewensen. We willen strenge maatregelen tegen de relschoppers, waaronder de onmiddellijke uitzetting van degenen die hebben deelgenomen. Ik kan moeilijk begrijpen waarom we een probleem zouden hebben met mensen die verklaren dat ze het regime steunen; ze kunnen zeker geen aanspraak maken op de vluchtelingenstatus.

“Ik zou ook graag zien dat dit forum een volledig en bijgewerkt plan opstelt om alle resterende illegale infiltranten uit de staat Israël te verwijderen; dit is het doel van onze bijeenkomst vandaag.”

Netanyahu noemde het veiligheidshek dat aan de Sinaï-grens was gebouwd, infiltranten uit Afrika tegenhoudt die volgens hem “een tastbare bedreiging vormden voor de toekomst van Israël als Joodse en democratische staat.” Hij wees ook met de vinger naar het Hooggerechtshof, dat als Hooggerechtshof fungeert, omdat het pogingen om een oplossing te vinden blokkeert.

Netanyahu sloot zich aan bij andere leden van de regerende coalitie die zaterdag het Hooggerechtshof de schuld gaven voor het creëren van de situatie die tot de rellen leidde.

“Als iemand eraan twijfelde waarom de [justitiële] hervorming zo belangrijk is en waar we voor vechten, dan hebben ze daar vandaag een verpletterend antwoord op gekregen,” zei minister van Justitie Yariv Levin.

“We vechten ervoor dat de staat Joods en democratisch is. Voor het recht van de inwoners van Zuid-Tel Aviv en Eilat om een veilig leven te leiden. Dat Zuid-Tel Aviv niet zal veranderen in het Wilde Westen. De regering en de Knesset hebben in de loop der jaren veel wetten uitgevaardigd om het fenomeen van de infiltranten aan te pakken, maar het Hooggerechtshof heeft deze stappen keer op keer verworpen,” zei hij.

Eritreeërs hebben onlangs rellen uitgevochten in andere steden over de hele wereld, waaronder zaterdag in Calgary, Canada. Vorige maand bestormden anti-regime demonstranten een Eritrees festival in de Zweedse hoofdstad, waarbij meer dan 50 gewonden vielen en tientallen mensen werden gearresteerd.

In zowel Stockholm als Tel Aviv kregen tegenstanders van het Eritrese regime toestemming om te protesteren voordat er chaos ontstond.

Mensenrechtengroeperingen beschrijven het land in de Hoorn van Afrika als een van de meest repressieve ter wereld sinds het zich drie decennia geleden losmaakte van buurland Ethiopië. Het wordt geregeerd door president Isaias Afwerki. Velen zijn gevlucht voor de verplichte militaire dienstplicht van het land.

De botsingen spelen zich af rond de gebeurtenissen dit jaar ter gelegenheid van 30 jaar afscheiding van Ethiopië.

 

********************************************

 

ENGLISH

Netanyahu convenes a special ministerial team to consider the state’s next moves after a protest by Eritrean asylum seekers turned violent, leaving 49 police officers wounded.

Source: JNS

Israeli ministers met on Sunday morning to discuss the government’s response to the previous day’s violent riots in Tel Aviv between rival Eritrean factions.

More than 170 people were injured, including 49 police officers, when a demonstration by Eritrean asylum seekers against an event at the Eritrean embassy in the southern part of the city turned violent.

Rocks, clubs and other weapons were used against police and other rioters, and local businesses and parked vehicles were vandalized.

Officers deployed riot dispersal tools, including tear gas, but resorted to live ammunition when these proved ineffective, fearing for their lives, according to police. Thirty-nine arrests were made, with more expected in the coming days. An internal police investigation was opened into the incident.

Following the riots and the crush of injured people requiring hospital treatment, the Magen David Adom emergency response organization pleaded with the public to donate blood, and crowds showed up on Saturday evening at Ichilov Hospital (Tel Aviv Sourasky Medical Center). The hospital’s administrator, Professor Ronni Gamzu, earlier said that the hospital was dealing with a mass casualty event.

One officer was listed as being in serious condition at Sheba Medical Center in Ramat Gan after doctors removed part of a camping stove from his head.

“Following the severe disturbances in Tel Aviv, Prime Minister Benjamin Netanyahu has decided to convene a special ministerial team to examine measures to be taken against illegal infiltrators who took part in the disturbances, including steps toward deportation,” the Prime Minister’s Office said in a statement.

At the meeting, Netanyahu said that Saturday’s violence “crossed a red line,” according to a readout of his remarks.

“This disturbance, the bloodshed, these are things that we cannot tolerate,” the premier continued.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu convenes a special ministerial meeting on the Tel Aviv riots, Jerusalem,
Sept. 3, 2023. Photo by Haim Zach/GPO.

“Therefore, the first thing that I am doing is to wish a full recovery to the police officers who were injured in the effort to restore order. We are seeking strong steps against the rioters, including the immediate expulsion of those who took part. It is hard for me to understand why we would have a problem with those who declare that they support the regime; they certainly cannot claim refugee status.

“I would also like this forum to prepare a complete and updated plan to repatriate all of the remaining illegal infiltrators from the State of Israel; this is the purpose of our meeting today.”

Netanyahu credited the security fence built at the Sinai border with stopping infiltrators from Africa who he said “constituted a tangible threat to the future of Israel as a Jewish and democratic state.” He also pointed the finger at the Supreme Court, sitting as the High Court of Justice, for blocking efforts to find a solution.

Netanyahu echoed other members of the ruling coalition who on Saturday blamed the Supreme Court for creating the situation that led to the riot.

“If anyone had a doubt as to why the [judicial] reform is so important and what we are fighting for, they received a crushing answer to that today,” said Justice Minister Yariv Levin.

“We are fighting for the state to be Jewish and democratic. On the right of the residents of South Tel Aviv and Eilat to live safe lives. That South Tel Aviv will not turn into the Wild West. The government led and the Knesset enacted many laws over the years designed to deal with the phenomenon of infiltrators, but the High Court overruled these moves again and again,” he said.

Eritreans have recently rioted in other cities around the world, including in Calgary, Canada on Saturday. In Stockholm last month, anti-regime protesters stormed an Eritrean festival in the Swedish capital, leaving more than 50 injured and dozens arrested.

In both Stockholm and Tel Aviv, opponents of the Eritrean regime were authorized to hold protests before chaos ensued.

Human rights groups describe the Horn of Africa country as one of the most repressive in the world since breaking away from neighboring Ethiopia three decades ago. It is ruled by President Isaias Afwerki. Many have fled from the country’s mandatory military conscription.

The clashes are centered around events this year marking 30 years since Eritrea separated from Ethiopia.