Een testrit van de nieuwe Metropolitan Light Rail in Jaffa-Tel Aviv, 16 aug. 2023. (Avshalom Sassoni/Flash90)
A test drive of the new Metropolitan Light Rail in Jaffa-Tel Aviv, Aug. 16, 2023. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Nederlands + English

TEL AVIV – De geluiden van protest weerklonken en de kaartjesscanner werkte niet goed toen de Israëlische minister van Transport, Miri Regev, woensdag een generale repetitie leidde voor journalisten van de langverwachte sneltram van Tel Aviv.

Bron: JTA

Het baanbrekende project, dat bijna 5 miljard dollar kost, belooft de ervaring van woon-werkverkeer naar Tel Aviv, of het reizen binnen Tel Aviv, voor talloze Israëli’s te veranderen. De Rode Lijn, waarvan de route via Bat Yam, ten zuiden van Tel Aviv, door Tel Aviv naar Petah Tikva loopt, wordt vrijdag officieel geopend voor het publiek – acht jaar nadat de bouw begon en twee jaar nadat de eerste opening gepland was.

Het land is in die tijd veranderd. Nu kunnen regeringsministers niet in het openbaar meer verschijnen zonder protesten uit te lokken van Israëli’s die boos zijn over de maatregelen van de acht maanden oude coalitie om de bevoegdheden van de rechterlijke macht in te perken.

Demonstranten verzamelden zich bij het Ehrlich Station op de hoofdverkeersader van Jaffa, Jeruzalem Boulevard, voor de aankomst van Regev en scandeerden: “De minister poseert voor een fotosessie terwijl het land in elkaar stort.” Anderen volgden premier Benjamin Netanyahu naar zijn opwachting bij de officiële openingsceremonie in Petah Tikva op donderdag.

Anti-revisieactivisten protesteren tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voor de openingsceremonie van de lightrail, in Petah Tikva, 17 aug. 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Voor veel inwoners is een van de belangrijkste punten die de opening van de sneltram in de weg staan, dat hij niet op Shabbat zal rijden. Regev’s voorganger, Merav Michaeli, had beloofd dat de lijn op vrijdagavond en zaterdag de hele dag zou rijden – een zeldzaamheid in een land waar het openbaar vervoer niet op Shabbat rijdt. (Een uitzondering is Haifa, dat een grote Arabische bevolking heeft).

Michaeli’s belofte had tot verontwaardiging geleid in de haredi orthodoxe voorstad Bnei Brak, die verschillende haltes op de route heeft. Eerder deze maand kondigde Regev aan dat ze Michaeli’s beslissing terugdraaide.

“We zullen de status quo handhaven, volgens welke de trein niet zal rijden op Shabbat. Voor niet-religieuze mensen is shabbat ook een rustdag. En dit is een Joodse staat,” vertelde Regev woensdag aan journalisten.

Zoals het er nu uitziet, zal de lijn op zaterdagavond slechts 45 minuten rijden, een kortere periode dan Jeruzalem met zijn lightrail-systeem doet.

Miri Regev, de Israëlische minister van Transport, houdt een testrit met de nieuwe Metropolitan Light Rail in Jaffa-Tel Aviv, 16 augustus 2023. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Burgemeester Ron Huldai van Tel Aviv sloeg de openingsceremonie over vanwege de Shabbat-beslissing. Nu zeggen sommige critici van het regeringsbesluit dat ze van plan zijn om de treinlijn helemaal te boycotten totdat deze op Shabbat rijdt.

Ziv Forshtat, één van de mensen die protesteerde tegen Michaeli tijdens de generale repetitie, zei dat hij dacht dat de beperkte dienst te maken had met de massale anti-regeringsdemonstraties die elke week na het einde van Shabbat plaatsvinden op het Kaplanplein, dat grenst aan één van de lightrail stations.

“Ze willen het niet makkelijker maken voor mensen om naar Kaplan te komen voor de protesten,” vertelde hij aan de Jewish Telegraphic Agency.

