Nederlands
Tel Hai ligt in het uiterste noorden van Israel, tussen Kiryat Shmona en Metulla (Israëls noordelijkste stad). Deze vesting is één van de vier originele Joodse nederzettingen in Galilea en overziet de Hula vallei. Als de pioniers aan het begin van de vorige eeuw niet de vastberadenheid hadden getoond om alle ontberingen te doorstaan, zou het Galilea zoals we het tegenwoordig kennen nooit een deel zijn geworden van of het hedendaagse Israël. Niet omdat de Joden geen geschiedenis hebben in dit gebied, want de stammen van Asher, Naftali en Dan woonden hier. Tijdens de 2e Tempelperiode, maar ook tijdens de Talmud en Mishna periode woonde er een bloeiende Joodse gemeenschap in Galilea.

De grijs-zwarte stenen waarmee de vesting is gebouwd vallen in het Israëlische platteland op. De rode pannen van het dak geven het een schilderachtige uitstraling waardoor het voelt alsof je terug bent in de tijd. Het land dat bekend staat als Talha werd in 1893 gekocht door baron Edmond de Rothschild. In 1896 kwam de eerste groep boeren uit Metulla hierheen om het land te bewerken. De vesting Tel Hai werd in 1907 gebouwd als verblijfplaats voor deze boeren. Tegen 1912 was de plek verlaten en pas in 1918 werd het weer bewoond en kreeg het de naam: Tel Hai de kolonisten van de Galileese Boeren Unie.

Tel Hai, Metulla, Hamrah en Kfar Giladi waren de eerste Joodse nederzettingen in Galilea. Na het Sypes-Picot akkoord in 1916, vochten Britse, Franse en Arabische troepen om het gebied in handen te krijgen. Volgens het geheime akkoord tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland zou er een grens getrokken worden die de Franse en Britse controle van elkaar zou scheiden. Deze grenslijn zou door het midden van Galilea lopen.

Tijdens deze periode stelden de Joodse nederzettingen zich neutraal op, zonder steun te verlenen aan beide zijden.

De Britten gaven uiteindelijk toe dat Boven-Galilea onder Frans gezag zou vallen, maar de Arabieren accepteerden dan niet en vielen Metulla en Hamrar aan (die toen ontruimd waren) en later ook Tel Hai. Het Dubil akkoord uit 1919 plaatste een grens tussen Rosh Hanikra en Rosh Pina.

Tel Hai was niet bestand tegen de daarop volgende aanval. Binnen de Yishuv waren heftige discussies gaande of Boven-Galilea verlaten moest worden of niet. Zeev Zabotinsky was voor het verlaten van de nederzettingen in Boven-Galilea. Terwijl David Ben Gurion er juist voor was, dat ze de morele verplichting hadden om iedere plek te verdedigen waar Joodse kolonisten het land bewerkten. Uiteindelijk kwam de beslissende stem van Menachem Ussishkin (hoofd van het Joods Nationaal Fonds).

Generaties Israëliërs zijn opgegroeid met de woorden die werden uitgesproken door Joseph Trumpeldor, grondlegger van het Zionistische Korps, toen hij op sterven lag na de strijd om Tel Hai. Hij zei: “Het maakt niet uit. Het is goed om voor je land te sterven.” Tot op deze dag wordt de strijd die daar 82 jaar geleden werd gevoerd herdacht op de 11e van de maand Adar, als symbool van nationaal heldenmoed.

Trumpeldor’s naam wordt het meest geassocieerd met Tel Hai, maar met hem stierven ook nog zeven anderen terwijl ze de vesting probeerden te beschermen. Vlakbij ligt Kiryat Shmona (de Stad van Acht) dat zo genoemd is om deze acht mannen die in Tel Hai omkwamen te herdenken. Als je in Tel Hai loopt vind je informatie over de strijd in de ‘strijdkamer’.

Er staat een groot monument voor de strijders van Tel Hai in de vorm van een grote stenen leeuw, naast hun graven. Het is tevens een plek vanwaar je een mooi uitzicht hebt over de hele omgeving. Het uitzichtpunt ligt net onder Beit Ha’Shomer.

 

*****************************
ENGLISH

Tel Hai is located at Israel’s very northern tip, between Kiryat Shmona and Metulla, (Israel’s northern most town). The fort, which was one of the original four Jewish settlements in the Galilee, overlooks the Hula Valley. If the brave pioneers at the beginning of the last century had not had the fortitude to withstand the hardships of the day, the Galilee as we know it today, would never have become part of modern day Israel. Not that the Jewish people didn’t have a history in the area. The tribes of Asher, Naftali and Dan all inhabited this region. During the Second Temple era as well as during the Talmud and Mishna periods there was a thriving Jewish community in the Galilee.

The grayish-black stones from which this fort is built stand out in the Israeli countryside. The red-shingled roof adds an element of quaintness and one gets the feeling of a time-warp – or perhaps that the whole structure belongs in a different, distant place. The land known as Talha was purchased in 1893 by Baron Edmond de Rothschild and in 1896 the first group of farmers from Metulla began to cultivate the fields. The fort of Tel Hai was originally built in 1907, as a residence for these farmers. By 1912 the place was abandoned and it wasn’t until 1918 that it was resettled and renamed Tel Hai by settlers from the Galilee Farmers Union.

Tel Hai, Metulla, Hamrah, and Kfar Giladi were the first four Jewish settlements in the Galilee. After the (1916) Sykes-Picot agreement, the British, French and Arab forces were all vying for control of the area. According the secret Sykes-Picot agreement, between France, Britain and Russia – the line which was to separate the French-controlled area from the British-controlled area would have crossed the center of the Galilee. During this time, the Jewish settlements kept a neutral stance and did not voice support for any of the sides.

The British had actually conceded that the Upper Galilee should be under French rule, but the Arabs did not accept this view and at first attacked Metulla and Hamrah, (which were evacuated) and later Tel Hai. The 1919 Dubil Agreement set the border between Rosh Hanikra and Rosh Pina.

Tel Hai did not withstand the ensuing attack. Within the Yishuv there were fierce arguments whether the settlements in the Upper Galilee should be abandoned or not. Interestingly, Zeev Zabotinsky was for abandoning the settlements in the Upper Galilee – while David Ben Gurion voiced the opinion that there was a moral obligation to support and defend any place where Jewish settlers worked the land. The deciding vote was finally cast by Menachem Ussishkin (who was head of the Jewish National Fund for 20 years).

Generations of Israelis have been brought-up on the words which were said to have been uttered by Joseph Trumpeldor (founder of the Zion Mule Corps), as he lay dying, after the battle of Tel Hai, “Never mind, it is good to die for one’s country.” To this day, the battle that took place here 82 years ago is marked on the 11th of the month of Adar as a symbol of national heroism.

Trumpeldor is the name most often associated with Tel Hai, but seven others died trying to defend the fort. Nearby Kiryat Shmona is so named, in memory of the eight fighters who died at Tel Hai.

As you walk around the fort you’ll find information about the battle in the ‘battle room. As you enter this room, make sure you go to the right and then work your way to the left (otherwise things can be a bit confusing). There is an audio visual presentation that provides historical background and a collection of old farm implements is on display. From time to time there are even exhibitions by local artists.

A monument to the fighters of Tel Hai, a large stone lion, sits near their graves, just up the road from the fort. This spot also serves as a great lookout point of the surrounding area. A small audio box provides a history of Tel Hai (in various languages) – so it’s definitely worth stopping here. The lookout point is just below Beit Ha’Shomer.