Forshtat zei dat hij het belangrijk vond dat Israëli’s die geprotesteerd hebben tegen de rechterlijke wetgeving van de rechtse regering, de kwestie van vervoer op shabbat aan hun agenda toevoegen.

“Het is een situatie die tot nu toe getolereerd werd,” zei Forshtat. “Maar nu we zien dat deze regering op andere gebieden de broekriem aanhaalt, is het tijd om ook op dit gebied voet bij stuk te houden.”

De andere zes dagen van de week zal de nieuwe treinlijn voor veel Israëli’s de soms ingewikkelde en overvolle reis naar en door Tel Aviv vergemakkelijken. Reizen naar het centrum van de stad vanaf een van de eindpunten van de treinlijn kan tot een uur duren met de bus; autorijden, wat niet alle Israëli’s kunnen, gaat gepaard met een flink prijskaartje voor parkeren – als er al een plekje te vinden is. Nu duurt het slechts enkele minuten om dezelfde afstand af te leggen. De gebieden die door de nieuwe treinlijn worden bediend, zullen naar verwachting aantrekkelijker worden voor mensen die de hoge huren van de stad willen verslaan.

“Wat de problemen ook zijn, wat de ‘hadden kunnen zijn’ ook zijn, deze lightrailverbinding is een enorme verbetering ten opzichte van de status quo. Op mijn route bespaart deze treinlijn – met alle gebreken – één tot twee uur per dag,” zegt Owen Alterman, die werkt als senior correspondent bij de televisiezender i24NEWS. Vanwege zijn slechte gezichtsvermogen kan Alterman niet autorijden en gebruikt hij het openbaar vervoer om van en naar de studio’s van de zender te komen.

Er wordt gewerkt aan twee extra lijnen die het gebied dat door de lightrail wordt bediend zullen verdrievoudigen; deze lijnen zullen volgens de huidige planning in 2026 en 2028 klaar zijn. Het hele project zal uiteindelijk 139 stations in 14 steden omvatten.

Zicht op het nieuwe Metropolitan Light Rail-station in Tel Aviv, 16 aug. 2023 (Avshalom Sassoni/Flash90)

De 34 stations van de Rode Lijn glanzen al voor de eerste werkdag op vrijdag. In tegenstelling tot Jeruzalem, waar een nieuw lightrailsysteem vier maanden lang gratis reed na de opening van de eerste lijn in 2011, zal het systeem in Tel Aviv zaterdagavond beginnen met het innen van tarieven. Reizen binnen Tel Aviv zullen 5 shekels kosten, of ongeveer $1,30, en langere reizen zullen iets meer dan $3 kosten.

Sommige buurtbewoners hadden gehoopt dat Tel Aviv het voorbeeld van Jeruzalem zou volgen en gratis ritten zou aanbieden als compensatie voor de bouwoverlast.

“Na het afsluiten van de belangrijkste verkeersaders in Jaffa voor vier jaar, waardoor talloze winkels hun deuren moesten sluiten en het verkeer in het gebied onmogelijk werd gemaakt, is het minste wat ze zouden kunnen aanbieden meer dan één gratis dag,” vertelde Bracha Arnold, een inwoner van Jaffa, aan JTA.

Regev gaf geen details over de besluitvorming van het transportministerie. “We hebben besloten dat het één dag zou zijn,” zei ze. “Vanaf zaterdag beginnen we met het valideren van tickets.”

Hoe soepel dat gaat, valt nog te bezien. Nadat Regev een geleende reiskaart, bekend als een Rav Kav, had gebruikt om een rit te betalen, werkten de ticketbarrières niet goed en bleven ze gesloten.

“Laten we hopen dat dit zaterdagavond is opgelost,” zei ze.

Andere potentiële uitdagingen doemen op. De trein heeft een capaciteit van 440 passagiers, maar Tevel, het bedrijf dat de lijn exploiteert, verwacht dat de vraag groter zal zijn. Tegen september, wanneer de activiteiten normaliseren, verwacht het bedrijf een vraag van 600 tot 700 passagiers per trein.

Het gat is zorgwekkend voor zowel Amiram Ohion, CEO van Tevel, het bedrijf dat de Rode Lijn exploiteert, als Haim Glick, CEO van het overheidsagentschap voor openbaar vervoer.

“We hebben een passagiersprognose voor de route, maar die is gebaseerd op bussen, wat een heel andere wereld van openbaar vervoer is,” zei Ohion, eraan toevoegend dat autobezitters die traditioneel de bus mijden, in feite voor de sneltram zouden kunnen kiezen.

Volgens Ohion was het project complex, niet in de laatste plaats omdat het een van de weinige lightrailsystemen ter wereld is dat zowel bovengronds als ondergronds rijdt. Tien van de 34 stations van de Rode Lijn liggen onder de grond en de trein rijdt sneller tussen de stations.

Glick zei dat er meer dan 300 conducteurs zouden worden ingezet om te helpen bij het navigeren van forenzen en om te voorkomen dat ze worden platgedrukt.

“We hopen ook dat het publiek zich als Europeanen gaat gedragen,” zei hij, waarbij hij opmerkte dat Europese hoofdsteden zoals Londen en Parijs met hun drukke treinsystemen toch “georganiseerd” zijn.

“We willen dat mensen op het perron wachten tot er passagiers uitstappen voordat ze proberen in te stappen.”

 

*****************************************

 

 

*****************************************

ENGLISH

TEL AVIV — The sounds of protest echoed and the ticket scanner malfunctioned as Israel’s transportation minister, Miri Regev, led a dry run for journalists of Tel Aviv’s long-awaited light rail on Wednesday.

Source: JTA

The landmark project, which cost nearly $5 billion, promises to reshape the experience of commuting to Tel Aviv, or moving within it, for countless Israelis. The Red Line, whose route runs through Bat Yam, south of Tel Aviv, through Tel Aviv to Petah Tikva, will officially open to the public on Friday — eight years after construction began and two years after it was first set to open.

The country has changed in that time. Now, government ministers cannot make public appearances without drawing protests from Israelis who are upset about the eight-month-old coalition’s efforts to limit the power of the judiciary.

Protesters gathered at Ehrlich Station on Jaffa’s main artery, Jerusalem Boulevard, ahead of Regev’s arrival, chanting, “The minister poses for photo ops while the country is collapsing.” Others followed Prime Minister Benjamin Netanyahu to his appearance at the official opening ceremony in Petah Tikva on Thursday.

Anti-overhaul activists protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu before the opening ceremony of the light rail, in Petah Tikva, Aug. 17, 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

For many residents, one of the key issues clouding the light rail’s inauguration is that it will not run on Shabbat. Regev’s predecessor, Merav Michaeli, had promised that the line would run on Friday evenings and all day Saturday — a rarity in a country where public transportation does not operate on Shabbat. (An exception is in Haifa, which has a large Arab population.)

Michaeli’s promise had prompted outrage in the haredi Orthodox suburb of Bnei Brak, which has several stops on its route. Earlier this month, Regev announced that she was reversing Michaeli’s decision.

“We will uphold the status quo, according to which the train will not operate on Shabbat. For non-religious people, Shabbat is also a day of rest. And this is a Jewish state,” Regev told journalists on Wednesday.

As it stands, the line will operate for only 45 minutes on Saturday evenings, a shorter period than Jerusalem operates its light-rail system.

Miri Regev, Israel’s transportation minister, hosts a test drive of the new Metropolitan Light Rail in Jaffa-Tel Aviv, Aug. 16, 2023. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Tel Aviv Mayor Ron Huldai skipped the opening ceremony over the Shabbat decision. Now, some critics of the government decision say they plan to boycott the train line altogether until it operates on Shabbat.

Ziv Forshtat, one of the people protesting Michaeli during the dry run, said he thought the limited service had to do with the massive anti-government demonstrations that take place after Shabbat ends each week at Kaplan Square, which is adjacent to one of the light-rail stations.

“They don’t want to make it easier for people to come to Kaplan for the protests,” he told the Jewish Telegraphic Agency.

Forshtat said he thought it was important that Israelis who have protested the right-wing government’s judiciary legislation should add the issue of transportation on Shabbat to their agenda.

“It’s a situation that has been tolerated until now,” Forshtat said. “But now that we’re seeing the belt tightened in other areas with this government, it’s time to put our foot down on this issue also.”

The other six days of the week, the new train line will ease for many Israelis what can be a complicated, congested journey to and through Tel Aviv. Traveling into the center of the city from either of the terminuses of the train line can take up to an hour by bus; driving by car, which not all Israelis can do, comes with a hefty price tag for parking — if a spot can even be found. Now, it will take just minutes to traverse the same distance. Areas served by the new train line are expected to become more desirable for people seeking to beat the city’s high rents.

“Whatever the problems, whatever the ‘could-have-been’s, this light rail line is a tremendous improvement over the status quo. On my route, this train line — warts and all — saves one to two hours a day,” said Owen Alterman, who works as a senior correspondent at the i24NEWS television channel. Because of poor eyesight, Alterman cannot drive and uses public transportation to get to and from the channel’s studios.

Work is underway on two additional lines that will triple the area served by light rail; those lines are for now scheduled to be completed in 2026 and 2028. The entire project will ultimately include 139 stations in 14 cities.

View of the new Metropolitan Light Rail station in Tel Aviv, Aug. 16, 2023 (Avshalom Sassoni/Flash90)

The 34 stations on the Red Line are gleaming in advance of the first day of operations on Friday. Unlike in Jerusalem, where a new light rail system operated fare-free for four months after the first line opened in 2011, the Tel Aviv system will start collecting fares on Saturday night. Trips within Tel Aviv will cost 5 shekels, or about $1.30, and longer trips will cost just over $3.

Some local residents had hoped that Tel Aviv would follow Jerusalem’s example and offer free rides as compensation for construction upheaval.

“After shutting down the main traffic arteries in Jaffa for four years, putting countless stores out of business and making traffic impossible in the area, the least they could offer is more than one free day,” Bracha Arnold, a Jaffa resident, told JTA.

Regev did not offer details about the transportation ministry’s decision making. “We decided that it would be one day,” she said. “From Saturday we will start validating tickets.”

How smoothly that happens remains to be seen. After Regev swiped a borrowed travel card, known as a Rav Kav, to pay a fare, the ticket barriers malfunctioned and remained closed.

“Let’s hope this gets fixed by Saturday night,” she said.

Other potential challenges loom. The train has the capacity to hold 440 passengers, but Tevel, the company that operates the line, anticipates that demand will be higher. By September, when operations normalize, the company projects demand to stand at 600 to 700 passengers per train.

The gap worries both Amiram Ohion, CEO of Tevel, the company that operates the Red Line, and Haim Glick, CEO of the government-owned mass transit agency.

“We have a passenger forecast for the route, but it is based on buses, which is a whole different world of public transportation,” Ohion said, adding that vehicle owners who traditionally shun buses may in fact choose to ride the light rail.

According to Ohion, the project was fraught with complexities, not least because it is one of only a handful of light rail systems in the world that runs both above and below ground. Ten of the 34 stations on the Red Line are subterranean, and the train runs more quickly between them.

Glick said more than 300 attendants would be deployed to assist in navigating commuters and prevent crushes.

“We also hope that the public will start acting like Europeans,” he said, noting that European capitals like London and Paris that have very busy train systems are “organized” nonetheless.

“We want people on the platform to wait for passengers to get off the train first before they try to get on.”